9.7.2024 - Novinka v aplikácii eIntranet.net – upozornenie prehliadača na nové záznamy v aplikácii

V aplikácii eIntranet.net je teraz možné aktivovať funkciu "Upozornenie prehliadača – notifikácie" (v pravom hornom rohu lišty pod menom používateľa). Potom sa zobrazí tabuľka, v ktorej používateľ povolí (alebo zakáže) odosielanie upozornení prehliadačom.
Ak je táto možnosť aktivovaná, používateľovi sa zasielajú informácie o zmene počtu záznamov alebo informácie o nových záznamoch v jednotlivých moduloch aplikácie eIntranet.net – napr. diskusie, dátové správy a pod. Táto funkcia je relevantná pre používateľov, ktorí používajú Windows 10 a novšie.

25.6.2024 - Novinkou v dochádzkovom module – možnosť manuálneho zadania dochádzkového plánu

V dochádzkovom module je teraz možné vytvoriť dochádzkový plán manuálne (doteraz bolo možné dochádzkový plán vyplniť len z iného SW pomocou RestApi).
Najprv je potrebné zaškrtnúť políčko vedľa "Dochádzkového plánu" v nastaveniach dochádzkového modulu. Následne sa v dochádzkovom module objaví nová sekcia "Dochádzkový plán", do ktorej je možné zadať dochádzku jednotlivých užívateľov za príslušný mesiac.
Podľa nastaveného plánu si potom užívatelia môžu vziať dovolenku alebo iné typy sviatočných udalostí (sick day, home office a pod.).

20.6.2024 - Novinka v dochádzkovom module – možnosť čítania dochádzky vybraných užívateľov

V nastavení dochádzkového modulu v sekcii Užívateľské práva bola pridaná nová možnosť "Čítať dochádzku užívateľov", ktorá umožňuje zobraziť dochádzku vybraných užívateľov.
Zamestnancov, ktorých dochádzku môže používateľ vidieť, je možné vybrať manuálne alebo použiť možnosť "Podriadení z hierarchie zamestnancov", vďaka ktorej sa podriadení používateľa automaticky načítajú.

13.6.2024 - Novinka v module vzdelávania zamestnancov – zadanie typu (skupiny) školenia

V sekcii Manažment školení je teraz možné pri vytváraní/editovaní školenia zadať typ (skupinu) školenia - napr. podľa témy, do ktorej školenie patrí - BOZP, ISO, pre nových zamestnancov a pod.
Následne je v sekcii Prehľad tréningov možné filtrovať tréningy podľa zadaných typov/skupín tréningov, čo uľahčuje vyhľadávanie tréningov a sprehľadňuje sekciu Prehľad tréningov.

4.6.2024 - Novo vyvinutý modul v aplikácii eIntranet.net – Videokonferencia

V moduloch Nastavenia -> Povolené je teraz možné aktivovať modul Videokonferencie. Po nastavení prístupových práv v nastaveniach tohto modulu je možné vytvárať a realizovať videohovory/online stretnutia/konferencie tak so zamestnancami, ktorí sú používateľmi aplikácie eIntranet, ako aj s externými používateľmi – súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi, dodávateľmi a ďalšími obchodnými partnermi (prostredníctvom vygenerovaného odkazu).
Napríklad v rámci prebiehajúcich videohovorov je možné:
 • Zdieľať obrazovku
 • Chat (vrátane zdieľania súborov)
 • písanie/kreslenie na tabuľu

28.5.2024 - Novinka v dovolenkovom module – sledovanie využitia do mínusu pre všetky typy dovoleniek

V nastaveniach dovolenkového modulu v sekcii Všeobecné nastavenia bolo pridané zaškrtávacie políčko s možnosťou nastaviť použitie na záporné pre všetky typy dovoleniek - t.j. ak užívateľ vyčerpá časovú dotáciu zadanú v nastaveniach pre danú udalosť, môže stále vytvoriť požiadavku a odoslať ju svojmu nadriadenému na schválenie (doteraz aplikácia sledovala iba dovolenky, nie iné udalosti ako home office, deň práceneschopnosti atď.).
POZOR - teraz je potrebné skontrolovať mínusový limit pre všetky udalosti, pre ktoré časový limit nie je predvyplnený v nastaveniach (napr. lekár) – inak sa pri odoslaní žiadosti o daný typ podujatia používateľom zobrazí správa, že im na odoslanie žiadosti nezostáva dostatok hodín/dní dovolenky.

24.5.2024 - Novinka pre používateľov s globálnymi/administrátorskými právami zvoleného modulu

Pre používateľov s administrátorskými právami bola pridaná nová funkcia, ktorá umožňuje jednoduché prekliknutie do nastavení modulu (a návrat ku konkrétnemu modulu).
Ak boli užívateľovi v danom module pridelené administrátorské práva, vedľa názvu modulu sa zobrazí tlačidlo "Nastavenia", cez ktoré sa dostane k nastaveniam modulu (a nemusí rolovať v ľavom menu). Rovnaký postup platí aj v opačnom prípade – ak je používateľ v nastaveniach zvoleného modulu, pomocou tlačidla "Modul" sa vráti späť do samotného modulu.

22.5.2024 - Novinka v module monitorovania obchodného registra – nový algoritmus monitorovania zmien

Od dnešného dňa bol v module monitorovania obchodného registra zavedený nový algoritmus monitorovania zmien. Vďaka nemu je výrazne zefektívnené sledovanie možných zmien, prípadne poskytovanie presnejších a aktuálnejších informácií používateľom tohto modulu.
Nový algoritmus teraz dokáže analyzovať a spracovávať informácie v reálnom čase, čo zaručuje, že informácie sú aktuálne a vyhodnocovať relevantné zmeny s vyššou mierou presnosti.

21.5.2024 - Novinka v module Papierová pošta – možnosť odovzdať záznam doručenej pošty viacerým pridelencom

V module Papierová pošta v sekcii Doručená pošta je teraz možné preposlať prijatú poštu viacerým postupníkom na rozlíšenie (doteraz bolo možné delegovať písomný záznam iba jednému postupníkovi).

14.5.2024 - Nové funkcie v module riadenia zásob - odoslanie používateľovi, príjemka s číslom faktúry

Do modulu Skladové hospodárstvo boli novo pridané nasledujúce možnosti - v prípade expedičného listu je teraz možné vytvoriť expedičný list pre konkrétneho používateľa eIntranetu (nové pole Zákazník - používateľ eIntranetu), pri nákupnom doklade je potom možné vložiť číslo faktúry.
Tlačový formulár skladovej príjemky bol prepracovaný - teraz vypisuje dátum skladovej príjemky alebo číslo objednávky (ak bolo pridané).

3.5.2024 - Prednastavený pracovný čas - zmena času automatického vypĺňania dochádzky

Z technických dôvodov bol v module Dochádzka od dnešného dňa upravený čas automatického zadávania dochádzky používateľov pri použití možnosti "Prednastavený pracovný čas" v nastaveniach modulu Dochádzka. Teraz sa prednastavený pracovný čas vypĺňa o 23.20 h (t. j. na konci dňa, pôvodne bol na začiatku dňa - 00.20 h).
Táto zmena bola vykonaná z dôvodu možných kolízií s inými udalosťami dochádzky (napr. v ten istý deň schválené žiadosti o dovolenku, lekár, homeoffice, sick day) - aplikácia najprv skontroluje už zadané udalosti a potom doplní príslušný čas dochádzky podľa nastavených pravidiel.

30.4.2024 - Novinka v module Vydané objednávky - tlačová zostava pre neplatcov DPH

V module vydaných objednávok je teraz možné vygenerovať vydanú objednávku v zostave pre tlač/odoslanie e-mailom pre neplatcov DPH.
Na tejto tlačovej zostave sa zobrazujú len ceny s DPH (nezobrazujú sa stĺpce, v ktorých je uvedená DPH a ceny bez DPH)
.

23.4.2024 - Novinka v module Diskusia - možnosť vytvárať diskusné skupiny

V module Diskusia je teraz možné vytvárať diskusné skupiny (pomocou tlačidla "Diskusná skupina") a pripájať k nim súvisiace čiastkové diskusie. Najskôr je potrebné vytvoriť hlavnú diskusiu (bez nadradeného priečinka) a potom k nej môžete pridať jednotlivé čiastkové diskusie - pozri náš príklad nižšie - diskusná skupina "Inžinieri" môže mať pod sebou niekoľko diskusií týkajúcich sa napr. jednotlivých projektov, ktorými sa zaoberá.
Táto funkcia umožňuje triediť vytvorené diskusie do logických skupín a robí diskusný modul prehľadnejším.

16.4.2024 - Novinka pri zadávaní nových používateľov - možnosť skopírovať nastavenia už zadaného používateľa

Pri zadávaní nového používateľa (v Nastavenia -> Používatelia) je možné použiť novú funkciu - kopírovanie nastavení už zadaného používateľa.
Ak potrebujete zadať nového používateľa, napr. pre pracovnú pozíciu, ktorú už v aplikácii zastáva iný používateľ, stačí kliknúť na ikonu kopírovania vedľa už zadaného používateľa - vytvorí sa nový používateľ, pre ktorého sa skopírujú všeobecné informácie (napr. pozícia, stredisko, organizačná jednotka, nadriadený) a prístupové práva k jednotlivým modulom. Potom stačí pridať jedinečné informácie (meno, priezvisko, e-mail atď.) a uložiť.
Táto funkcia umožňuje urýchliť vstup nového používateľa do aplikácie.

9.4.2024 - Nové funkcie v module knihy jázd - prednastavený čas, sledovanie dátumu, editácia km

V nastaveniach modulu knihy jázd alebo v nastaveniach jednotlivých vozidiel je teraz možné pre každé vozidlo:
 • zadať prednastavený čas od-do, ktorý sa automaticky zapíše priamo do knihy jázd vozidla (tento čas je možné upraviť podľa skutočnosti)
 • kontrolovať vyplnenie knihy jázd - ak kniha jázd za predchádzajúci mesiac nebude vyplnená do určitého dátumu v aktuálnom mesiaci, vodičovi vozidla sa zašle upozornenie
 • monitorovať plán servisných prehliadok podľa zadaného plánu pre vozidlo v module evidencie vozidiel - ak sa prekročí počet najazdených kilometrov v knihe jázd, v knihe jázd sa zobrazí upozornenie
Teraz je tiež možné upraviť kilometre v knihe jázd (predtým bolo možné záznam iba vymazať) s následným automatickým prepočtom zadaných kilometrov.

3.4.2024 - Novinka v časti Prijaté faktúry - oznámenie o neschválenej faktúre

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je teraz možné nastaviť časový limit (počet dní), v ktorom majú byť schvaľovatelia upozornení na neschválenú faktúru. Ak sa v sekcii "Na schválenie" modulu Prijaté faktúry nachádza faktúra na schválenie a schvaľovatelia ju do nastaveného počtu dní neschvália/zamietnu, všetkým sa odošle informatívny e-mail s upozornením na potrebu vyriešiť - schváliť/zamietnuť - faktúru (vrátane odkazu na ňu).

26.3.2024 - Novinka v module dátových správ - možnosť upraviť dátovú správu pripravenú na odoslanie

V module dátových správ je teraz možné upravovať správy pripravené na odoslanie (vrátane vkladania príloh). Správu pripravenú na odoslanie môže upravovať osoba, ktorá správu vytvorila, alebo osoba, ktorá má právo odosielať správy. Informácie o akejkoľvek úprave správ sa zaznamenávajú do poznámky.

19.3.2024 - Nové funkcie v module Registrácia vozidiel - časť Náklady na vozidlo a ďalšie nové funkcie

V nastaveniach modulu evidencie vozidiel je teraz možné určiť počet dní vopred, kedy sa má sledovať uplynutie určitej lehoty, alebo zaškrtnúť, či sa majú v tabuľke upozornení zobrazovať aj riadky, v ktorých sa aktuálne nemá riešiť žiadne vozidlo.
V samotnom module alebo pri jednotlivých vozidlách pribudla sekcia Výdavky na vozidlo, v ktorej je možné evidovať výdavky spojené s prevádzkou daného vozidla, pričom sa zobrazujú celkové výdavky za jednotlivé roky.
Praktickou funkciou je možnosť použiť nové šípky v detaile vozidla na prechod na ďalšie/predchádzajúce vozidlo.

13.3.2024 - Pokladničný modul - možnosť vložiť logo a stred na pokladničné doklady

V nastaveniach modulu pokladnice je teraz možné vložiť logo firmy vystavujúcej doklad, ktoré sa bude zobrazovať na pokladničných dokladoch, a tiež zaškrtnúť možnosť zadania strediska na doklade. Strediská na výber sa načítajú z užívateľských stredísk, ostatné je možné zadať napísaním a stlačením klávesy Enter.

5.3.2024 - Modul rezervácie vozidiel - nové možnosti nastavenia a zobrazenia kalendára rezervácií

V nastaveniach modulu rezervácie vozidiel je teraz možné nastaviť farebné označenie jednotlivých vozidiel (farba textu a pozadia) a v samotnom module bol upravený dizajn vkladaných záznamov.
Do rezervačného kalendára v sekcii Mesačný prehľad je potom možné vkladať rezervácie jednoduchým kliknutím myšou alebo v týždennom zobrazení rezervačného kalendára je možné ťahaním myšou vo vybranom časovom období jednoducho vložiť rezerváciu na vybraný deň.

27.2.2024 - Novinka v module evidencie majetku - priradenie majetku do odovzdávacieho protokolu podľa mena používateľa

V module Evidencia majetku alebo v časti Protokoly o odovzdaní je teraz jednoduchšie pridať majetok konkrétneho používateľa do vytvoreného protokolu o odovzdaní. Pri vyhľadávaní majetku, ktorý chcete pridať, stačí do vyhľadávacieho poľa zadať meno používateľa. Potom sa zobrazia všetky aktíva priradené k používateľovi, čo uľahčuje výber položky, ktorá sa má pridať do denníka.

14.2.2024 - Novinka v cestovných príkazoch v2 - možnosť odoslať výdavky nadriadenému na schválenie a preplatenie

V nastaveniach cestovných príkazov v2 bolo v časti Všeobecné nastavenia -> "Základné údaje - použité polia" pridané nové zaškrtávacie políčko "Odoslať nadriadenému na schválenie a preplatenie". Doteraz bolo možné poslať vyúčtovanie cesty len účtovníkovi, teraz je možné ho najprv poslať na schválenie nadriadenému (používateľ si vyberie z ponuky možných schvaľovateľov) a po schválení nadriadeným je používateľ s právom "účtovník" informovaný o schválení cestovného príkazu.

