5.9.2023 - Nový modul voľných pracovných miest a portál voľných pracovných miest www.eijobs.net

V rámci aplikácie je možné používať nový modul Voľné pracovné miesta, ktorý je prepojený s ponukou voľných pracovných miest na portáli www.eijobs.net (aktivujte modul v Nastaveniach -> Povolené moduly). Modul umožňuje zverejňovanie voľných pracovných miest (bezplatne prostredníctvom portálu www.eijobs.net) a kompletnú evidenciu pohovorov a sledovanie priebehu výberového konania. V nastaveniach modulu je možné definovať stavy pohovorov s uchádzačmi podľa potrieb spoločnosti a vytvárať sprievodné texty k inzerátom a prezentáciám spoločnosti na opakované použitie. Inzeráty o voľných pracovných miestach nahrané cez eIntranet.net sa na portáli www.eijobs.net zobrazujú vždy na prvej pozícii.

24.8.2023 - Novinka v module Dochádzka - zaznamenávanie dochádzky pomocou odtlačku prsta

Pre modul dochádzky teraz ponúkame dochádzkový terminál s čítačkou odtlačkov prstov. Priložením prsta k čítačke na termináli a následnou identifikáciou uloženého odtlačku prsta môže dochádzkový modul automaticky zaznamenávať dochádzku používateľov . V rámci dochádzkového modulu je možné kombinovať zápis pomocou čipov (čipových kariet, príveskov, nálepiek) a odtlačkov prstov. Cena nového terminálu s čítačkou odtlačkov prstov je 12 300,- Sk bez DPH. Čítačku odtlačkov prstov je možné pridať aj k doteraz používaným terminálom (cena je 1 500,- Sk bez DPH). Ak máte záujem o túto novú funkciu, kontaktujte nás na adrese info@eintranet.net.

14.8.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - filtrovanie podľa schvaľovateľa

V module Prijaté faktúry v časti "Na schválenie" je teraz možné filtrovať prijaté faktúry podľa aktuálneho schvaľovateľa. Pridanie tohto filtra umožňuje rýchlejšie zobrazenie faktúr, ktoré má vybraný používateľ aktuálne schváliť.

2.8.2023 - Novinka v časti Vydané faktúry - vystavovanie dokladov s prenesenou daňovou povinnosťou

V module Vydané faktúry je teraz možné vystavovať doklady s prenesenou daňovou povinnosťou - môžete vystaviť daňový doklad/faktúru, zálohovú faktúru, proforma faktúru alebo opravný daňový doklad. V nastaveniach modulu je potrebné pre každý typ dokladu vytvoriť samostatné stredisko, v ktorom vyberiete príslušný typ vystavovaného dokladu. V príslušnom stredisku potom vystavíte požadovaný doklad, na ktorom bude uvedené, že je vystavený v režime prenesenia daňovej povinnosti (daň platí odberateľ) a príslušný kód plnenia.

27.7.2023 - Novinka v module Dochádzka - automatické odpočítanie pauzy len pre vybraných používateľov

Ak používate funkciu automatického odpočtu pauzy v module Dochádzka, môžete teraz v nastaveniach tohto modulu vybrať len vybraných používateľov, ktorým sa má pauza automaticky odpočítať. Predtým bolo možné túto funkciu použiť len pre všetkých používateľov naraz.

1.7.2023 - Oslavujeme 15 rokov na trhu!

Dnes je to presne 15 rokov od uvedenia prvej verzie našej aplikácie, vtedy ešte pod názvom www.nasintranet.net. Dovoľte nám teda, aby sme vám trochu zrekapitulovali, čo sme za ten čas urobili:
 • výrazne sme rozšírili ponuku modulov a aktualizovali ich funkcionalitu
 • vylepšili sme grafický dizajn
 • zvýšili sme bezpečnosť aplikácie a zlepšili jej prístupnosť
 • rozšírili sme tím programátorov, aby sme mohli vybavovať požiadavky zákazníkov
 • vylepšil systém poskytovania technickej podpory a mnoho ďalšieho.
Ďakujeme vám za doterajšiu podporu a dúfame, že naša aplikácia bude aj naďalej cenným nástrojom vo vašich spoločnostiach.

