Elektronické cestovné príkazy

Modul Cestovné príkazy významne uľahčuje riadenie a preukázateľnosť potrebných úloh súvisiacich s realizáciou služobných ciest. Celý proces registrácie, spracovania a schvaľovania cestovných príkazov prebieha elektronicky.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Elektronická evidencia cestovných príkazov, výpočet náhrad


  • Služobné cesty zamestnancov, a nielen tie, sú často dôležitou pomôckou pri plnení pracovných úloh, ktoré im zamestnávateľ uložil. Modul cestovných príkazov výrazne uľahčuje riadenie a evidenciu potrebných úkonov spojených s realizáciou služobných ciest.
  • Postup zadávania a spracovania cestovného príkazu plne zodpovedá vytlačeným formulárom cestovného príkazu, aby sa zabezpečila relevantnosť a procesná správnosť záznamov o cestách.
  • V elektronickom cestovnom príkaze uloženom v aplikácii eIntranet sa presne a jasne uvedú všetky podmienky cesty konkrétneho zamestnanca, aby ju mohol schváliť vysielajúci vedúci zamestnanec (príslušný vedúci zamestnanec, ktorý je na to oprávnený). Táto časť je rozhodujúca a následne sa k nej pripája poslanie. Patrí sem najmä čas a miesto nástupu a ukončenia cesty (začiatok a koniec pracovnej cesty), miesto plnenia pracovných úloh (dočasné pracovisko), spôsob dopravy, ubytovanie a ďalšie záležitosti podľa potreby a uváženia zamestnávateľa.
  • V module Cestovné príkazy sa všetky schválenia vykonávajú elektronicky, čo výrazne urýchľuje proces schvaľovania. Zároveň je zachovaná možnosť získať v prípade potreby tlačenú verziu schváleného cestovného príkazu.
  • Počas procesu vypĺňania a schvaľovania cestovného príkazu môže byť cestovný príkaz v nasledovnom stave: založený - čaká na schválenie cesty - schválený, cesta povolená - schválená, čaká na preplatenie - spracovaný - zamietnutý.
  • Služobná cesta sa vyúčtuje automaticky po zadaní príslušných údajov. V nastaveniach modulu však musíte najprv zadať sadzby jednotlivých položiek, ktoré sa majú vyúčtovať. cestovný príkaz.
  • Cestovné príkazy je možné vyplniť pre domáce aj zahraničné služobné cesty.