7.2.2024 - Pracovný kalendár 2024

Pracovný kalendár na rok 2024 vo formáte PDF nájdete na https://www.eintranet.net/data/Calendar-2024-CZ.pdf.

31.1.2024 - Novinka v module HelpDesk - možnosť prepojenia s modulom vydaných objednávok

V nastaveniach modulu HelpDesk alebo v nastaveniach konkrétneho projektu je teraz možné zaškrtnúť políčko "Prepojenie s modulom Objednávky vydané". Následne sa v detaile tiketu zobrazí pole "Objednávka vydaná" a zo zoznamu je možné vybrať konkrétnu vydanú objednávku, ktorú je možné priradiť k tiketu. V module HelpDesk sa potom zobrazí prepojenie na konkrétny tiket pre príslušnú vydanú objednávku.

25.1.2024 - Možnosť používať tú istú čipovú kartu na zaznamenávanie dochádzky a identifikáciu vodiča vo vozidle

V našej aplikácii je teraz možné používať tú istú čipovú kartu na automatické zaznamenávanie dochádzky na dochádzkovom termináli (v rámci modulu dochádzky) a na identifikáciu vodiča vo vozidle pri použití jednotiek GPS (v rámci modulu GPS lokalizácie) tú istú čipovú kartu - predtým bolo potrebné mať pre každú funkciu samostatnú čipovú kartu, t. j. 2 čipové karty. Ak máte záujem o túto novú možnosť, kontaktujte nás na adrese info@eintranet.net.

23.1.2024 - Nové funkcie v module riadenia skladu - prechod na eIntranetový sklad, manuálne rezervácie

V module skladového hospodárstva je teraz možné pri vytváraní expedície alebo prevode položiek vybrať možnosť "Preniesť do iného skladu - v eIntranete" (ak je táto možnosť vybraná, automaticky sa okrem expedície vytvorí aj príjemka na príslušný sklad). V module skladového hospodárstva v časti Rezervácie je možné vytvárať aj ručné rezervácie skladových položiek - cez tlačidlo "Ručná rezervácia" sa vytvorí požadovaná rezervácia, ktorú je potom možné preniesť do príjemky pomocou tlačidla "Vytvoriť príjemku z označených rezervácií".

9.1.2024 - Novinka v module Vydané objednávky - nový stav objednávky

V module vystavených objednávok bol k existujúcim možným stavom (Aktívne, Zaplatené, Odmietnuté) pridaný nový možný stav objednávky - "Dodané". V prípade, že ste v nastaveniach modulu Vydané objednávky zaškrtli možnosť zaznamenávať stavy objednávok, zobrazí sa vám teraz táto možnosť.

4.1.2024 - Modul vystavených faktúr - nastavenie nových sadzieb DPH

Od roku 2024 sa budú uplatňovať tri sadzby DPH - 21 %, 12 % a 0 % (predtým 21 %, 15 %, 10 % a 0 %). Ak je teraz pre vašu firmu predvolený iný typ sadzby, musíte ju nastaviť v nastaveniach jednotlivých stredísk v module Vydané faktúry.

3.1.2024 - Pripojenie eIntranet.net k novej verzii informačného systému ARES

Z dôvodu ukončenia prevádzky pôvodného informačného systému ARES, ktorý umožňuje vyhľadávanie údajov o ekonomických subjektoch registrovaných v Českej republike, resp. prechodu na novú podobu tohto systému, bolo potrebné prepracovať napojenie na tento nový systém z našej aplikácie. V tejto súvislosti sa dnes užívateľom, ktorí majú nastavené sledovanie zmien v obchodnom registri, zasielajú ďalšie informačné e-maily. Rozoslané e-maily sú jednorazovou reakciou na pripojenie k novému systému ARES, ďakujeme za pochopenie.

22.12.2023 - PF 2024

Ďakujeme všetkým používateľom za doterajšiu spoluprácu a dôveru v našu aplikáciu v tomto kalendárnom roku. Tím eIntranet.net by vám chcel popriať príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku.

12.12.2023 - Možnosť vypnutia automatického odosielania pozdravov z dovolenky

V prípade, že preferujete zasielanie osobných pozdravov k sviatkom svojim zamestnancom a nechcete posielať pozdravy z eIntranet.net, je možné automaticky zasielať pozdravy k sviatkom používateľom e-mailom - je potrebné odškrtnúť príslušné políčko v Nastaveniach -> Základné nastavenia -> Úvodná obrazovka - prehľad.

27.11.2023 - Novinka v module kalendára - možnosť výberu časového obdobia pre export údajov do programu Excel

V module kalendára alebo pre jednotlivé kalendáre v module kalendára je teraz možné vybrať časové obdobie a exportovať údaje za toto obdobie do programu Excel. Aby bolo možné vykonať tento export, musí byť kalendár nastavený na možnosť Zoznam.

21.11.2023 - Novinka v module evidencie majetku - koncept inventárneho zoznamu

V module evidencie majetku sa pojem "inventúrny zoznam" zmenil na "zoznam zásob". Táto zmena bola vykonaná z dôvodu zjednotenia terminológie v oblasti inventarizácie majetku v súlade so zákonom č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

14.11.2023 - Nové funkcie v module správy zásob - tlač a odosielanie skladových expedičných listov, hromadný import položiek

V module skladového hospodárstva bola pridaná možnosť tlačiť a odosielať skladové príjemky e-mailom. Ďalej bola pridaná možnosť hromadného importu skladových položiek (v programe Excel) - naraz možno importovať až 1000 položiek. Presné pokyny k formátu importovaného súboru nájdete v tlačidle "Importovať položky z programu Excel".

7.11.2023 - Novinka v module kalendár - možnosť zadávať rezervácie (v module rezervácie) z kalendára

V module kalendára je teraz možné pri zadávaní udalosti do vybraného kalendára vykonať rezerváciu v príslušnom kalendári v module rezervácií (napr. rezervovať potrebnú miestnosť/techniku/vozidlo). V nastaveniach modulu kalendára, resp. v nastaveniach konkrétneho kalendára je potrebné najprv zaškrtnúť voľbu "Povoliť rezervácie z kalendára". Následne pri zadávaní udalosti do vybraného kalendára je možné vykonať rezerváciu aj vo vybranom kalendári. Ak vymažete záznam v kalendári alebo rezervačnom module, automaticky sa vymaže aj záznam v druhom module (t. j. v rezervačnom alebo kalendárovom module).

1.11.2023 - Novinka v eIntranet.net - možnosť premenovania súborov

V prípade súborov uložených v ľubovoľnom module v rámci našej aplikácie môže používateľ, ktorý má v danom module udelené aspoň oprávnenia na úpravu a mazanie, premenovať uložené súbory (v ľubovoľnom formáte podporovanom našou aplikáciou). V prípade, že potrebujete zmeniť názov súboru (napr. aby lepšie zodpovedal jeho obsahu), kliknite pravým tlačidlom myši na súbor a potom kliknite na položku Premenovať. Potom sa zobrazí okno na zadanie nového názvu súboru.

26.10.2023 - Whistleblowing a jeho technické riešenie v rámci našej aplikácie

Od 1.8. 2023 (firmy nad 250 zamestnancov), resp. 15.12. 2023 (firmy nad 50 zamestnancov) majú firmy povinnosť nastaviť vnútorný systém pre oznamovanie škodlivého (protiprávneho) konania - whistleblowing. V rámci modulov aplikácie eIntranet.net je možné na tento účel využiť modul HelpDesk, vďaka ktorému je možné vytvoriť spoľahlivý a bezpečný systém pre prehľadné a efektívne riešenie jednotlivých oznámení. Viac informácií, ako modul HelpDesk, resp. konkrétny projekt v tomto module nastaviť, nájdete tu: https://www.eintranet.net/data/Whistleblowing .pdf.

16.10.2023 - Novinka v module rezervácie – možnosť vytvárania nadradených zložiek

V nastavení modulu rezervácie, resp. v nastavení jednotlivých položiek na rezerváciu je novo možné zadávať aj pole „Nadradený názov“. V prípade, že máte v rezerváciách väčší počet objektov na rezerváciu, je možné si ich roztriediť do zložiek podľa témy – napr. Miestnosti, Vozidlá, Technika – a sprehľadniť tak modul rezervácie pre užívateľov.

10.10.2023 - Novinka v module Bankové výpisy - nové možnosti nastavenia párovania

Ak máte pripojený účet pre automatické párovanie platieb (zatiaľ je to možné pre účty v Raiffeisenbank a Fio banke, na požiadanie je možné naprogramovať pripojenie aj pre účty v iných bankách), je teraz možné v nastaveniach modulu Bankové výpisy, resp. v editácii pripojenia konkrétneho účtu zvoliť, či sa majú platby automaticky párovať s prijatými faktúrami, s vystavenými faktúrami alebo sa majú párovať len presne rovnaké sumy, aj keď s rovnakým variabilným symbolom.

3.10.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - možnosť pridať súbor do sekcie "Prijaté"

V module Prijaté faktúry v časti "Prijaté" bola pridaná možnosť pridať súbor. V prípade, že v prijatej faktúre chýba dokument - napr. dodávateľ zabudol faktúru pripojiť alebo je k dispozícii na stiahnutie v databáze dodávateľa a v eIntranete bola vytvorená len hlavička dokumentu - je možné ho v sekcii Prijaté ešte pridať (len v tejto sekcii). Pri dokladoch vo formáte pdf sa náhľad zobrazuje priamo, ale je možné pridať akýkoľvek formát dokladu (ostatné typy dokladov sa automaticky ukladajú do príloh).

27.9.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - zobrazenie faktúry DPH v úvodnom prehľade

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je teraz možné aktivovať možnosť "Evidencia DIČ". Následne sa v úvodnom prehľade prijatých faktúr zobrazí stĺpec DUZP priamo v module Prijaté faktúry. Tento stĺpec sa potom zobrazuje vo všetkých sekciách modulu (Prijaté, Na schválenie, Na úhradu atď.), čo v prípade potreby uľahčuje rýchlejšie overenie týchto informácií.

5.9.2023 - Nový modul voľných pracovných miest a portál voľných pracovných miest www.eijobs.net

V rámci aplikácie je možné používať nový modul Voľné pracovné miesta, ktorý je prepojený s ponukou voľných pracovných miest na portáli www.eijobs.net (aktivujte modul v Nastaveniach -> Povolené moduly). Modul umožňuje zverejňovanie voľných pracovných miest (bezplatne prostredníctvom portálu www.eijobs.net) a kompletnú evidenciu pohovorov a sledovanie priebehu výberového konania. V nastaveniach modulu je možné definovať stavy pohovorov s uchádzačmi podľa potrieb spoločnosti a vytvárať sprievodné texty k inzerátom a prezentáciám spoločnosti na opakované použitie. Inzeráty o voľných pracovných miestach nahrané cez eIntranet.net sa na portáli www.eijobs.net zobrazujú vždy na prvej pozícii.

24.8.2023 - Novinka v module Dochádzka - zaznamenávanie dochádzky pomocou odtlačku prsta

Pre modul dochádzky teraz ponúkame dochádzkový terminál s čítačkou odtlačkov prstov. Priložením prsta k čítačke na termináli a následnou identifikáciou uloženého odtlačku prsta môže dochádzkový modul automaticky zaznamenávať dochádzku používateľov . V rámci dochádzkového modulu je možné kombinovať zápis pomocou čipov (čipových kariet, príveskov, nálepiek) a odtlačkov prstov. Cena nového terminálu s čítačkou odtlačkov prstov je 12 300,- Sk bez DPH. Čítačku odtlačkov prstov je možné pridať aj k doteraz používaným terminálom (cena je 1 500,- Sk bez DPH). Ak máte záujem o túto novú funkciu, kontaktujte nás na adrese info@eintranet.net.

14.8.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - filtrovanie podľa schvaľovateľa

V module Prijaté faktúry v časti "Na schválenie" je teraz možné filtrovať prijaté faktúry podľa aktuálneho schvaľovateľa. Pridanie tohto filtra umožňuje rýchlejšie zobrazenie faktúr, ktoré má vybraný používateľ aktuálne schváliť.

2.8.2023 - Novinka v časti Vydané faktúry - vystavovanie dokladov s prenesenou daňovou povinnosťou

V module Vydané faktúry je teraz možné vystavovať doklady s prenesenou daňovou povinnosťou - môžete vystaviť daňový doklad/faktúru, zálohovú faktúru, proforma faktúru alebo opravný daňový doklad. V nastaveniach modulu je potrebné pre každý typ dokladu vytvoriť samostatné stredisko, v ktorom vyberiete príslušný typ vystavovaného dokladu. V príslušnom stredisku potom vystavíte požadovaný doklad, na ktorom bude uvedené, že je vystavený v režime prenesenia daňovej povinnosti (daň platí odberateľ) a príslušný kód plnenia.

27.7.2023 - Novinka v module Dochádzka - automatické odpočítanie pauzy len pre vybraných používateľov

Ak používate funkciu automatického odpočtu pauzy v module Dochádzka, môžete teraz v nastaveniach tohto modulu vybrať len vybraných používateľov, ktorým sa má pauza automaticky odpočítať. Predtým bolo možné túto funkciu použiť len pre všetkých používateľov naraz.

1.7.2023 - Oslavujeme 15 rokov na trhu!

Dnes je to presne 15 rokov od uvedenia prvej verzie našej aplikácie, vtedy ešte pod názvom www.nasintranet.net. Dovoľte nám teda, aby sme vám trochu zrekapitulovali, čo sme za ten čas urobili:
 • výrazne sme rozšírili ponuku modulov a aktualizovali ich funkcionalitu
 • vylepšili sme grafický dizajn
 • zvýšili sme bezpečnosť aplikácie a zlepšili jej prístupnosť
 • rozšírili sme tím programátorov, aby sme mohli vybavovať požiadavky zákazníkov
 • vylepšil systém poskytovania technickej podpory a mnoho ďalšieho.
Ďakujeme vám za doterajšiu podporu a dúfame, že naša aplikácia bude aj naďalej cenným nástrojom vo vašich spoločnostiach.

26.6.2023 - Novinka v module Školenie zamestnancov - prepojenie s modulom Testy

Do modulu školení zamestnancov bola pridaná nová možnosť - prepojenie daného školenia s testom vytvoreným v module testov - ktorá umožňuje pokročilejšie nastavenie interného systému školení zamestnancov vo firmách. Najskôr je potrebné v module testy vytvoriť test podľa potreby, ktorý bude prístupný (povolený) len pre "Školenie zamestnancov - Používatelia zaradení do školenia". Potom je potrebné v nastaveniach konkrétneho školenia prostredníctvom tlačidla "Pridať test do školenia" vybrať príslušný test, ktorý sa má v rámci školenia vykonať. Ak používateľ absolvuje test priradený v rámci školenia, zobrazí sa pri školení výsledok jeho testu, resp. informácia o tom, či používateľ test (podľa požiadaviek definovaných v teste) absolvoval alebo nie.