26.6.2023 - Novinka v module Školenie zamestnancov - prepojenie s modulom Testy

Do modulu školení zamestnancov bola pridaná nová možnosť - prepojenie daného školenia s testom vytvoreným v module testov - ktorá umožňuje pokročilejšie nastavenie interného systému školení zamestnancov vo firmách. Najskôr je potrebné v module testy vytvoriť test podľa potreby, ktorý bude prístupný (povolený) len pre "Školenie zamestnancov - Používatelia zaradení do školenia". Potom je potrebné v nastaveniach konkrétneho školenia prostredníctvom tlačidla "Pridať test do školenia" vybrať príslušný test, ktorý sa má v rámci školenia vykonať. Ak používateľ absolvuje test priradený v rámci školenia, zobrazí sa pri školení výsledok jeho testu, resp. informácia o tom, či používateľ test (podľa požiadaviek definovaných v teste) absolvoval alebo nie.

19.6.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - oddelenie polí Číslo faktúry a Variabilný symbol

V module Prijaté faktúry je teraz pole Variabilný symbol/Číslo faktúry dodávateľa rozdelené na 2 samostatné polia. Pole "Variabilný symbol" je obmedzené na 10 znakov (na základe požiadavky bankových inštitúcií na maximálny počet znakov pre variabilný symbol; toto obmedzenie je dôležité najmä pre automatické párovanie platieb a export platobných príkazov do elektronického bankovníctva). Pole "Číslo dodávateľskej faktúry" umožňuje maximálne 45 znakov.

14.6.2023 - Novinka v module HelpDesk - výber riešiteľa priamo vo webovom formulári

Do nastavení HelpDesku bola pridaná nová možnosť "Povoliť výber riešiteľa pri zadávaní tiketu vo webovom formulári".
Po aktivácii tejto možnosti a vyplnení potenciálnych riešiteľov, ktorých je možné priamo vybrať na riešenie požiadavky, môžu dodávatelia tiketu potom priamo vybrať vhodného riešiteľa (predtým bolo potrebné najskôr tiket zadať a potom ho musel oprávnený používateľ niekomu prideliť na riešenie).

9.6.2023 - Novinka v module pokladnice - nové pole Stav

V nastaveniach modulu pokladnice alebo pre jednotlivé vytvorené pokladnice bola novo pridaná možnosť zaškrtnúť pole "Stav". Pre toto pole je potom možné definovať rôzne stavy príjmových a výdavkových pokladničných dokladov - napr. na opravu, na vrátenie, spracované atď..
Voľba výberu stavu z preddefinovanej ponuky sa potom zobrazí na príjmovom/výdajovom doklade v príslušnej pokladni, pre ktorú bola nastavená.

5.6.2023 - Novinka v module ponuky - online schvaľovanie zákazníkov

V nastaveniach modulu ponuky je teraz možné zaškrtnúť možnosť "Zákazník môže súhlasiť online". Aktiváciou tejto funkcie sa potom v ponukovom e-maile zaslanom zákazníkovi zobrazí možnosť elektronického schválenia ponuky. Ak chce zákazník zaslanú ponuku schváliť, v e-maile zaslanom po kliknutí na tlačidlo "Súhlasím s ponukou a elektronicky podpisujem" bude vyžadované jeho meno a podpis, prípadne môže zákazník podľa potreby niečo doplniť do poznámky. Dátum schválenia ponuky a IP adresa, z ktorej bolo schválenie vykonané, sa potom zadajú priamo do aplikácie. Odosielateľ je o schválenej ponuke informovaný e-mailom a informácie o potvrdení zákazníkom sú zaznamenané v detaile ponuky.

31.5.2023 - Novinka v časti Prijaté faktúry - nové pole vo filtri vyhľadávania

V module Prijaté faktúry (v sekciách Schválené, Uhradené, Čakajúce a Zamietnuté) je teraz možné vo filtri vyhľadávania zadať kritérium "Schválené" a vyhľadávať prijaté faktúry podľa ich schvaľovateľov.

25.5.2023 - Novinka v moduloch dodacích listov a vydaných faktúr - zobrazenie EAN kódu

Ak v module skladového hospodárstva evidujete EAN kód pre jednotlivé skladové položky, je teraz možné tento kód vygenerovať na dodacom liste alebo vystavenej faktúre. Pri generovaní dodacieho listu/faktúry je potrebné zaškrtnúť voľbu "+EAN". Kód EAN sa potom zobrazí na vygenerovanom dodacom liste/faktúre, čo uľahčí vyskladnenie tovaru z vášho skladu alebo nakládku tovaru u zákazníka.

