Hlídání obchodního rejstříku

Modul hlídání obchodního rejstříku umožňuje automatické sledování změn v zápisech v obchodním rejstříku (OR).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít hlídání obchodního rejstříku


  • Po zadání identifikačních údajů subjektu, u něhož mají být změny sledovány, jsou relevantní uživatelé systémem automaticky informováni v případě, že jsou u tohoto subjektu prováděny změny.
  • Pokud dojde ke změnám u hlídaného subjektu, relevantní uživatelé jsou informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Obchodní rejstřík představuje veřejný rejstřík, ve kterém se evidují zákonem stanovené údaje o podnikatelích – např. firma, sídlo, předmět podnikání, společníci; pro uskutečňování některých právních úkonů je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku, který je úředně ověřený.
  • Pokud je prováděná změna v obchodním rejstříku ze strany relevantního subjektu zaznamenána včas, je možné se vyhnout velkým nepříjemnostem – vyskytly se již snahy o ukradení firem na základě změn v obchodním rejstříku, přičemž tyto změny byly provedeny na základě padělaných písemných dokumentů; stejně tak včasné zaznamenání snahy o převedení krachující firmy na nový neznámý subjekt může zabránit případné velké finanční ztrátě.
  • Subjekty, u kterých mají být hlídány změny v OR, je možné hromadně naimportovat z Excelu – importuje se vždy maximálně 100 firem/osob najednou.