19.6.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - oddelenie polí Číslo faktúry a Variabilný symbol

V module Prijaté faktúry je teraz pole Variabilný symbol/Číslo faktúry dodávateľa rozdelené na 2 samostatné polia. Pole "Variabilný symbol" je obmedzené na 10 znakov (na základe požiadavky bankových inštitúcií na maximálny počet znakov pre variabilný symbol; toto obmedzenie je dôležité najmä pre automatické párovanie platieb a export platobných príkazov do elektronického bankovníctva). Pole "Číslo dodávateľskej faktúry" umožňuje maximálne 45 znakov.

14.6.2023 - Novinka v module HelpDesk - výber riešiteľa priamo vo webovom formulári

Do nastavení HelpDesku bola pridaná nová možnosť "Povoliť výber riešiteľa pri zadávaní tiketu vo webovom formulári".
Po aktivácii tejto možnosti a vyplnení potenciálnych riešiteľov, ktorých je možné priamo vybrať na riešenie požiadavky, môžu dodávatelia tiketu potom priamo vybrať vhodného riešiteľa (predtým bolo potrebné najskôr tiket zadať a potom ho musel oprávnený používateľ niekomu prideliť na riešenie).

9.6.2023 - Novinka v module pokladnice - nové pole Stav

V nastaveniach modulu pokladnice alebo pre jednotlivé vytvorené pokladnice bola novo pridaná možnosť zaškrtnúť pole "Stav". Pre toto pole je potom možné definovať rôzne stavy príjmových a výdavkových pokladničných dokladov - napr. na opravu, na vrátenie, spracované atď..
Voľba výberu stavu z preddefinovanej ponuky sa potom zobrazí na príjmovom/výdajovom doklade v príslušnej pokladni, pre ktorú bola nastavená.

5.6.2023 - Novinka v module ponuky - online schvaľovanie zákazníkov

V nastaveniach modulu ponuky je teraz možné zaškrtnúť možnosť "Zákazník môže súhlasiť online". Aktiváciou tejto funkcie sa potom v ponukovom e-maile zaslanom zákazníkovi zobrazí možnosť elektronického schválenia ponuky. Ak chce zákazník zaslanú ponuku schváliť, v e-maile zaslanom po kliknutí na tlačidlo "Súhlasím s ponukou a elektronicky podpisujem" bude vyžadované jeho meno a podpis, prípadne môže zákazník podľa potreby niečo doplniť do poznámky. Dátum schválenia ponuky a IP adresa, z ktorej bolo schválenie vykonané, sa potom zadajú priamo do aplikácie. Odosielateľ je o schválenej ponuke informovaný e-mailom a informácie o potvrdení zákazníkom sú zaznamenané v detaile ponuky.

31.5.2023 - Novinka v časti Prijaté faktúry - nové pole vo filtri vyhľadávania

V module Prijaté faktúry (v sekciách Schválené, Uhradené, Čakajúce a Zamietnuté) je teraz možné vo filtri vyhľadávania zadať kritérium "Schválené" a vyhľadávať prijaté faktúry podľa ich schvaľovateľov.

25.5.2023 - Novinka v moduloch dodacích listov a vydaných faktúr - zobrazenie EAN kódu

Ak v module skladového hospodárstva evidujete EAN kód pre jednotlivé skladové položky, je teraz možné tento kód vygenerovať na dodacom liste alebo vystavenej faktúre. Pri generovaní dodacieho listu/faktúry je potrebné zaškrtnúť voľbu "+EAN". Kód EAN sa potom zobrazí na vygenerovanom dodacom liste/faktúre, čo uľahčí vyskladnenie tovaru z vášho skladu alebo nakládku tovaru u zákazníka.

22.5.2023 - Novinka v module menu - možnosť automaticky pripojiť prílohy pdf k menu

V nastaveniach modulu ponuky je teraz možné nahrať súbory, ktoré sa automaticky pripoja pred alebo za vytvorenú ponuku. Ak chcete k ponuke vždy priložiť napríklad prehľad služieb alebo referencie vašej spoločnosti, obchodné podmienky atď., uložte tieto súbory v nastaveniach modulu, prípadne v príslušnej skupine ponúk. Po vytvorení ponuky sa nahrané súbory automaticky priložia k vytvorenej ponuke a odošlú sa spolu s ponukou ako jeden dokument.

18.5.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - možnosť výberu účtovníka

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry môžete zaškrtnúť možnosť "Účtovníci môžu vidieť len faktúry, ktoré im boli odoslané - tým sa umožní aj výber účtovníkov na postúpenie". Pri postúpení faktúry na schválenie je potom možné zo zoznamu používateľov v pozícii účtovník vybrať konkrétneho účtovníka (jedného alebo viacerých), ktorý po schválení faktúry dostane informáciu o novej faktúre na spracovanie (na úhradu).

15.5.2023 - Novinka v cestovných príkazoch - triedenie podľa stavu cestovného príkazu

V module Cestovné príkazy (verzia 2/v2) vytvorené cestovné príkazy sú teraz zoradené aj podľa aktuálneho stavu cestovného príkazu - podzložky Vytvorené, Čaká sa na schválenie cesty/preplatenie, Schválená cesta povolená/čaká sa na preplatenie, Vrátené na doplnenie - na cestu/preplatenie, Spracované, Zamietnuté, Zrušené. Teraz je možné rýchlejšie a efektívnejšie zobraziť cestovné príkazy vo vybranom stave.

11.5.2023 - Novinka v module dokumentov - rýchlejšie rozbaľovanie/zabalenie všetkých priečinkov a podpriečinkov

Do modulu dokumentov bola pridaná nová funkcia na rýchlejšie rozbalenie/skladanie všetkých priečinkov a podpriečinkov. V prípade potreby možno všetky priečinky a podpriečinky, ku ktorým má používateľ prístup v module dokumentov, rozbaliť/zbaliť naraz namiesto toho, aby musel postupne kliknúť na každý priečinok a podpriečinok.

9.5.2023 - Modul dátových správ - pripravenosť na nové služby dátových schránok

V súvislosti s oznámením správcu informačného systému dátových schránok - Ministerstva vnútra SR - by sme vás chceli informovať o zmenách, ktoré nastanú v oblasti služieb dátových schránok od polovice roka 2023. Po novom bude možné:
 • odosielať a prijímať tzv. hromadné dátové správy (VoDZ) - limit bude stanovený na 1 GB
 • .
 • vkladať komprimované súbory vo formáte ZIP do príloh dátových správ
 • vkladať súbory vo formáte kontajnera ASiC do prílohy dátovej správy

Aplikácia eIntranet je pripravená na všetky tieto nové funkcie a po nasadení týchto možností do produkčného prostredia správcom informačného systému dátových schránok budú plne k dispozícii používateľom modulu dátových správ v našej aplikácii.

5.5.2023 - Novinka v module Vydané faktúry - možnosť vybrať si nový dizajn faktúry

V nastaveniach jednotlivých stredísk v module Vydané faktúry môžete vybrať nový dizajn vydaných faktúr. Okrem doteraz používaného klasického dizajnu je možné vybrať nový moderný dizajn, ktorý umožňuje vlastný výber farby pre podfarbenie vybraných častí faktúry.
Týmto spôsobom je možné ďalej prispôsobiť vzhľad vystavenej faktúry podľa firemných farieb.

25.4.2023 - Novinka v module Prijaté faktúry - možnosť presunúť novú faktúru priamo do priečinka Čakajúce

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je možné zaškrtnúť právo "Asistent" s novou voľbou "Asistent môže prejsť priamo do stavu - spracované". Po kliknutí na tlačidlo "Spracované" na prijatej faktúre sa potom faktúra presunie priamo do zložky "Spracované" bez schvaľovacieho procesu.
Ak sa modul Prijaté faktúry používa najmä ako evidencia prijatých faktúr, používateľ s prideleným oprávnením asistenta môže prijatú faktúru presunúť priamo do priečinka "Nevybavené"
.

21.4.2023 - Novinka v moduloch HelpDesk a Sťažnosti - automatické kontaktovanie zákazníka/tiketu alebo zadávateľa sťažnosti

V prípade odpovede na prijatý lístok/stížnosť v systéme HelpDesk alebo Reklamácie (prostredníctvom možnosti "Pridať záznam/vykonať zmenu") je teraz možné kliknúť na tlačidlo "Pridať adresu" vedľa okna odpovede. Tým sa do odpovede zákazníkovi automaticky predvyplní priezvisko osoby, ktorá zadala lístok/stížnosť, aj slovo "Ďakujem" na konci textového poľa, čo urýchli vytvorenie odpovede zákazníkovi.

18.4.2023 - Novinka v module Zmluvy - predvolená hodinová sadzba

V nastaveniach zmluvného modulu je teraz možné nastaviť predvolenú hodinovú sadzbu pre zmluvné náklady podľa firemných pravidiel. Táto predvolená sadzba sa potom automaticky zobrazuje v pracovných výkazoch alebo ako základná hodinová sadzba v čase odpracovanom na zákazke a uľahčuje kalkuláciu nákladov na zákazku.

12.4.2023 - Novinka v module ponúk - prijímanie žiadostí o ponuky e-mailom

Teraz je možné v nastaveniach modulu cenových ponúk vybrať možnosť "prijímať žiadosti o cenové ponuky e-mailom". Ak je táto možnosť zapnutá, je možné, aby požiadavky zákazníkov na cenové ponuky boli zasielané priamo do ponukového modulu (zasielané na e-mail vygenerovaný v nastaveniach ponukového modulu alebo presmerované z vašej vlastnej e-mailovej adresy). V nastaveniach sa definuje aj predmet a obsah e-mailu, ktorý sa po odoslaní požiadavky automaticky odošle zákazníkovi.
V module ponuky sa potom po prijatí e-mailu od zákazníka automaticky vytvorí hlavička ponuky a po vyplnení obsahu ponuky je možné spracovanú ponuku priamo odoslať zákazníkovi.

5.4.2023 - Novinka v module dokumentov - náhľad 3D súborov

Ak ukladáte 3D súbory v module dokumentov, môžete teraz zobraziť náhľad týchto typov súborov .
Funguje pre 3D prílohy typu obj, 3ds, stl, ply, gltf, glb, off, 3dm, fbx, dae, wrl, 3mf, ifc, brep, step, iges, fcstd, bim.

3.4.2023 - Novinka v module objednávok - prepojenie objednávky s pobočkou/kontaktom zo systému CRM

V nastaveniach modulu objednávok je teraz možné nastaviť prepojenie objednávky s konkrétnou pobočkou a/alebo kontaktom spoločnosti registrovanej v module CRM. Predtým bolo možné vybrať len spoločnosť založenú v module CRM, nie konkrétnu pobočku alebo kontakt. Kde nastaviť a ako zobraziť - viď priložené obrázky.

20.3.2023 - Nové funkcie v module aplikácie - hromadné schvaľovanie a ďalšie možnosti

Modul žiadosti ponúka nové možnosti a funkcie na vytváranie a schvaľovanie žiadostí:
 • pri vytváraní formulára žiadosti v nastaveniach modulu je teraz možné vybrať typ poľa "Dátum od-do" (predtým bolo možné zadať len 1 konkrétny dátum, nie od-do)
 • v nastaveniach žiadosti je možné povoliť hromadné schvaľovanie žiadostí - potom je možné označiť viacero žiadostí rovnakého typu na hromadné schválenie oprávneným používateľom
 • v nastaveniach posledného kola schvaľovania žiadosti je možné voliť možnosť " Po rozhodnutí (schválení) povoliť žiadateľovi zmenu schválenej žiadosti a opätovné odoslanie na schválenie" - predkladateľ žiadosti potom môže pomocou tlačidla "Zmeniť žiadosť (opätovne podať)" otvoriť, upraviť a odoslať už schválenú žiadosť schvaľovateľovi na nové schválenie; opätovné otvorenie žiadosti sa zaznamená v histórii žiadostí

13.3.2023 - Stiahnutie faktúr na platbu predplatného

Na karte Nastavenia, Predplatné môžete teraz vyhľadať a prevziať faktúry za platené predplatné aplikácií.
Daňové doklady za platby predplatného sa budú naďalej štandardne posielať na fakturačné e-maily uvedené v nastaveniach účtu, možno ich len dodatočne dohľadať a stiahnuť v rámci používateľských účtov. Používateľ, ktorý má práva správcu pre sekciu Predplatné, ich nájde tu:

7.3.2023 - Oznámenie o nepotvrdenej účasti pre vybraných používateľov

V nastaveniach modulu Dochádzka je teraz možné vybrať používateľov, ktorým sa má zasielať oznámenie o neschválenej (nepotvrdenej) dochádzke - predtým bolo možné zasielať ho len všetkým používateľom s prístupom do modulu Dochádzka alebo nikomu.

3.3.2023 - Štatistiky najpoužívanejších modulov v rámci aplikácie eIntranet.net

Aplikácia eIntranet.net v súčasnosti obsahuje viac ako 50 modulov, ktoré sú zákazníkom kedykoľvek k dispozícii. Pre zaujímavosť uvádzame prehľad desiatich najpoužívanejších modulov zákazníkmi eIntranet.net:
1. Úlohy
2. Kalendáre
3. Dokumenty
4. Súbory
5. Sviatky
6. Novinky
7. Adresár
8. Dochádzka
9. CRM
10. Dátové správy

1.3.2023 - Nové funkcie v module Registrácia vozidla - Plán servisných služieb vozidla

V module evidencie vozidiel je teraz možné vytvoriť servisný plán vozidla - t. j. kedy a čo sa má na vozidle servisovať a ako dlho (podľa počtu najazdených kilometrov alebo kalendárnych mesiacov). Plán je možné vytvoriť jednotlivo alebo hromadne pre každé vozidlo v evidencii. Nachádza sa na jednej záložke so servisom a môžete ho jednoducho objednať/kontrolovať podľa plánu - položka Servis podľa dátumu vás upozorní, keď uplynie platnosť servisu.

Okrem toho boli nanovo vytvorené oddelené záložky Servis a Škody pre prehľadnejšie zobrazenie záznamov o prevádzke vozidla.

21.2.2023 - Novinka v module nástenky - opravené farby pohľadníc a miniatúr

Pre lepšiu orientáciu a prehľadnosť v nastaveniach modulu násteniek je možné definovať farby násteniek (vrátane ich popisov) a zobrazovať náhľady obrázkov priamo (nie po kliknutí na nástenku). Obe možnosti sa definujú v nastaveniach konkrétnej nástenky.