22.5.2023 - Novinka v module menu - možnosť automaticky pripojiť prílohy pdf k menu

V nastaveniach modulu ponuky je teraz možné nahrať súbory, ktoré sa automaticky pripoja pred alebo za vytvorenú ponuku. Ak chcete k ponuke vždy priložiť napríklad prehľad služieb alebo referencie vašej spoločnosti, obchodné podmienky atď., uložte tieto súbory v nastaveniach modulu, prípadne v príslušnej skupine ponúk. Po vytvorení ponuky sa nahrané súbory automaticky priložia k vytvorenej ponuke a odošlú sa spolu s ponukou ako jeden dokument.

18.5.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - možnosť výberu účtovníka

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry môžete zaškrtnúť možnosť "Účtovníci môžu vidieť len faktúry, ktoré im boli odoslané - tým sa umožní aj výber účtovníkov na postúpenie". Pri postúpení faktúry na schválenie je potom možné zo zoznamu používateľov v pozícii účtovník vybrať konkrétneho účtovníka (jedného alebo viacerých), ktorý po schválení faktúry dostane informáciu o novej faktúre na spracovanie (na úhradu).

15.5.2023 - Novinka v cestovných príkazoch - triedenie podľa stavu cestovného príkazu

V module Cestovné príkazy (verzia 2/v2) vytvorené cestovné príkazy sú teraz zoradené aj podľa aktuálneho stavu cestovného príkazu - podzložky Vytvorené, Čaká sa na schválenie cesty/preplatenie, Schválená cesta povolená/čaká sa na preplatenie, Vrátené na doplnenie - na cestu/preplatenie, Spracované, Zamietnuté, Zrušené. Teraz je možné rýchlejšie a efektívnejšie zobraziť cestovné príkazy vo vybranom stave.

11.5.2023 - Novinka v module dokumentov - rýchlejšie rozbaľovanie/zabalenie všetkých priečinkov a podpriečinkov

Do modulu dokumentov bola pridaná nová funkcia na rýchlejšie rozbalenie/skladanie všetkých priečinkov a podpriečinkov. V prípade potreby možno všetky priečinky a podpriečinky, ku ktorým má používateľ prístup v module dokumentov, rozbaliť/zbaliť naraz namiesto toho, aby musel postupne kliknúť na každý priečinok a podpriečinok.

9.5.2023 - Modul dátových správ - pripravenosť na nové služby dátových schránok

V súvislosti s oznámením správcu informačného systému dátových schránok - Ministerstva vnútra SR - by sme vás chceli informovať o zmenách, ktoré nastanú v oblasti služieb dátových schránok od polovice roka 2023. Po novom bude možné:
 • odosielať a prijímať tzv. hromadné dátové správy (VoDZ) - limit bude stanovený na 1 GB
 • .
 • vkladať komprimované súbory vo formáte ZIP do príloh dátových správ
 • vkladať súbory vo formáte kontajnera ASiC do prílohy dátovej správy

Aplikácia eIntranet je pripravená na všetky tieto nové funkcie a po nasadení týchto možností do produkčného prostredia správcom informačného systému dátových schránok budú plne k dispozícii používateľom modulu dátových správ v našej aplikácii.

5.5.2023 - Novinka v module Vydané faktúry - možnosť vybrať si nový dizajn faktúry

V nastaveniach jednotlivých stredísk v module Vydané faktúry môžete vybrať nový dizajn vydaných faktúr. Okrem doteraz používaného klasického dizajnu je možné vybrať nový moderný dizajn, ktorý umožňuje vlastný výber farby pre podfarbenie vybraných častí faktúry.
Týmto spôsobom je možné ďalej prispôsobiť vzhľad vystavenej faktúry podľa firemných farieb.

25.4.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - možnosť presunúť novú faktúru priamo do priečinka Čakajúce

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je možné zaškrtnúť právo "Asistent" s novou voľbou "Asistent môže prejsť priamo do stavu - spracované". Po kliknutí na tlačidlo "Spracované" na prijatej faktúre sa potom faktúra presunie priamo do zložky "Spracované" bez schvaľovacieho procesu.
Ak sa modul Prijaté faktúry používa najmä ako evidencia prijatých faktúr, používateľ s prideleným oprávnením asistenta môže prijatú faktúru presunúť priamo do priečinka "Nevybavené"
.

