Docházkový systém

Modul docházka slouží k přehledné evidenci a schvalování docházky všech zaměstnanců. Jednoduchým a efektivním způsobem umožňuje zaznamenávání různých typů událostí v rámci docházky konkrétního zaměstnance – standardní pracovní doba, pracovní cesta, lékař, nemoc, ošetřování člena rodiny apod.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK ES

K čemu můžete využít modul docházka


  • Usnadňuje nadřízeným kontrolu pracovní doby zaměstnanců a pomáhá vytvářet podklady pro mzdy, včetně služebních cest a nároků na stravenky/stravné. Díky evidenci docházky máte též přehled o přesčasech/podčasech jednotlivých zaměstnanců – systém umožňuje jejich vyrovnání s výplatou.
  • V rámci modulu je možné evidovat noční a víkendové směny či práci o státním svátku. V aplikaci je možné vyplnit automatickou pracovní dobu, která se bude zaměstnancům předvyplňovat, a zaměstnanci doplňují pouze změny, pokud k nim dojde.
  • Do přehledu docházky je možný automatický zápis pracovních neschopností zaměstnance - pro nastavení automatického zápisu je nutné mít aktivní moduly datové zprávy a eNeschopenka.
  • Docházku je možné vést buď způsobem standardního vyplnění, nebo za použití čipu přiděleného každému zaměstnanci, který se používá při vstupu na čtecím zařízení – čipy a čtecí zařízení představují doplňkovou službu, nejsou součástí ceny provozu systému.
  • Modul docházka je propojen s modulem dovolené – pokud tedy bude uživateli v rámci modulu dovolené schválena dovolená, její termín se pak automaticky zapíše i do kalendáře v rámci modulu docházka.
  • V nastavení modulu je možné zadávat hodinovou sazbu zaměstnaců, která se pak exportuje do přehledu docházky v Excelu. Tím je možné připravit komplexnější podklad pro mzdovou účetní.
  • V rámci modulu je možné předkládat docházku za určité období ke schválení zaměstnancům s k tomu přidělenými právy (např. nadřízeným). Modul umožňuje stahovat pracovní listy zaměstnanců pro potřeby kontroly z inspektorátu práce.
  • Pracovní dobu je možné si předvyplnit či kopírovat z jednotlivých dní. Je možné nastavit i automatické předvyplnění různé pracovní doby uživatelů pro jednotlivé pracovní dny.

Elektronická evidence docházky představuje pro zaměstnavatele významný krok směrem k účinnějšímu řízení pracovního času a zvýšení produktivity. Hlavní výhody elektronické evidence docházky a to, jak mohou tato řešení pozitivně ovlivnit firemní prostředí, jsou tato:

Přesnost a snížení chyb - elektronická evidence docházky eliminuje chyby spojené s ručním zaznamenáváním a kontrolou údajů; díky automatizaci je zpracování údajů přesnější a rychlejší, což vede k menšímu počtu chyb a nesrovnalostí

Úspora času a nákladů - automatizace procesů spojených s evidencí docházky znamená úsporu času pro zaměstnavatele i zaměstnance; tím se snižují náklady na administrativu a umožňuje se zaměřit na důležitější úkoly a projekty

Zvýšení produktivity - elektronická evidence docházky poskytuje zaměstnavatelům přehled o pracovní době jednotlivých zaměstnanců, což umožňuje lepší plánování a rozdělování zdrojů; díky tomu lze optimalizovat pracovní procesy a zvýšit produktivitu

Zlepšení komunikace - docházkové systémy často obsahují funkce, které usnadňují komunikaci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem; díky tomu lze snadno a rychle řešit případné nesrovnalosti nebo žádosti o dovolenou či změnu směn