8.2.2023 - Nový modul Dochádzka - bonusy

V Nastaveniach, na karte Povolené moduly, môžete aktivovať nový modul Účasť - bonusy, ktorý slúži na navrhovanie a schvaľovanie bonusov pre používateľov. Modul umožňuje vedúcim zamestnancom navrhnúť odmeny za vybraný kalendárny mesiac pre svojich podriadených a odoslať ich na schválenie hlavnému schvaľovateľovi. Po schválení sumy hlavným schvaľovateľom (v pôvodnej alebo upravenej výške) je používateľ v účtovnej pozícii informovaný. V module je možné prehľadne zobraziť súčty súm za jednotlivé kalendárne mesiace (za celú firmu), ako aj za jednotlivých používateľov.

30.1.2023 - Možnosť importovať spoločnosti potenciálnych zákazníkov do modulu CRM

Používateľ s právami na import firiem v module CRM môže importovať firmy potenciálnych zákazníkov z národnej databázy firiem, ktorá je teraz k dispozícii. Vďaka tomuto importu je možné pripraviť zoznam firiem, ktoré sa majú kontaktovať v module CRM. Importujú sa len vybrané základné údaje - názov spoločnosti a verejne dostupné adresy (nie kontakty - e-maily, telefónne čísla).
V module CRM sa po kliknutí na tlačidlo Import rozbalí možnosť "Importovať firmy z národnej databázy firiem" a potom je možné špecifikovať firmy, ktoré máte záujem importovať podľa rôznych kritérií (okres, dátum založenia, forma, počet zamestnancov, odvetvie podnikania). Naraz je možné importovať maximálne 100 záznamov.

26.1.2023 - Pracovný kalendár 2023

Na stránke https://www.eintranet.net/data/Calendar_2023.pdf nájdete pracovný kalendár na rok 2023 vo formáte PDF vo formáte A5.

24.1.2023 - Nové zobrazenie sekcie Spoločnosti v module CRM

V module CRM v časti Firmy sme upravili zobrazovanie informácií uložených pre jednotlivých zákazníkov v tejto časti. Sekcia Firmy je teraz rozdelená na samostatné podsekcie: Základné údaje, Pobočky, Kontakty, Evidencia, a to najmä z dôvodu lepšej prehľadnosti a orientácie v nej.

19.1.2023 - Novinka v module Zmluvy - právo na prístup k nákladom na zmluvy

V nastaveniach modulu zmluvy bolo pridané Dodatočné právo "Prístup k nákladom zmluvy". Ak má používateľ toto právo pridelené, v detaile objednávky sa mu potom zobrazí sekcia Náklady, kde môže vidieť doklady spracované v rámci aplikácie eIntranet.net súvisiace s danou objednávkou - výkazy práce, prijaté faktúry a skladové príjemky.

16.1.2023 - Nový modul Bankové výpisy

V Nastaveniach, na karte Povolené moduly môžete aktivovať nový modul Bankové výpisy. Tento modul je prepojený s modulmi Prijaté a Vydané faktúry a umožňuje párovať platby s prijatými/vydanými faktúrami v systéme eIntranet.net. V prípade, že vaša spoločnosť má účet vo Fio Banke alebo Raiffeisenbank, výpisy sa sťahujú automaticky, v opačnom prípade je potrebné ich importovať ručne.

4.1.2023 - Novinka v module galérie - generovanie odkazu na priečinok

V module galérie je teraz možné vytvoriť verejný odkaz na celý priečinok (predtým bolo možné vytvoriť odkaz len na konkrétny obrázok). To umožňuje zdieľať viacero obrázkov naraz pod jedným odkazom.

30.12.2022 - Mimoriadne zablokovanie dátových schránok

V súvislosti s oznámením, ktoré zaslal správca informačného systému dátových schránok - Ministerstvo vnútra SR - všetkým používateľom dátových schránok, pripomíname, že v období od 31. decembra 2022 0:00 do 2. januára 2023 23:59 nebude možné prijímať ani odosielať žiadne dátové správy. Počas tohto obdobia budú na eIntranet.net k dispozícii len správy, ktoré boli predtým stiahnuté/odoslané.

19.12.2022 - PF 2023

Ďakujeme všetkým používateľom našej aplikácie za dôveru a spoluprácu v roku 2022 a želáme im v novom roku veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov. Veselé Vianoce vám praje tím eIntranet.net.

15.12.2022 - Prijímanie a odosielanie faktúr prostredníctvom modulu dátových správ

V module dátových správ, v časti Doručené dátové správy je teraz možné presunúť prijatú dátovú správu do modulu Prijaté faktúry, ak používate (máte povolený) modul Prijaté faktúry. Je tiež možné odoslať faktúru ako dátovú správu.

12.12.2022 - Oznámenie o zmene cien poštových dátových správ

V súvislosti so správou od Českej pošty s.p. upozorňujeme používateľov dátových schránok v rámci aplikácie eIntranet.net, že od 1. januára 2023 sa mení cena za odoslanie Poštovej dátovej správy na 8,26 Kč bez DPH (10 Kč s DPH). Rovnaká cena platí aj pre Dotovanú dátovú správu a Zodpovednú dátovú správu - táto cena sa platí Českej pošte z kreditu alebo na základe zmluvy.

7.12.2022 - Úprava cien za prevádzku aplikácie

Vzhľadom na rastúce náklady na prevádzku našej aplikácie oznamujeme zmeny cien predplatného. Aktuálny cenník nájdete tu: https://www.eintranet.net/cs/pricelist. Všetky moduly aplikácie sú používateľom stále k dispozícii v rámci predplatného. Ďakujeme vám za pochopenie.

5.12.2022 - Novinky v module Reklamácie

V nastaveniach modulu Reklamácie (v konkrétnom type reklamácie) môžete aktivovať novú možnosť - Výber riešiteľa reklamácie. Po zaškrtnutí tohto políčka je možné v používateľskom menu aplikácie vybrať zodpovedného riešiteľa reklamácie pri riešení konkrétnej prijatej reklamácie. Okrem toho je možné v nastaveniach reklamačného modulu aktivovať zaškrtávacie políčko Výber typu vybavenia reklamácie - zákazník si potom pri zadávaní reklamácie vyberie nasledujúci spôsob vybavenia. Tieto informácie sú uvedené aj v e-maile, ktorý vám bol zaslaný o prijatí sťažnosti.

21.11.2022 - Novinka v pracovných listoch zamestnancov pre IP

V module dochádzka v exportoch dochádzky - v súboroch Pracovný list zamestnanca/zápisky zamestnanca - pre inšpektorát práce - bol pridaný samostatný stĺpec "Prestávka". Táto zmena bola vykonaná na základe nových zistení inšpekcie inšpektorátu práce.

10.11.2022 - Novinky v module dochádzky

V nastaveniach modulu Dochádzka v časti Použité typy môžete podľa potreby definovať typy dochádzky a ich farebné odlíšenie. Správca aplikácie (alebo modulu dochádzky) môže vybrať z ponuky udalostí dochádzky, ktoré sa môžu použiť v správe o dochádzke, a farbu pozadia (značky) a farbu textu v značke.

2.11.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Vzdelávanie zamestnancov boli rozšírené možnosti mazania vytvorených školení - odstrániť školenia bez priradených školení (odstráni vybrané školenie len v sekcii Správa školení), odstrániť školenia vrátane priradených školení NEUkončené (odstráni školenia v sekcii Správa školení a odstráni aj školenia pre používateľov, Odstrániť všetky školenia (odstráni školenie v časti Spravovať školenia a tiež pre všetkých používateľov, u ktorých je školenie zadané - bez ohľadu na to, či ho používateľ dokončil alebo nie).
Výber konkrétnej možnosti odstránenia školenia je dostupný len pre používateľov s najvyššími prístupovými právami k tomuto modulu a zobrazí sa kliknutím na ikonu krížika vedľa školenia:

24.10.2022 - Nové exporty v module Dochádzka

V module dochádzky boli pridané nové exporty zaznamenanej dochádzky. Ide o "Pracovný list zamestnanca v PDF", ktorý si môže používateľ stiahnuť, aby si mohol prezrieť/archivovať svoju schválenú dochádzku za daný mesiac (tlačidlo pre tento export v danom mesiaci je dostupné, ak už bola dochádzka za daný mesiac schválená), a "Prehľad dochádzky vybraného používateľa za tento mesiac vrátane poznámok". (Excel). Tieto dva exporty sú k dispozícii používateľom, ktorí už majú základné prístupové práva k modulu ("Čítať" a "Zápis a čítanie vaše").

17.10.2022 - Novinky v module dochádzky

V nastaveniach modulu Dochádzka je teraz možné určiť aj minimálny počet minút, ktoré má používateľ odpracovať, aby mohol zaznamenať obedňajšiu prestávku, ak je aktivovaná funkcia automatického odpočtu obedňajšej prestávky. Vypĺňa sa v riadku "Len ak je minimálny odpracovaný čas v daný deň xx min" v nastaveniach modulu Dochádzka.

27.9.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Školenia zamestnancov je nová dodaná možnosť preložiť termín pre používateľov priradených ku konkrétnemu školeniu na dokončenie školenia.

19.9.2022 - Novinka v zobrazení zoznamu histórie

V zozname histórie pre návrat späť v našej aplikácii teraz záznamy zostávajú zachované aj po odhlásení používateľa z aplikácie - predtým sa história záznamov po odhlásení používateľa vymazala a nebolo možné ju znovu použiť.

6.9.2022 - Novinky v module Vydané faktúry

V prehľade vydaných faktúr sa teraz ikona obálky zobrazuje zelenou farbou, ak bola faktúra odoslaná zákazníkovi, čo uľahčuje odosielanie/kontrolu odosielania vydaných faktúr. Pri neodoslaných faktúrach zostáva ikona obálky sivá.

30.8.2022 - Novinky v exporte PAMICA

V nastaveniach modulu dochádzky v sekcii Všeobecné nastavenia -> Export PAMICA bolo pridané nové zaškrtávacie políčko "Počas štátnych sviatkov zaznamenávať celý pracovný deň" - počas štátnych sviatkov používatelia štandardne nezaznamenávajú prácu v dochádzke, pre export do PAMICA je možné toto v prípade potreby upraviť. V nastaveniach modulu Dochádzka v časti Použité typy je možné definovať aj vlastné kódy PAMICA pre jednotlivé typy dochádzky podľa potreby.

22.8.2022 - Nové funkcie v module pokladnice

V nastaveniach modulu pokladnice alebo pri jednotlivých vytvorených pokladniciach je možné nastaviť možnosť nastaviť predvolenú menu pokladnice - napr. CZK, EUR, USD atď. V príjmových a výdavkových dokladoch je teraz možné nastaviť aj účel platby.

8.8.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Školenie zamestnancov je teraz možné vkladať "Dokumenty na čítanie" - súbory vo formáte pdf, ktoré sa pri vkladaní školení vo forme textu na čítanie pre zamestnancov automaticky konvertujú na text. Vložené dokumenty sa školenému zamestnancovi zobrazia ako text, na konci ktorého je potrebné pri každom dokumente kliknúť na "Prečítal som celý". Naraz možno nahrať až 10 súborov s maximálnou celkovou veľkosťou 60 MB.

20.7.2022 - Novinky v module úloh

Pri prispôsobovaní úloh v module Úlohy je teraz možné do filtra zadať viacero stavov úlohy naraz (predtým bolo možné vybrať len jeden stav).

29.6.2022 - Modul dochádzky - zadávanie poistného

V module Dochádzka je možné zadať bonusy pre zamestnancov. Túto možnosť je potrebné najprv povoliť v nastavení modulu dochádzky - časť Všeobecné nastavenia (zaškrtnutím políčka Bonusy). Potom môžu používatelia, ktorí majú aspoň právo schvaľovať dochádzku vybraných používateľov, evidovať poistné pre zamestnancov, pre ktorých môžu vidieť/schvaľovať dochádzku. Používatelia s najvyšším typom oprávnenia si potom môžu stiahnuť prémiový prehľad pre všetkých zamestnancov.

15.6.2022 - Novinky v module Zmluvy

V nastaveniach modulu zmlúv je teraz možné zaškrtnúť políčko, aby sa pri zadaní alebo zmene mena správcu zmluvy táto informácia odoslala e-mailom vybranému správcovi zmluvy.

27.5.2022 - Nová možnosť odomknutia uzavretej dochádzky

V module dochádzky bola pridaná možnosť odomknúť uzavretú dochádzku. V prípade potreby môže používateľ s právami správcu odstrániť uzamknutie dochádzky a odomknúť dochádzku pre ďalšie úpravy (dochádzku je potrebné schváliť alebo znovu uzamknúť). Doteraz mohol blokovanie dochádzky vymazať len používateľ, ktorý dochádzku schválil, a to len v deň, keď ju schválil.

19.5.2022 - Videonávod na dvojfázové overenie prihlásenia do eIntranetu

16.5.2022 - Generovanie žiadosti o platbu pre používateľov nad limit zakúpených licencií

V nastaveniach aplikácie na karte Predplatné je teraz možné vygenerovať žiadosť o platbu na zaplatenie predplatného pre používateľov nad limit zakúpených licencií (takže nás už nie je potrebné kontaktovať kvôli predplatnému). Koniec preplateného obdobia a tarify zodpovedá doteraz zaplatenému štandardnému predplatnému v rámci vášho eIntranetu. V časti eIntranet.net Subscriptions - Users (Predplatné eIntranet.net - Používatelia) musíte v časti Type (Typ) vybrať možnosť "Extension" (Rozšírenie):

2.5.2022 - Nové funkcie v module Dovolenka a dochádzka

V module dovoleniek bolo do formulára žiadosti o dovolenku dodané pole "Náhradník" (túto možnosť je potrebné najprv povoliť v nastaveniach modulu). V module Dochádzka bola pridaná možnosť tlačiť mesačný prehľad schválenej a neschválenej dochádzky (pozri časť Zobrazenie všetkých schválených/neschválených dochádzok).

22.4.2022 - Novinka v položke Poloha GPS/denníky jázd

V module GPS Locations/Knihy vodičov boli do časti Knihy vodičov pridané stĺpce Maximálna rýchlosť a Hospodárnosť jazdy. Tieto nové stĺpce sa zobrazia kliknutím na ikonu šípky v pravom hornom rohu:

13.4.2022 - Nové čítacie zariadenie pre dochádzkový systém

Náš dochádzkový systém zahŕňa nový dochádzkový terminál, ktorý môže používať čipy a detekciu tváre. Tento dochádzkový terminál sa dodáva s administrátorskou kartou, ktorá umožňuje nastaviť čipy pre zamestnancov alebo načítať tváre na rozpoznávanie tváre (na 1 zariadení možno zadať až 100 tvárí zamestnancov a neobmedzený počet čipov). Ukážka videa:

8.4.2022 - Novinky v dovolenkovom module

V module Sviatky v časti Zostávajúce sviatky bola pridaná nová možnosť filtrovania zobrazenia sviatkov, a to výber možnosti zobrazenia "Všetky, ktoré vidím" (podľa práv v nastaveniach modulu Sviatky).

