Docházkový systém

Modul docházka slouží k přehledné evidenci a schvalování docházky všech zaměstnanců. Jednoduchým a efektivním způsobem umožňuje zaznamenávání různých typů událostí v rámci docházky konkrétního zaměstnance – standardní pracovní doba, pracovní cesta, lékař, nemoc, ošetřování člena rodiny apod.

Dostupné v jazycích:
CZ EN DE HU PL SK

K čemu můžete využít modul docházka


  • Usnadňuje nadřízeným kontrolu pracovní doby zaměstnanců a pomáhá vytvářet podklady pro mzdy, včetně služebních cest a nároků na stravenky/stravné. Díky evidenci docházky máte též přehled o přesčasech/podčasech jednotlivých zaměstnanců – systém umožňuje jejich vyrovnání s výplatou.
  • V rámci modulu je možné evidovat noční a víkendové směny či práci o státním svátku.
  • V aplikaci je možné vyplnit automatickou pracovní dobu, která se bude zaměstnancům předvyplňovat, a zaměstnanci doplňují pouze změny, pokud k nim dojde.
  • Docházku je možné vést buď způsobem standardního vyplnění, nebo za použití čipu přiděleného každému zaměstnanci, který se používá při vstupu na čtecím zařízení – čipy a čtecí zařízení představují doplňkovou službu, nejsou součástí ceny provozu systému.
  • Modul docházka je propojen s modulem dovolené – pokud tedy bude uživateli v rámci modulu dovolené schválena dovolená, její termín se pak automaticky zapíše i do kalendáře v rámci modulu docházka.
  • V nastavení modulu je možné zadávat hodinovou sazbu zaměstnaců, která se pak exportuje do přehledu docházky v Excelu. Tím je možné připravit komplexnější podklad pro mzdovou účetní.
  • V rámci modulu je možné předkládat docházku za určité období ke schválení zaměstnancům s k tomu přidělenými právy (např. nadřízeným).
  • Pracovní dobu je možné si předvyplnit či kopírovat z jednotlivých dní. Je možné nastavit i automatické předvyplnění různé pracovní doby uživatelů pro jednotlivé pracovní dny.

Do přehledu docházky je možný automatický zápis pracovních neschopností zaměstnance - pro nastavení automatického zápisu je nutné mít aktivní moduly datové zprávy a eNeschopenka.

Modul umožňuje stahovat pracovní listy zaměstnanců pro potřeby kontroly z inspektorátu práce.

V rámci modulu je možné nastavit podmínky pro výpočet nároku na stravenky pro daný kalendářní rok.

V dnešním konkurenčním podnikatelském prostředí je efektivní využívání zdrojů zásadní pro přežití. Jedním z nejdůležitějších aspektů využívání zdrojů je sledování docházky zaměstnanců. Pro zajištění přesného sledování se zaměstnavatelé stále častěji obracejí na elektronické docházkové systémy, jako je například eIntranet.net. Toto inovativní softwarové řešení nabízí řadu výhod, které usnadňují a zefektivňují řízení docházky. eIntranet.net nabízí komplexní systém pro evidenci hodin a údajů o docházce zaměstnanců. Zaměstnanci se mohou snadno přihlašovat a odhlašovat pomocí online portálu nebo mobilního zařízení. Odpadá tak nutnost ručního vyplňování výkazů pracovní doby a je zajištěna přesnost záznamů o docházce. Systém také zajišťuje rychlé a přesné výpočty, což zaměstnavatelům šetří čas i peníze. Software umožňuje zaměstnavatelům snadno spravovat rozvrhy a dovolené zaměstnanců. Zaměstnanci si mohou kliknutím na tlačítko zobrazit svůj týdenní rozvrh, zkontrolovat odpracované hodiny nebo požádat o dovolenou. Vedoucí pracovníci mohou také snadno sledovat pracovní výkazy zaměstnanců a kontrolovat údaje, zda neobsahují nějaké vzory nebo nesrovnalosti. Díky těmto funkcím mohou zaměstnavatelé snadno zajistit, aby zaměstnanci byli produktivní a dodržovali firemní zásady. Automatická upozornění v rámci eIntranet.net umožňují zaměstnavatelům zůstat informováni o docházce zaměstnanců. Mohou si nastavit zasílání e-mailových nebo textových upomínek, když zaměstnanec nepřijde do práce nebo z ní odejde, nebo když přijde pozdě do práce. Tím je zajištěno, že poplatky za nepřítomnost nebo zpoždění jsou uplatňovány spravedlivě a včas. Zjednodušením sledování docházky a eliminací papírování šetří eIntranet.net zaměstnavatelům čas i peníze. Mohou se tak soustředit na jiné důležité aspekty chodu podniku a zároveň snížit administrativní náklady. Díky aktuálním údajům o docházce a automatickým upozorněním si zaměstnavatelé mohou být jisti, že jejich systém sledování docházky funguje efektivně.