Hlídání obchodního rejstříku

Modul hlídání obchodního rejstříku umožňuje automatické sledování změn v zápisech v obchodním rejstříku (OR).

Dostupné v jazycích:
CZ

K čemu můžete využít hlídání obchodního rejstříku


  • Po zadání identifikačních údajů subjektu, u něhož mají být změny sledovány, jsou relevantní uživatelé systémem automaticky informováni v případě, že jsou u tohoto subjektu prováděny změny.
  • Pokud dojde ke změnám u hlídaného subjektu, relevantní uživatelé jsou informováni prostřednictvím e-mailové zprávy.
  • Obchodní rejstřík představuje veřejný rejstřík, ve kterém se evidují zákonem stanovené údaje o podnikatelích – např. firma, sídlo, předmět podnikání, společníci; pro uskutečňování některých právních úkonů je třeba doložit výpis z obchodního rejstříku, který je úředně ověřený.
  • Pokud je prováděná změna v obchodním rejstříku ze strany relevantního subjektu zaznamenána včas, je možné se vyhnout velkým nepříjemnostem – vyskytly se již snahy o ukradení firem na základě změn v obchodním rejstříku, přičemž tyto změny byly provedeny na základě padělaných písemných dokumentů; stejně tak včasné zaznamenání snahy o převedení krachující firmy na nový neznámý subjekt může zabránit případné velké finanční ztrátě.
  • Subjekty, u kterých mají být hlídány změny v OR, je možné hromadně naimportovat z Excelu – importuje se vždy maximálně 100 firem/osob najednou.

Použití elektronického monitorování a softwaru eIntranet.net poskytuje mnoho výhod pro podniky, organizace a jednotlivé uživatele. Elektronické monitorování: 1. Zvýšená přesnost – Elektronická monitorovací zařízení mohou měřit a monitorovat konkrétní činnosti nebo data s větší přesností než manuální metody. To zvyšuje přesnost shromážděných údajů, což může být prospěšné pro podniky nebo organizace, které potřebují činit správná rozhodnutí na základě přesných údajů. 2. Úspora nákladů – Automatizací procesu sběru dat mohou podniky a organizace ušetřit čas a peníze tím, že eliminují potřebu najímat zaměstnance na ruční sběr, zadávání a analýzu dat. 3. Vyšší efektivita – Elektronická monitorovací zařízení mohou být naprogramována tak, aby automaticky měřila a monitorovala určité činnosti, což zkracuje dobu potřebnou k zadání dat a dosažení výsledků. To zlepšuje provozní efektivitu a umožňuje podnikům nebo organizacím poskytovat rychlejší zpětnou vazbu o výkonu svých operací. 4. Zvýšená bezpečnost – V určitých situacích lze k zajištění bezpečnosti použít elektronická monitorovací zařízení. Například elektronické dveřní zámky mohou být naprogramovány tak, aby umožňovaly vstup nebo výstup z budovy nebo místnosti pouze konkrétním osobám. Tím je zajištěno, že neoprávněný personál nebude mít přístup k zabezpečeným oblastem. eIntranet.net: 1. Lepší spolupráce – eIntranet.net usnadňuje spolupráci mezi zaměstnanci. Prostřednictvím platformy mohou zaměstnanci snadno sdílet dokumenty a další informace a také se zapojit do otevřeného dialogu o projektech nebo nápadech. To pomáhá zefektivnit procesy a podporuje kreativitu mezi zaměstnanci. 2. Zvýšená dostupnost – eIntranet.net umožňuje zaměstnancům přístup k dokumentům a dalším materiálům odkudkoli. To pomáhá zvýšit produktivitu, protože jednotlivci jsou schopni pracovat ve svém vlastním čase a zároveň zůstat připojeni k intranetu společnosti. 3. Větší bezpečnost – eIntranet.net poskytuje organizacím zvýšenou bezpečnost. Díky systému omezeného přístupu mají přístup do určitých oblastí pouze schválení členové, což pomáhá chránit citlivá firemní data. 4. Zjednodušené ukládání a vyhledávání - eIntranet.net ukládá informace organizovaným způsobem, což usnadňuje vyhledávání, třídění a načítání souborů rychle. To zjednodušuje proces správy složitých dokumentů a záznamů.