28.3.2022 - Nový modul Mzdy

V Nastaveniach, záložka Povolené moduly, môžete povoliť nový modul Mzdové pásky, ktorý slúži ako jednotné úložisko pre mzdové pásky zamestnancov.V tomto module môžete nahrať mzdové pásky zamestnancom (možno ich pridávať hromadne) a zároveň poslať zamestnancovi informáciu o vložení mzdovej pásky. V nastaveniach modulu je potom možné prideliť rôzne typy prístupových práv (od zobrazovania len vlastných až po zobrazovanie všetkých).

23.3.2022 - Novinky v module CRM

Vylepšili sme prepojenie modulu CRM s údajmi v systéme ARES - teraz sa pri zadávaní novej spoločnosti automaticky ponúkajú všetky spoločnosti podľa názvu (nielen podľa IČO).

15.3.2022 - Novinka - možnosť definovať ďalšie dni voľna

V časti Nastavenia bola pridaná nová podponuka "Extra dni voľna". V prípade, že chcete všetkým zamestnancom vo vašej spoločnosti poskytnúť platené voľno na určitý deň, môžete ho tu zadať a tento deň sa automaticky označí ako sviatok v dochádzke zamestnancov.

7.3.2022 - Nové funkcie v moduloch rezervácie a cestovných príkazov

V nastaveniach modulu rezervácie bola pridaná možnosť vygenerovať alebo pridať kalendár do kalendára križovatky a pridať názov kalendára križovatky. V samotnom module sa potom zobrazí pod zvoleným názvom kalendára a viditeľné sú všetky záznamy z kalendárov, v ktorých bola táto možnosť začiarknutá. V module cestovných príkazov bolo pridané triedenie zadaných cestovných príkazov podľa roku.

28.2.2022 - Ukončenie poskytovania služieb ruským spoločnostiam

Chceme vyjadriť hlboký nesúhlas s inváziou vojsk Ruskej federácie na nezávislú a suverénnu Ukrajinu a pripojiť sa k sankciám a opatreniam proti Rusku ako agresorovi, ktorého obchodné aktivity nechceme podporovať.
Preto sme sa rozhodli ukončiť prevádzku našej aplikácie pre spoločnosti z Ruskej federácie a spoločnosti s ich kapitálom, tieto spoločnosti majú 24 hodín na stiahnutie svojich údajov od okamihu, keď sme ich kontaktovali.
Tento krok je tiež reakciou na výzvu APEC a považujeme ho za dôležitú súčasť tlaku na ukončenie neospravedlniteľného útoku, ktorý nemá v modernej Európe obdobu.
Ďakujeme vám za spoluprácu a želáme vám veľa síl a pozitívnej energie. Veríme a dúfame v skorý návrat do normálneho života.
Váš tím eIntranet.net

24.2.2022 - Možnosť importovať záznamy o dochádzke do systému PAMICA

V module dochádzky bola pridaná nová rámcová možnosť importovať schválenú dochádzku do účtovného a mzdového systému PAMICA. Funkcia je nastavená všeobecne a vždy je potrebné ju individuálne upraviť podľa potrieb firmy, prípadne nastavených pravidiel pre vykazovanie dochádzky (upravujú ju programátori v rámci platenej editácie). Ak máte záujem o nastavenie tejto funkcie, kontaktujte nás na adrese info@eintranet.net.

15.2.2022 - Export vydaných faktúr do formátu ISDOC

V module Vydané faktúry je teraz možné exportovať faktúry vo formáte ISDOC (predtým len vo formáte xml pre Cool). Ide o bežný formát elektronickej fakturácie, ktorý používa štátna správa a väčšina účtovných programov v Českej republike. Pri faktúrach vystavených vo formáte PDF je možné tento formát ISDOC automaticky odoslať aj ako prílohu e-mailu - nastavuje sa v nastaveniach modulu Vydané faktúry.

4.2.2022 - Novinky v dovolenkovom module

V module Dovolenka bola pridaná nová karta "Zrušené" v časti na filtrovanie dovoleniek podľa stavu. Na tejto karte môže nadriadený používateľ nájsť žiadosti o zrušenie dovolenky svojich podriadených. Zároveň sa v modrom informačnom kruhu v ľavom menu započítavajú nové žiadosti o zrušenie dovolenky.

31.1.2022 - Novinky v module dochádzky

V module dochádzky bola pridaná nová možnosť zobrazenia dochádzky - užívateľ si teraz môže zobraziť prehľad mesačnej dochádzky všetkých kolegov, ktorým bolo pridelené právo na zobrazenie ich dochádzky.

20.1.2022 - Nové funkcie v module rezervácie a registrácie vozidiel

V nastaveniach rezervačného modulu je teraz možné určiť používateľov, ktorí budú upozornení e-mailom, keď sa do rezervačného kalendára príslušného rezervovaného objektu vloží nová rezervácia. V nastaveniach modulu evidencie vozidiel bolo pridané nové používateľské právo "len na čítanie" , ktoré umožňuje prezeranie zadaných záznamov pre jednotlivé vozidlá bez možnosti ich editácie.

13.1.2022 - Novinky v module registra majetku

V nastaveniach modulu evidencie majetku je nová možnosť priradiť majetok k firme registrovanej v module CRM. Ak si teda prenajímate zariadenie mimo firmy alebo ak odovzdávate zariadenie napríklad na opravu, môžete ho jednoducho priradiť firme zo systému CRM a zároveň vygenerovať odovzdávací protokol o tomto odovzdaní.

3.1.2022 - Prijaté faktúry - automatické načítanie údajov

Vážení používatelia,
po 3 mesiacoch vývoja sa nám podarilo implementovať rozšírené automatické načítanie údajov z prijatých faktúr.

Systém sa pokúša automaticky získať nasledujúce údaje:
Dodávateľ, ID dodávateľa, variabilný symbol, dátum zdaniteľného plnenia, dátum splatnosti, suma na úhradu, účet na úhradu a mena.

Podľa formátu a typu potvrdenia o prijatí faktúry dosahuje systém 90 % úspešnosť, ale takto získané údaje si skontrolujte.

Ak chcete sebe a svojim zamestnancom ušetriť čo najviac práce, zorganizujte svojich dodávateľov, aby posielali faktúry aj vo formáte ISDOC, miera načítania z tohto formátu je 100 % a väčšina moderných účtovných softvérov ho už podporuje.

Ďakujeme a dúfame, že vám táto funkcia uľahčí prácu.

22.12.2021 - PF 2022

Tím eIntranet.net vám želá pokojné Vianoce a zdravý nový rok.

16.12.2021 - Novinka v module Dovolenka

V nastaveniach modulu dovoleniek je teraz možné povoliť odosielanie žiadostí o dovolenku do mínusu - potom je na schvaľovateľovi dovolenky, či žiadosť schváli alebo nie. Okrem toho sa teraz v prehľade dovoleniek na úvodnej stránke aplikácie zobrazuje, ktorý "typ dovolenky" používateľ práve čerpá - riadna dovolenka, homeoffice, zdravotná dovolenka, sickday atď.

29.11.2021 - Nastavenie vlastného pozadia prihlasovacej stránky

V nastaveniach, na karte Základné nastavenia, v časti Grafické zobrazenie - Vlastné pozadie pri prihlásení - je teraz možné nahrať aj vlastný obrázok. Na prihlasovacej stránke sa potom môže zobrazovať napríklad fotografia vášho firemného tímu, a to trvalo alebo v kombinácii so štandardnými obrázkami, ktoré sa na prihlasovacej stránke zobrazovali doteraz (musíte zaškrtnúť možnosť "Striedanie vlastných pozadí s klasickými pozadiami").

19.11.2021 - Zvýšené zabezpečenie prístupu k aplikáciám

Na karte Nastavenia, Zabezpečenie je teraz možné zaškrtnúť políčko "Povoliť prístup z iných IP adries len používateľom so zapnutým dvojfaktorovým overovaním" v časti "Povoliť podľa IP a krajiny". Vďaka tejto funkcii sa používatelia, ktorí sa hlásia z IP adries nezadaných v tejto časti, musia prihlásiť nielen pomocou štandardného hesla, ale aj pomocou kódu (Token) získaného z Google Authenticator.

12.11.2021 - Novinky v module Listová pošta

Do nastavení poštového modulu bola pridaná možnosť definovať všetky typy pošty podľa vašich potrieb. Okrem toho bola do nastavení modulu pridaná možnosť zadať stav doručenia odoslaných položiek a ich farebné odlíšenie - napr. doručené/nedoručené/na ceste.

4.11.2021 - Nové funkcie v module Dochádzka

V nastaveniach modulu Dochádzka môžete teraz vybrať typy dochádzky, ktoré sa budú v module používať. V časti Použité typy zaškrtnite príslušné políčko na výber nielen typov dochádzky použitých v správe o dochádzke, ale aj farby pozadia (značky) a farby textu v značke podľa potrieb vašej spoločnosti.

22.10.2021 - Novinky v module dátových správ

V module dátových správ pre odoslané dátové správy bolo nanovo naprogramované automatické sťahovanie doručeniek dátových správ (predtým sa sťahovala len doručenka, t. j. potvrdenie o doručení správy). Spočiatku sa informácie o doručení poskytujú pre pole "Potvrdenie o doručení" v súbore .zfo a informácie o doručení sa automaticky pridajú hneď po otvorení odoslanej správy na strane príjemcu.

19.10.2021 - Nové - narodeniny používateľov

Na úvodnej stránke aplikácie - v časti "Všeobecné" - sa môžu zobrazovať narodeniny používateľov aplikácie (zobrazí sa meno zamestnanca, ktorý má dnes narodeniny). Túto možnosť môžete povoliť v časti Nastavenia, karta Používatelia, časť Všeobecné nastavenia začiarknutím políčka "Zobraziť narodeninové želania na domovskej stránke". Predpokladom je dátum narodenia zamestnancov na karte Používatelia.

15.10.2021 - Spolupráca v online editore

Pomocou online editora môžete spolupracovať s viacerými kolegami na jednom dokumente súčasne - vidíte ich kurzor, čo upravujú a ich meno. Môžete napríklad ľahko zobraziť a upraviť dokument, o ktorom diskutujete počas videokonferencie alebo telefonátu.

14.10.2021 - Nové funkcie v module registra majetku

Do nastavení modulu evidencie majetku boli pridané nové typy používateľských práv a ďalšie nastavenia modulu. Teraz je napríklad možné pridať používateľské právo "Vidí všetko a môže spotrebovať/prepísať vlastný zverený majetok" - platí pre akýkoľvek typ majetku. V nastaveniach práv jednotlivých používateľov je možné zaškrtnúť aj nasledujúce možnosti (štvorcové zaškrtávacie políčko) - vidieť žiadosti o preloženie alebo odchod do dôchodku svojich podriadených alebo dostávať informačné e-maily o vykonaných pohyboch (preloženie/odchod do dôchodku) . Novú podobu nastavenia možných práv nájdete v časti Nastavenia, modul Evidencia majetku, časť Práva používateľov.

12.10.2021 - Nový online editor (Word + Excel)

V nastaveniach, na karte menu Základné nastavenia, je novo pridaná sekcia pre nastavenie možnosti online úpravy dokumentov - "Typ editora". Táto funkcia umožňuje odteraz upravovať alebo vytvárať dokumenty priamo v aplikácii eIntranet.net. Pri úprave dokumentu sa zobrazuje, koľko používateľov v ňom práve pracuje (môže v ňom pracovať viac používateľov súčasne - každý vidí, kto čo píše), a po dokončení práce sa dokument uloží ako nová verzia dokumentu. Je vhodný aj na používanie šablón dokumentov - ak si v module Dokumenty vytvoríte priečinok Šablóny, môžete v aplikácii vytvárať dokumenty, napríklad na hlavičkovom papieri vašej spoločnosti. Táto možnosť je dostupná len pre používateľov s extra predplatným, ostatní používatelia si ju môžu aktivovať na skúšobnej báze.

7.10.2021 - Nové funkcie v module eSick leave

Novinka v module eZdravotné poistenie automatické načítanie informácií v prípade zmeny pracovnej neschopnosti (z dátových správ označených "changeDpnInfo"). Okrem toho bol do hlásenia o práceneschopnosti v systéme eShop pridaný stĺpec "Pracovný úraz", aby bolo možné rozlišovať medzi pracovnými úrazmi a "štandardnými" chorobami zamestnancov.

4.10.2021 - Novinky v module správ

Pri registrácii novej novinky v module noviniek môžete vybrať, ktorým skupinám používateľov (podľa ich pracovnej pozície) bude novinka zaslaná e-mailom. Táto možnosť sa ponúka vedľa poľa "E-mail všetkým" alebo je skrytá pod tlačidlom "Odoslať len skupinám".

17.9.2021 - Novinky v module Zmluvy

V module zmlúv bola pridaná nová možnosť vyhľadávania v evidovaných zmluvách - teraz je možné vyhľadávať v poznámkach k zmluvám - pozri pole "V poznámkach obsiahnuté".

14.9.2021 - Novinky v module dátových správ

V module dátových správ je teraz možné definovať štítky (značky) správ pre lepšiu orientáciu v prijatých dátových správach. V nastaveniach modulu dátových správ v časti Všeobecné nastavenia je potrebné najprv zaškrtnúť možnosť "Povoliť pridávanie farebných značiek do dátových správ" a potom v ďalšej časti "Značky" definovať možné značky (napr. Mzda-Exekúcia, Pracovná neschopnosť atď.) a ich farebné nastavenie. Pre prijatú dátovú správu potom stačí vybrať príslušnú značku.

3.9.2021 - Novinka v nastaveniach práv správcu

Teraz je možné vybrať, či bude mať používateľ globálne práva správcu, t. j. pre všetky moduly aplikácie, alebo bude mať právo správcu len pre vybrané moduly aplikácie. V Nastaveniach, záložke Základné nastavenia (v prípade, že je zadaný viac ako jeden správca aplikácie), je tiež možné vybrať, ktorý z používateľov s právami správcu sa bude ostatným používateľom zobrazovať ako správca (pozri časť Nastavenia - menu).

20.8.2021 - Zobrazenie ľavého menu aplikácie (modulov) podľa práv/prístupov

V nastaveniach, záložka Základné nastavenia, je teraz možné použiť zaškrtávacie políčko "Zobraziť v menu aj moduly, ku ktorým používateľ nemá prístup" - ak toto políčko nezaškrtnete, používateľ uvidí v ľavom menu len moduly, ku ktorým má prístupové práva (neuvidí moduly, ku ktorým má prístup niekto iný z používateľov firemného eIntranetu, ale ku ktorým nemá prístup on).