21.4.2023 - Novinka v moduloch HelpDesk a Sťažnosti - automatické kontaktovanie zákazníka/tiketu alebo zadávateľa sťažnosti

V prípade odpovede na prijatý lístok/stížnosť v systéme HelpDesk alebo Reklamácie (prostredníctvom možnosti "Pridať záznam/vykonať zmenu") je teraz možné kliknúť na tlačidlo "Pridať adresu" vedľa okna odpovede. Tým sa do odpovede zákazníkovi automaticky predvyplní priezvisko osoby, ktorá zadala lístok/stížnosť, aj slovo "Ďakujem" na konci textového poľa, čo urýchli vytvorenie odpovede zákazníkovi.

18.4.2023 - Novinka v module Zmluvy - predvolená hodinová sadzba

V nastaveniach zmluvného modulu je teraz možné nastaviť predvolenú hodinovú sadzbu pre zmluvné náklady podľa firemných pravidiel. Táto predvolená sadzba sa potom automaticky zobrazuje v pracovných výkazoch alebo ako základná hodinová sadzba v čase odpracovanom na zákazke a uľahčuje kalkuláciu nákladov na zákazku.

12.4.2023 - Novinka v module ponúk - prijímanie žiadostí o ponuky e-mailom

Teraz je možné v nastaveniach modulu cenových ponúk vybrať možnosť "prijímať žiadosti o cenové ponuky e-mailom". Ak je táto možnosť zapnutá, je možné, aby požiadavky zákazníkov na cenové ponuky boli zasielané priamo do ponukového modulu (zasielané na e-mail vygenerovaný v nastaveniach ponukového modulu alebo presmerované z vašej vlastnej e-mailovej adresy). V nastaveniach sa definuje aj predmet a obsah e-mailu, ktorý sa po odoslaní požiadavky automaticky odošle zákazníkovi.
V module ponuky sa potom po prijatí e-mailu od zákazníka automaticky vytvorí hlavička ponuky a po vyplnení obsahu ponuky je možné spracovanú ponuku priamo odoslať zákazníkovi.

5.4.2023 - Novinka v module dokumentov - náhľad 3D súborov

Ak ukladáte 3D súbory v module dokumentov, môžete teraz zobraziť náhľad týchto typov súborov .
Funguje pre 3D prílohy typu obj, 3ds, stl, ply, gltf, glb, off, 3dm, fbx, dae, wrl, 3mf, ifc, brep, step, iges, fcstd, bim.

3.4.2023 - Novinka v module objednávok - prepojenie objednávky s pobočkou/kontaktom zo systému CRM

V nastaveniach modulu objednávok je teraz možné nastaviť prepojenie objednávky s konkrétnou pobočkou a/alebo kontaktom spoločnosti registrovanej v module CRM. Predtým bolo možné vybrať len spoločnosť založenú v module CRM, nie konkrétnu pobočku alebo kontakt. Kde nastaviť a ako zobraziť - viď priložené obrázky.

20.3.2023 - Nové funkcie v module aplikácie - hromadné schvaľovanie a ďalšie možnosti

Modul žiadosti ponúka nové možnosti a funkcie na vytváranie a schvaľovanie žiadostí:
 • pri vytváraní formulára žiadosti v nastaveniach modulu je teraz možné vybrať typ poľa "Dátum od-do" (predtým bolo možné zadať len 1 konkrétny dátum, nie od-do)
 • v nastaveniach žiadosti je možné povoliť hromadné schvaľovanie žiadostí - potom je možné označiť viacero žiadostí rovnakého typu na hromadné schválenie oprávneným používateľom
 • v nastaveniach posledného kola schvaľovania žiadosti je možné voliť možnosť " Po rozhodnutí (schválení) povoliť žiadateľovi zmenu schválenej žiadosti a opätovné odoslanie na schválenie" - predkladateľ žiadosti potom môže pomocou tlačidla "Zmeniť žiadosť (opätovne podať)" otvoriť, upraviť a odoslať už schválenú žiadosť schvaľovateľovi na nové schválenie; opätovné otvorenie žiadosti sa zaznamená v histórii žiadostí