11.8.2021 - Novinka v module Poloha GPS

V prípade potreby je možné v module GPS Location aktivovať manuálnu úpravu trasy. Je k dispozícii len pre používateľov s právami správcu. Úprava/odstránenie/pridanie nových záznamov sa vykonáva pomocou ikony ceruzky - nájdete ju v časti Nástroje (priamo v module GPS Poloha) a vyberte možnosť "Ručná úprava ciest". Túto funkciu odporúčame používať len v skutočne nevyhnutných prípadoch.

9.7.2021 - Novinky v module úloh

V nastaveniach modulu úloh je teraz možné povoliť možnosť "Poznámky k úlohám možno odstrániť". Ak je táto možnosť povolená, poznámky môže vymazať hlavný riešiteľ problému (kedykoľvek) a osoba, ktorá poznámku napísala - do 15 minút od jej napísania (v prípade preklepov/chýb).

30.6.2021 - Nové typy práv v moduloch register majetku a cestovné príkazy

V nastaveniach modulu evidencie majetku je teraz možné prideliť používateľom právo "vidieť zverený majetok a môže spotrebovávať/prepisovať svoj vlastný (akýkoľvek typ majetku)". V module Cestovné príkazy najvyšší typ prístupového práva pridáva možnosť odstrániť podpis v podpísanom cestovnom príkaze - ide o právo "Zadávať, schvaľovať, čítať všetko, odstraňovať podpisy a obnovovať a meniť stav všetkého"; pri odstraňovaní podpisu je tiež potrebné ručne vrátiť cestovný príkaz do príslušného (nižšieho) stavu.

3.6.2021 - Novinky v module protokolov

V nastaveniach jednotlivých protokolov v module protokolov je teraz možné zadať nový typ poľa "Zadanie hodnoty + matematické vzorce". Toto pole umožňuje zahrnúť do protokolu matematické výpočty. Presný postup zadávania výpočtov nájdete priamo v type poľa.

25.5.2021 - Novinky v module wiki

V nastaveniach wiki je teraz možné aktivovať funkciu "Prispôsobiť poradie priečinkov". Zaškrtnutím tejto možnosti je potom možné určiť poradie jednotlivých priečinkov v module wiki podľa potreby (poradie priečinkov je určené v nastaveniach modulu). Ak chcete určiť poradie dokumentov v priečinku, musíte pri vytváraní/úprave priečinka začiarknuť možnosť "Vlastné poradie dokumentov v tomto priečinku".

12.5.2021 - Nové funkcie v moduloch požiadaviek a protokolov

V module aplikácie boli dodané nové typy možných polí - zoznam (selectbox) a firma (názov jedného z modulov CRM). V module protokolov je teraz možné pripojiť prílohu - súbor pdf na koniec protokolu (je pripojený na koniec vygenerovaného protokolu).

30.4.2021 - Novinky v module CRM

V nastaveniach modulu CRM je teraz možné udeliť vybraným používateľom dodatočné práva na úpravu alebo vymazanie záznamov (obe práva je možné udeliť súčasne alebo len 1 vybrané). Práva sú priradené ako dodatočné (štvorcové zaškrtávacie políčko) vedľa mena každého používateľa v nastaveniach modulu. V nastaveniach modulu je tiež možné povoliť možnosť pridania týchto polí: Názov, Vypracované a značky .

20.4.2021 - Novinky v module Zmluvy

V module Zmluvy bola novo pridaná možnosť exportovať prehľad zmlúv s jednou menou (v prípade evidencie zmlúv s rôznymi typmi mien) - pred exportom do Excelu je potrebné kliknúť na tlačidlo "S prepočtom na CZK" a následne sa zmluvy exportujú v CZK, pričom exportovaný súbor obsahuje aj aktuálny konverzný kurz.

15.4.2021 - Možnosť deaktivácie používateľa

V prípade odchodu zamestnanca alebo potreby zablokovať jeho prístup do aplikácie je možné použiť nové zaškrtávacie políčko "Aktívny" v časti "Pridať/upraviť používateľa". Ak toto políčko nezačiarknete (pole zostane nezačiarknuté), prístup používateľa k aplikácii bude zakázaný, ale všetky jeho údaje zostanú zachované (stále sa počíta medzi používateľov, ktorí využívajú dátový priestor a musia platiť predplatné). Ak už nechcete platiť predplatné, musíte používateľa úplne odstrániť z aplikácie (predtým odporúčame stiahnuť/zálohovať všetky príslušné dokumenty zaregistrované pre používateľa v rámci eIntranetu).

12.4.2021 - Možnosť nastavenia fakturačného e-mailu pre predplatné, automatické generovanie výziev na platbu

V nastaveniach na karte Predplatné (v časti Firemné/Účtovné) je teraz možné zadať fakturačný e-mail, na ktorý sa budú posielať výzvy na platbu za predplatné a daňové potvrdenia za platby za predplatné. V predvolenom nastavení sa tieto doklady odosielajú tomu, kto vytvára žiadosť o platbu (používateľ s právami správcu). Teraz sa 14 dní pred vypršaním predplatného odošle aj automatická výzva na zaplatenie predplatného správcovi aplikácie a na fakturačný e-mail (ak je zadaný). Výzva sa generuje podľa aktuálneho počtu používateľov, príslušnej tarify a na obdobie 6 mesiacov.V prípade, že je potrebné v automaticky zasielanej výzve upraviť počet používateľov, dĺžku predplatného alebo tarifu, je potrebné v nastaveniach účtu vygenerovať novú výzvu podľa potreby (ako predtým).

9.3.2021 - Možnosť zaznamenávať vykonané testy antigénov v module formulárov

Ak vaša spoločnosť podlieha povinnému testovaniu zamestnancov na antigény, môžete v module formulárov rýchlo a jednoducho vytvoriť prehľadný záznam o vykonaných testoch. V nastaveniach modulu môžete vytvoriť formulár podľa predpisov. V prípade samovyšetrenia zamestnanca môže zamestnanec vyplniť výsledok testu v aplikácii z domu. Okrem toho môžete v nastaveniach modulu nastaviť upozornenia na potrebu vyplnenia formulára zamestnancom. Vyplnené formuláre potom môžete exportovať do tabuľky Excel.

5.3.2021 - Novinky v module kalendára

V nastaveniach modulu kalendára (pre konkrétny vytvorený kalendár) je teraz možné povoliť prikladanie súborov - je potrebné zaškrtnúť políčko "Pridať súbory". Pri zápise udalosti do kalendára je potom možné k zapísanej udalosti pripojiť prílohu.

2.3.2021 - Nové funkcie v module CRM

V nastaveniach modulu CRM môžete zaškrtnúť možnosť zmeny dátumu vytvorenia záznamu v prípade zmeny záznamu (stavu). Aktualizáciou dátumu záznamu možno potom získať relevantnejšie informácie o činnosti používateľa/zápisoch. Teraz je tiež možné filtrovať záznamy za určité obdobie a exportovať ich do programu Excel.

26.2.2021 - Nové funkcie v module úloh

V module úloh pribudla možnosť diskusie v rámci poznámok - k jednej poznámke je možné pripojiť niekoľko čiastkových poznámok. Túto možnosť je potrebné povoliť v nastaveniach začiarknutím políčka "Povoliť diskusiu pre poznámky v úlohách". Okrem toho je možné pri písaní úloh do kalendára nastaviť, aby sa riešená úloha v kalendári označila inou farbou - opäť to povoľte v nastaveniach modulu úloh. V nastaveniach môžete tiež určiť, aby sa oznámenia o novej úlohe vrátane poznámok zobrazovali na domovskej stránke aplikácie (Rýchly prehľad).

22.2.2021 - Nové funkcie modulu dochádzkového čipu

V nastaveniach modulu Dochádzka-čipy je teraz možné zadať dĺžku prestávky, ktorá sa automaticky odpočíta na konci pracovného dňa, ak zamestnanec počas dňa neklikne na obedňajšiu prestávku. Vybrané typy dochádzky je tiež možné vylúčiť zo zadávania do dochádzkového čipu, aby ich zamestnanec mohol zadávať ručne - napr. ak je povolené ručné zadávanie služobnej cesty, zamestnanec môže ráno odísť na služobnú cestu a zadať ju priamo do dochádzkového čipu bez toho, aby sa musel pri odchode na služobnú cestu čipovať na svojom pracovisku.

15.2.2021 - Nová funkcia "Zapamätať si vyhľadávacie pole nad tabuľkou"

Po kliknutí na meno používateľa v pravom hornom rohu môžete vypnúť/zapnúť možnosť zapamätať si vyhľadané údaje v okne rýchleho vyhľadávania (pole Vyhľadávanie nad tabuľkou) - môžete si tak ponechať nastavené zobrazenie pre ďalšiu prácu alebo sa naopak vyhnúť skúmaniu, prečo sa zobrazuje len obmedzená časť údajov (v prípade, že vám v poli Vyhľadávanie zostal nejaký hľadaný výraz).

4.2.2021 - Novinky v module Reklamácie

V nastaveniach modulu sťažností je teraz možné vybrať, z akého stavu sťažnosti sa má vypočítať počet dní na vybavenie (napr. zo stavu "nová" alebo zo stavu "prijatá") a či bude e-mail odoslaný zákazníkovi obsahovať súhrnnú tabuľku sťažnosti. Je tiež možné nastaviť, koľko dní pred uplynutím lehoty na vybavenie sťažnosti majú byť príslušní používatelia informovaní e-mailom o konci lehoty. V samotnom module je potom možné v časti Šablóny odpovedí použiť kľúčové slová, ktoré sa automaticky pridajú pri odoslaní e-mailu pomocou šablóny. V rámci záznamu/záznamu o zmene je potom možné zaškrtnutím vytvoriť pdf alebo záznam o sťažnosti z textu odpovede.

28.1.2021 - Presnejšie vyhľadávanie v module wiki

V nastaveniach modulu wiki je možné zaškrtnúť políčko "Vyhľadávať s presnou diakritikou", ktoré môže spresniť vyhľadávanie určitého výrazu - napr. pri zadaní slova kubikul sa bežne vyhľadáva *kubikul* aj *kubikul*, ak je táto možnosť zapnutá, vyhľadáva sa len *kubikul*.

14.1.2021 - Novinky v module Vydané faktúry

V module Vydané faktúry je teraz možné vystavovať faktúry s pečiatkou/podpisom na vydanej faktúre. Pečiatku/podpis je potrebné nahrať v nastaveniach modulu alebo v konkrétnom centre fakturácie - pole "Pečiatka/podpis dodávateľa na faktúre".

14.1.2021 - Novinky v module Vydané faktúry

Do modulu vydaných faktúr bola pridaná nová sekcia štatistiky, v ktorej je možné zobraziť štatistiky vydaných faktúr podľa rôznych kritérií - podľa stredísk, odberateľov, DUZP - a porovnať vydané faktúry za určité obdobia (vrátane možnosti grafického zobrazenia).

14.12.2020 - Novinka v module Poloha GPS

V module GPS Location sú dve nové možnosti: - sledovať napätie batérie vozidla (vhodné proti krádeži/vybitiu batérie) - upozornenie SMS/mailom - sledovať vstupy/výstupy do/z definovaných oblastí v definovanom čase (napr. sledovať nočné výstupy z areálu firmy) - upozornenie SMS/mailom Obe tieto možnosti nájdete v časti Nástroje (musíte mať pre ne príslušné oprávnenia v Nastaveniach modulu).

18.11.2020 - Nové sviatky od 1. januára 2021

V súvislosti s legislatívnymi zmenami v oblasti čerpania a vykazovania dovolenky od 1. januára 2021 je teraz možné v rámci aplikácie eIntranet podávať žiadosti o dovolenku v hodinách (predtým len v dňoch). Viac informácií o tejto zmene a postup jej aktivácie nájdete tu.

5.11.2020 - Novinky v module správ

V module noviniek pribudla možnosť kliknúť na detail (ikona oka), ktorý zobrazuje (v prípade odoslania e-mailu informujúceho o novinke), aké parametre boli zvolené pre odoslanie e-mailu a komu a kedy bol e-mail odoslaný.

22.10.2020 - Nová možnosť automatického zápisu dochádzky

Teraz je možné automaticky zaznamenať presný čas príchodu/odchodu zamestnanca do evidencie dochádzky pomocou rozpoznávania tváre. Rozšírili sme možnosti modulu dochádzka - čipy o detekciu tváre a premenovali sme tento modul na dochádzka - čip/obličaj. Ďalšie informácie o detekcii tváre a nastaveniach nájdete v popise modulu na adrese https://www.eintranet.net/cs/moduly-intranet-dochazka-rozpoznavani-obliceje.

13.10.2020 - Nové typy jednotiek GPS

Rozšírili sme ponuku jednotiek GPS, ktoré možno inštalovať do vozidiel. Okrem jednotky so slotom OBD teraz ponúkame aj GPS na autobatériu (môžete si ju nainštalovať sami a podporuje používanie základných funkcií modulu GPS) alebo GPS na CAN (jednotku musí nainštalovať náš technik, ale umožňuje používať pokročilejšie funkcie modulu - napríklad identifikáciu vodičov podľa čipu). Viac informácií o rôznych typoch jednotiek nájdete v popise modulu GPS Location/Driver Book.

9.10.2020 - Novinky v module Prijaté faktúry

V module Prijaté faktúry v časti "Schválené, na úhradu" alebo "Spracované" je teraz možné v detailoch záznamu faktúry vytlačiť zostavu o schválení faktúry (tlačidlo Schválenie zostavy v pravom hornom rohu nad faktúrou), v ktorej sú zaznamenané jednotlivé kroky schvaľovacieho procesu.

1.10.2020 - Novinky v module školenia zamestnancov

V správe školení, resp. v prehľade vytvorených školení, je nový stĺpec "Ukončené/splnené", ktorý informuje o počte zamestnancov, ktorí už školenie absolvovali, resp. o celkovom počte zamestnancov, ktorí boli na školenie zaradení. Vedľa názvu modulu Školenie zamestnancov v ľavom menu aplikácie sa teraz v modrom kruhu zobrazuje číslo informujúce o počte novo pridelených školení prihlásenému používateľovi.

21.9.2020 - Nový modul polohy GPS

S cieľom zefektívniť vašu firemnú agendu sme spustili modul GPS Location (elektronická kniha jázd a stravné lístky). Tento modul vám umožní zbaviť sa agendy manuálneho vedenia denníka a ušetriť čas na dôležitejšiu prácu. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu GPS Location/Driver's Logbook - leták GPS Location/Driver's Logbook - postup pripojenia jednotky k vozidlu

1.9.2020 - Nový modul protokolov

Spustili sme nový modul protokolov, ktorý vám umožňuje vytvárať vlastné šablóny protokolov podľa potrieb vašej spoločnosti (napr. pre merania, kontroly, stretnutia atď.). Do protokolu je možné vložiť podpis spracovateľa (používateľa eIntranetu) a odoslať ho e-mailom. Modul je prepojený s modulmi CRM, HelpDesk a evidenciou majetku. Elektronické zadávanie zápisníc výrazne zefektívňuje a urýchľuje proces spracovania a zaznamenávania zápisníc. Viac informácií o module nájdete v popise každého modulu alebo v časti nápovedy.

17.8.2020 - Novinky v module registra majetku

V nastaveniach modulu je možné v časti "Nepovinné polia" definovať ďalšie položky, ktoré umožnia zaznamenávať informácie o evidovanom majetku podľa potrieb spoločnosti. Zaznamenávať možno tieto typy údajov - celé číslo, desatinné číslo, áno/nie (checkbox), dátum, zoznam - výber (selectbox), text (1 riadok).

21.7.2020 - Novinky v projektoch a prijatých faktúrach

V module Projekty môžete okrem zobrazenia Ganttovho grafu častí projektu podľa dní použiť aj týždenné alebo mesačné zobrazenie. V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je možné aktivovať, aby informačné e-maily o schvaľovanej faktúre obsahovali aj vlastné pridané poznámky.

26.6.2020 - Novinky v úlohách modulov

Pri zadávaní úlohy môžete zadať štvrťročné, polročné alebo ročné opakovanie - pri zadávaní úlohy musíte zadať opakovanie vo vybraných mesiacoch roka. Vo filtri v module úloh sa potom vytvorila nová možnosť "Opakovať", pre ktorú je potrebné zadať možnosť "Len opakované", ak chcete zobrazovať opakované úlohy.

9.6.2020 - Novinky v module Zmluvy

Sekcia "Používané položky pre zmluvy" v nastaveniach modulu Zmluvy bola rozšírená o nové položky - napr. správca zmluvy, tím zodpovedný za zmluvu, zoznam dodávateľov, miesto plnenia, ponuková cena a ďalšie (kompletný zoznam položiek nájdete v nastaveniach modulu).

1.6.2020 - Nové funkcie v moduloch úloh a správ

V module úloh môžete v nastaveniach modulu pridať nový stav úlohy "Na kontrolu". V nastaveniach modulu noviniek môžete určiť, ako sa budú novinky zobrazovať na úvodnej stránke modulu - či bude všetko na jednej stránke, alebo sa na úvodnej stránke zobrazí len nadpis a obrázok, ďalšie sa zobrazia po kliknutí.

22.5.2020 - Nové funkcie v moduloch rezervácie vozidiel a správ

V module rezervácie vozidiel je možné rezervovať vozidlá s časovou presnosťou (už nie len celodenné rezervácie), čo vám umožní využiť vozidlo viackrát za deň, ak je k dispozícii. Aktiváciou tejto funkcie je možné zadávať a schvaľovať rezervácie prostredníctvom rezervačného kalendára. V module správ bol pridaný filter na vyhľadávanie podľa rôznych kritérií - napr. podľa názvu alebo typu správy.

13.5.2020 - Možnosť upraviť podpis v odchádzajúcom e-maile

V prípade odosielania dokumentov vytvorených v rámci jednotlivých modulov aplikácie (napr. vystavených faktúr) je možné upraviť svoj podpis v e-maile odoslanom z aplikácie prostredníctvom tlačidla "Upraviť podpis v e-maile", ktoré sa zobrazí po kliknutí na vaše meno v pravom hornom rohu.

20.4.2020 - Nové funkcie v module Školenia zamestnancov a nástenky

V module Školenia zamestnancov v časti Správa školení je možné v prípade potreby vytlačiť vybrané školenie - t. j. základné údaje o školení, jeho konkrétny obsah a kto zo zamestnancov (používateľov) školenie neabsolvoval/neabsolvoval. V module nástenky je možné v nastaveniach modulu povoliť pridávanie komentárov používateľov aplikácie k jednotlivým príspevkom na nástenke.

23.3.2020 - Rozšírenie modulu VIDEO KONFERENCIA

V module videokonferencií môžete teraz zdieľať svoju plochu a ukázať ostatným napríklad dokument, na ktorom pracujete, prezentáciu, grafiku atď. :-).

23.3.2020 - Rozšírenie modulu VIDEO KONFERENCIA

V module videokonferencií môžete teraz získať odkaz na pripojenie externých spolupracovníkov (zákazníkov, dodávateľov, obchodných partnerov), ktorí nemajú prístup k eIntranet.net. Takto sa môžete rýchlo spojiť s tými, s ktorými potrebujete komunikovať v práci, a to aj v čase karantény.

23.3.2020 - Rozšírenie modulu VIDEO KONFERENCIA

Videokonferencie sme rozšírili o možnosť odosielať súbory a posielať pozvánky na stretnutie prostredníctvom e-mailu alebo SMS.

23.3.2020 - Rozšírenie modulu VIDEO KONFERENCIA

Videokonferencie boli rozšírené o zasielanie správ - v rámci vybranej konferenčnej skupiny môžu účastníci posielať všetkým členom skupiny aj písomné informácie, napr. webové odkazy alebo iné informácie, ktoré je efektívnejšie prenášať písomne. Zároveň sa upravila technológia videokonferencií tak, aby videokonferencie fungovali aj za prísnejšími firewallmi.

20.3.2020 - Nový modul VIDEO KONFERENCIA

Na uľahčenie práce z domu sme vytvorili a spustili nový modul VIDEO KONFERENCIA. Modul videokonferencií vyžaduje na svoju činnosť iba prehliadač CHROME, nemusíte inštalovať nič iné. Modul je potrebné povoliť v časti Nastavenia -> Povolené moduly a potom priradiť používateľom príslušné práva na používanie modulu. Konkrétne tímové diskusie sa potom nastavia v samotnom module podľa pridelených prístupových práv. V nasledujúcom týždni bude modul rozšírený o možnosť chatu.

4.3.2020 - Nové funkcie v moduloch dátových správ a úloh

V module dátových správ je teraz možné povoliť odosielanie dátových správ viacerým príjemcom súčasne. V module úloh je možné uzamknúť úlohy v stave "Vyriešené" pre ďalšie úpravy a nastaviť, aby úlohu mohol označiť ako vyriešenú len schvaľovateľ úlohy. Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých modulov v časti Pomocník.

25.2.2020 - Nový modul výmenných kurzov mien

Modul obsahuje výmenné kurzy jednotlivých mien od roku 2000 a umožňuje zobraziť menové trendy v prehľadných grafoch. Kurzy sa automaticky preberajú z ČNB každý pracovný deň. Modul je prepojený s modulom vystavených faktúr - pri vystavení faktúry v cudzej mene sa na vystavenej faktúre zobrazí aktuálny výmenný kurz.

12.2.2020 - Zvýšenie bezpečnosti aplikácie

V záujme zvýšenia bezpečnosti aplikácie je teraz možné obmedziť prístup k eIntranetu podľa krajiny (predtým to bolo možné len podľa IP adresy). Konkrétne krajiny, z ktorých sa používateľ môže prihlásiť, možno určiť v Nastaveniach, karta Zabezpečenie

6.2.2020 - Nové funkcie v moduloch dovoleniek, dochádzky a formulárov

V module dovoleniek je možné podľa potreby zasielať informácie o schválených dovolenkách ostatným používateľom aplikácie (iným kolegom z firmy). V module dochádzky je možné nastaviť zasielanie upomienok používateľom, ktorí nepotvrdia svoju dochádzku do určitého dňa v mesiaci, a zároveň zasielať prehľad nepotvrdenej/potvrdenej dochádzky určenému používateľovi. V module formulára môžete vybrať typ dátumového poľa s dátumovou hodinkou - komu a kedy sa má pripomenúť, sa nastavuje pre každý záznam zvlášť (t. j. pre jeden typ formulára môžete nastaviť rôznych používateľov a rôzne časové požiadavky na odosielanie pripomienok). Viac informácií nájdete v popise jednotlivých modulov v časti Pomocník.

27.1.2020 - Nové funkcie v moduloch CRM a wiki

Teraz je možné aktualizovať údaje v časti Spoločnosti modulu CRM pre spoločnosť, ktorá je už v module založená. Do modulu wiki bola pridaná podpora pre vkladanie videí, takže je teraz možné vkladať videá do jednotlivých príspevkov. Ďalšie informácie nájdete v popisoch jednotlivých modulov v časti Pomocník.

21.1.2020 - Spracovanie dovolenky eSick v systéme eIntranet

Vďaka novému modulu eSick leave máte teraz možnosť automatického spracovania eSick leave. Modul je prepojený s modulom dátové správy (v rámci ktorého sa vykonáva príjem eNeschopenky zo Sociálnej poisťovne) a modulom dochádzka (automatický zápis práceneschopnosti používateľa do evidencie dochádzky). Modul eNeschopenka ponúka prehľad o práceneschopnosti používateľov (aktívna a ukončená práceneschopnosť, vyhľadávanie, stiahnutie pôvodných informácií o práceneschopnosti z ČSSZ). Postup na aktiváciu automatického spracovania elektronickej práceneschopenky nájdete tu: eSick leave.pdf

15.1.2020 - Nové funkcie v moduloch Prijaté faktúry a Úlohy

V module Prijaté faktúry je teraz možné zakázať zasielanie informácií o nespoľahlivých platcoch DPH a z insolvenčného registra na e-mail používateľov tohto modulu - môžete to urobiť v nastaveniach modulu. V module úloh bola pridaná možnosť hromadného vymazania úloh - najprv je potrebné vyfiltrovať úlohy, ktoré sa majú vymazať, a potom kliknúť na tlačidlo "Vymazať zobrazené".

15.1.2020 - Nové funkcie v moduloch Prijaté faktúry a Úlohy

Do modulu Prijaté faktúry sme pridali možnosť vybrať kalendárny rok v časti "Čakajúce", aby sa rýchlejšie zobrazovali čakajúce faktúry. Do modulu úloh sme pridali možnosť upravovať úlohu len zadávateľom úlohy. Viac informácií nájdete v popise jednotlivých modulov v časti Pomocník.

23.12.2019 - PF 2020

Prajeme vám veľa zdravia, šťastia a celkovo úspešný rok 2020. Dúfame, že naša aplikácia bude vaším pomocníkom v roku 2020.

13.12.2019 - Novinky v module HelpDesk

V nastaveniach HelpDesk je teraz možné definovať voliteľné polia ako povinné. Môžete pridať informácie, ktoré chcete pridať k jednotlivým projektom asistenčnej služby. Voliteľné polia zadávate v nastaveniach, modul HelpDesk, časť Voliteľné polia. Môžete zadávať polia s typom odpovede, napr. text - 1 alebo viac riadkov, zaškrtávacie políčko, dátum, číslo.

13.12.2019 - Novinky v module HelpDesk

V aplikácii HelpDesk je teraz možné vyhľadávať aj v sekcii Filtrovanie v položkách "V poznámke" alebo "V popise". Ďalšie informácie nájdete v module HelpDesk v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

15.11.2019 - Prenos súboru z eIntranetu do miestneho počítača bez sťahovania

Pre vaše pohodlie sme pripravili funkciu, ktorá vám umožní preniesť súbor priamo do priečinka (alebo napr. na plochu), ktorý potrebujete v prehliadači CHROME (ostatné prehliadače túto funkciu, žiaľ, nepodporujú), bez nutnosti medzipreťahovania a kopírovania.

13.11.2019 - Nové funkcie v module registra majetku

V module registrácie majetku je teraz možné pridávať obsah balíka, vytvárať odovzdávacie protokoly (výpožičky) pre niekoľko aktív naraz a ukladať obrázky registrovaného majetku. Viac informácií nájdete v popise modulu registrácie majetku v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

7.11.2019 - Novinky v testoch modulov

V module testy je teraz možné pri vytváraní testu nastaviť časový limit pre každú testovú otázku (predtým bolo možné nastaviť limit len pre celý test). Viac informácií nájdete v popise modulu testov v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

25.10.2019 - Výpadok Czech POINT

Z dôvodu odstávky Czech POINT od 25. októbra od verzie 20.0 do 29. októbra do verzie 6.0 nebude možné žiadať o výpisy z OR a TR z Czech POINT prostredníctvom modulu dátových správ aplikácie eIntranet.net. Ďakujeme vám za pochopenie.

24.10.2019 - Novinka v časti Vydané faktúry

V module vydaných faktúr boli pridané 2 nové možnosti, ktoré uľahčujú prácu s vydanými faktúrami. Kliknutím na číslo dokumentu sa rozbalia položky obsiahnuté v dokumente. Kliknutím na variabilný symbol faktúry sa zobrazí detail faktúry(kliknutím na ikonu oka na konci riadku v prehľade faktúr sa však stále zobrazí detail faktúry).

24.10.2019 - Novinka v časti Vydané faktúry

V module Vydané faktúry sa teraz pri odosielaní faktúry súbor s odoslanou faktúrou pripája ako príloha k poznámke (je možné ľahko zistiť, ktorá verzia faktúry bola odoslaná). Ak je faktúra upravená, napíše sa o tejto skutočnosti poznámka a pôvodný súbor faktúry sa opäť uloží ako príloha. Viac informácií nájdete v popise modulu faktúry vydanej v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

30.9.2019 - Prepojenie modulov a úloh registra majetku

V module evidencie majetku je možné v module úloh nastaviť úlohu, ktorá sa má automaticky vytvoriť určitý čas pred dátumom nasledujúcej revízie evidencie majetku a zapísať do kalendára. Viac informácií nájdete v popise modulu evidencie majetku v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

11.9.2019 - Upozornenia dlžníka na nezaplatené faktúry v module Vydané faktúry

V nastaveniach modulu Vydané faktúry je teraz možné povoliť automatické zasielanie informácií o nezaplatených faktúrach zákazníkom, ktorí im dlhujú, prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Vydané faktúry sa kontrolujú každý deň o 11.00 hod. a následne sa dlžníkom automaticky zasielajú oznámenia o faktúrach po splatnosti (podľa stanoveného počtu dní po splatnosti). Viac informácií nájdete v popise modulu vystavenej faktúry v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

6.9.2019 - Prepojenie modulu úloh s modulom pracovných výkazov

V nastaveniach modulu úloh je teraz možné povoliť vykazovanie práce na jednotlivých úlohách. Po aktivácii tejto možnosti je možné v prehľade pracovných výkazov zapnúť/skryť zobrazovanie názvov úloh, pre ktoré bola práca nahlásená. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu Úlohy v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

27.8.2019 - Nové funkcie v moduloch formulárov a plánovania stretnutí

Do modulu formulárov sme pridali nový typ poľa "DÁTUM S HĽADANÍM VYHOTOVENIA", ktorý umožňuje sledovať dátum vypršania platnosti, napr. sledovať platnosť zmlúv - toto pole je možné nastaviť podľa potreby, ktorý používateľ a koľko dní vopred bude upozornený na dátum vypršania platnosti. V module plánovania stretnutí môže teraz pozvaný hlasujúci pri hlasovaní o termíne stretnutia hlasovať aj priamo v aplikácii eIntranet.net (predtým to bolo možné len prostredníctvom výzvy na hlasovanie). Viac informácií nájdete v popise jednotlivých modulov v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

20.8.2019 - Nové funkcie v moduloch helpDesk a pracovný plán

V nastaveniach služby HelpDesk môžete teraz povoliť zadávanie vlastného ID tiketu a automatické uzatváranie tiketu. Je tiež možné nastaviť, aby sa názov tiketu automaticky zadával ako predmet e-mailu. V module harmonogramu práce je možné v nastaveniach vybrať, či je možné pri vypĺňaní harmonogramu aj rezervovať vozidlá, alebo pridať polia na pridanie ďalších informácií podľa potreby. Viac informácií nájdete v popise jednotlivých modulov v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

15.8.2019 - Získanie výpisu z OR a TR z CzechPoint pomocou modulu dátových správ

V module dátových správ je teraz možné vďaka prepojeniu aplikácie eIntranet s CzechPointom získať elektronicky podpísaný výpis z Obchodného registra alebo z registra trestov právnických osôb. Konkrétny postup získania výpisov nájdete v module Dátové zostavy v časti Pomocník.

13.8.2019 - Nové funkcie v moduloch Úlohy a Dochádzka

V module úloh bola pridaná možnosť filtrovania podľa "stavu" a bola pridaná nová kategória "čakajúce". V module Dochádzka je teraz možné sledovať zmeny vykonané v dochádzke jednotlivých používateľov - táto možnosť musí byť povolená v nastaveniach modulu. Ďalšie informácie o pridaných funkciách nájdete v časti Pomocník.

1.8.2019 - Menšie odsadenie riadkov v textovom editore v eIntranet.net

Ak zistíte, že pri práci s textovým editorom (v eIntranet.net sa všade používa ten istý textový editor) sa po stlačení klávesu "Enter" vytvorí príliš veľké odsadenie, je to preto, že sa vytvára nový odsek. Ak potrebujete menšie odsadenie riadkov, použite kombináciu klávesov "Shift" + "Enter".

19.7.2019 - Nový modul SŤAŽNOSŤ

Spustili sme nový modul na vybavovanie sťažností, ktorý umožňuje prehľadné a efektívne riadenie procesu vybavovania sťažností. Výhodou použitia tohto modulu je prehľadnosť, efektívnosť a rýchlosť práce s jednotlivými sťažnosťami zákazníkov v prípade prenosu požiadaviek medzi viacerými riešiteľmi. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

28.6.2019 - Zlepšenie cudzojazyčných verzií aplikácie

Zlepšujeme používateľské prostredie a prekladáme aplikáciu do cudzích jazykov. Preložené moduly sú označené v časti Nastavenia -> Povolené moduly príznakmi príslušných jazykov. V prípade, že sa vám preklad zdá nejasný alebo nepresný, budeme radi, ak to oznámite nášmu programátorskému tímu. Konkrétny postup nájdete tu: Preklad.pdf.

25.6.2019 - Nové funkcie v moduloch Prijaté faktúry, Žiadosti a Dokumentárna pošta

V module Prijaté faktúry je možné pri ručnom vkladaní faktúry zapnúť možnosť presunúť vloženú faktúru priamo do stavu "Čaká na vybavenie". V module žiadostí (verzia 2) bola pridaná možnosť kopírovania jednotlivých žiadostí na rýchlejšie podávanie podobných žiadostí. V module listovej pošty je teraz možné načítať adresáta/odosielateľa z modulu CRM. Ďalšie informácie o pridaných funkciách nájdete v popise jednotlivých modulov alebo v časti Pomocník.

4.6.2019 - Novinky v module Prijaté faktúry

V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je teraz možné aktivovať funkciu zaznamenávania dátumu splatnosti. Pole na zaznamenanie dátumu splatnosti faktúry sa potom zobrazí v detailoch záznamu faktúry a dátumy omeškania faktúry sú v prehľade faktúr označené červenou farbou. Vo filtri modulu je teraz možné vyhľadávať faktúry aj podľa dátumu splatnosti.

4.6.2019 - Novinky v module Prijaté faktúry

V module Prijaté faktúry je teraz možné obmedziť čítanie prijatých faktúr na schvaľovateľa faktúry, vypnúť možnosť zmeny údajov, ak je faktúra v stave Čaká na vybavenie, pridať názov objednávky z modulu Objednávky alebo vypnúť možnosť zamietnutia faktúry. Ďalšie informácie nájdete v module Prijaté faktúry v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

4.6.2019 - Novinky v module Prijaté faktúry

V module Prijaté faktúry sa teraz v detaile faktúry automaticky zobrazuje celá faktúra a je možné k nej písať poznámky (napr. do ktorého strediska položka patrí). Okrem toho boli rozšírené možnosti v nastaveniach modulu - napr. o možnosť zadania čísla objednávky alebo vymazania príloh. Viac informácií nájdete v časti Pomocník, kapitola Prijaté faktúry.

27.5.2019 - Možnosť úpravy vlastného profilu používateľa

V nastaveniach modulu Zamestnanci je teraz možné umožniť používateľom, aby sami spravovali svoje údaje (je možné upravovať ich kontaktné a iné identifikačné údaje, ako aj fotografie). Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník, kapitola Zamestnanci.

13.5.2019 - Jednoduchšia registrácia používateľov do aplikácie

Používateľom, ktorí majú byť zaregistrovaní v aplikácii, môže byť teraz zaslaný jedinečný odkaz, prostredníctvom ktorého vyplnia požadované identifikačné údaje na vytvorenie prístupu do aplikácie. Správca aplikácie potom musí len nastaviť požadované prístupové práva v jednotlivých moduloch. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník v časti Zadávanie používateľov.

25.4.2019 - Novinky v module nástenky

V module nástenky je teraz možné nastaviť predvolenú nástenku, ktorá sa automaticky zobrazí, keď používateľ klikne na modul nástenky (v prípade, že si systém nepamätá poslednú navštívenú nástenku). Predvolenú nástenku môžete nastaviť začiarknutím políčka "Moja predvolená nástenka" priamo na nástenke.

25.4.2019 - Novinky v module nástenky

V module nástenky je možné povoliť potvrdenie prečítania jednotlivých príspevkov používateľmi alebo zobraziť zoznam používateľov, ktorí už príspevok prečítali. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník v časti Modul nástenky.

18.4.2019 - Novinky v module pracovných výkazov

V module hlásení o úlohách je teraz možné povoliť filtrovanie hlásení o úlohách na zobrazenie hlásení z viacerých úloh súčasne. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník modulu Job Reports.

10.4.2019 - Revízia registrovaného majetku

V module evidencie majetku bola pridaná možnosť vykonávať revízie registrovaného majetku. Aplikácia sleduje dátum platnosti revízie a po vykonaní revízie je možné vytlačiť správu o revízii. Na vykonanie revízií je potrebné, aby bol registrovaný majetok označený kódmi QR. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník modulu Účtovanie majetku.

29.3.2019 - Možnosť prijímať faktúry pre viacero spoločností

V module Prijaté faktúry je teraz možné nastaviť možnosť prijímať faktúry pre viacero spoločností (rozlišovať, ktorej spoločnosti bola faktúra odoslaná). Viac informácií nájdete v časti Pomocník.

21.3.2019 - Nové funkcie v module Dochádzka

V module dochádzky sme pridali nový typ dochádzky "Preplatok mzdy". Tento nový typ dochádzky je možné vybrať pri zadávaní dochádzky alebo sa počet hodín súvisiacich s týmto typom dochádzky zobrazuje v mesačnom prehľade v hodinách (dňoch) a v exportovaných excelovských súboroch. Okrem toho sa do vyplnenej správy o dochádzke po novom pridáva ikona pre kopírovanie zaznamenanej dochádzky vrátane poznámok - ikona 2 listov nad sebou s bodkou.

21.3.2019 - Nové funkcie v module Dochádzka

V module Dochádzka je teraz možné nastaviť automatické predvypĺňanie rôznych pracovných hodín pre jednotlivých používateľov na jednotlivé pracovné dni. Viac informácií nájdete v časti Pomocník.

15.3.2019 - Viackolové schvaľovanie prijatých faktúr

V module Prijaté faktúry je možné nastaviť schvaľovanie faktúr viacerými schvaľovateľmi (v presnom poradí) podľa potrieb firmy - posledný schvaľovateľ je definovaný ako konečný schvaľovateľ a po jeho schválení sa faktúra presunie do zložky "Schválené, na úhradu". Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

8.3.2019 - Pripomienky úloh

V module úloh je teraz možné pri vytváraní úlohy uviesť aj jej pripomenutie - pripomenutie môžete poslať hlavnému riešiteľovi alebo všetkým riešiteľom e-mailom alebo SMS. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

22.2.2019 - Prílohy k vystaveným faktúram

V module Vydané faktúry sme pridali možnosť pridať k faktúre prílohu. Prílohy (napr. podrobný rozpis prác alebo iné potrebné dokumenty) môžete pridať pred odoslaním faktúry.

18.2.2019 - Novinky v module Cestovné príkazy

Rozšírili sme počet stavov, do ktorých sa môže cestovný príkaz počas vypĺňania a schvaľovania dostať, na 6 (vytvorený - čaká na schválenie - schválený, cesta povolená - schválená, čaká na preplatenie - spracovaný - zamietnutý) a pridali sme možnosť schválenia predloženého cestovného príkazu schvaľovateľom priamo z odoslaného informačného e-mailu (bez nutnosti prihlásenia sa do aplikácie). Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

12.2.2019 - Možnosť automatického načítania údajov v prijatých faktúrach

V súvislosti s prijatými faktúrami je možné z overených e-mailov automaticky načítať tieto údaje: variabilný symbol suma bez DPH Po prijatí faktúry sa tieto údaje automaticky zapíšu do príslušných polí v zázname detailu prijatej faktúry. Postup na zapnutie automatického načítania týchto údajov nájdete v popise modulu Prijaté faktúry v časti Pomocník.

6.2.2019 - Nový modul SCHVÁLENIE STRETNUTÍ

Modul plánovania schôdzok uľahčuje plánovanie schôdzok online, vďaka čomu môžete ľahko organizovať stretnutia, schôdzky, porady alebo stretnutia. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

28.1.2019 - Kódy QR vo vystavených faktúrach

V module vystavených faktúr sú teraz všetky vystavené faktúry vybavené QR kódmi, aby ich zákazníci mohli ľahšie zaplatiť. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

21.1.2019 - Nový modul PRACOVNÝ PORIADOK

Modul Rozvrh práce slúži ako jednoduchý nástroj na prehľadné plánovanie pracovných činností zamestnancov vo firmách vo zvolenom časovom období (priradenie zamestnancov k pracovným príkazom na jednotlivé pracovné dni). Jednotlivé typy pracovných udalostí je možné prednastaviť podľa potrieb spoločnosti. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

7.1.2019 - Bezpečnejšie prihlásenie do eIntranet.net

V spolupráci so spoločnosťou Google sme implementovali možnosť prihlásiť sa do aplikácie pomocou dvojfaktorového overovania pomocou služby Google Authenticator. Postup na povolenie tohto prihlásenia nájdete tu: Two-phase_authentication_Google_Authenticator.pdf.

11.12.2018 - Novinky v moduloch Testy a školenia zamestnancov

Do modulu testov sme pridali nový typ otázky "Viacnásobná voľba s obmedzením počtu možností na maximálny počet správnych odpovedí" a možnosť započítania bodov za každú čiastočnú správnu odpoveď. Do modulu školení zamestnancov sme pridali možnosť pripojiť prílohy k absolvovaným školeniam - napr. certifikáty, diplomy, potvrdenia.

4.12.2018 - Nový modul WSDL

Modul služieb WSDL (SOAP) pre externé aplikácie podporuje tieto služby: eIAccess.wsdl - na presmerovanie a prístup používateľa z inej aplikácie bez prihlásenia. Ďalšie informácie sú k dispozícii v nastaveniach modulu WSDL.

29.11.2018 - Novinky v module Zamestnanci

V užívateľských právach modulu Zamestnanci je teraz možné prideliť nadstavbové právo "vidieť interné poznámky užívateľov" - je potrebné vybrať mená užívateľov, pre ktorých môže osoba s týmto právom vidieť poznámky. Okrem toho je možné pri pridávaní/úprave používateľa skryť polia e-mailu a mobilného telefónu, aby si ich mohli prezerať aj ostatní (napr. ak zamestnanci nemajú firemný e-mail/telefón a ide o ich súkromné údaje).

29.11.2018 - Novinky v module Zamestnanci

Vylepšili sme nastavenia modulu zamestnanci a sprehľadnili evidenciu údajov o zamestnancoch (používateľoch aplikácie). Novo je možné: definovať podrobnejšie práva pre prístup k modulu zamestnancov zobrazovať detaily zamestnancov pridávať k zamestnancom príslušné dokumenty (zmluvy, benefity atď.)

23.11.2018 - Poštové dátové správy

Pripravili sme prehľadný dokument o tom, čo sú poštové dátové správy (PDZ) a ako ich používať.

21.11.2018 - Novinky v časti Prijaté dokumenty a faktúry

V module dokumentov je teraz možné povoliť možnosť vytvoriť novinku v module Novinky po vložení nového dokumentu. V module Prijaté faktúry je teraz možné zaškrtnúť, že pri zadávaní novej firmy do zoznamu firiem sa budú údaje o firme zadávať ručne (v prípade, že nie je možné načítať údaje podľa IČO - napr. pri zahraničných subjektoch). Viac informácií nájdete v časti Pomocník.

16.11.2018 - Nové funkcie v aplikačnom module

Do modulu aplikácie sme pridali nový typ odpovede "používateľ eIntranetu" - pri vypĺňaní formulára sa v ponuke zobrazia mená používateľov eIntranetu v spoločnosti. Pridali sme tiež možnosť zaškrtnúť, či sa vybraný typ poľa bude zobrazovať v hlavnej prehľadovej tabuľke alebo len v podrobnostiach aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník.

13.11.2018 - Aplikácia eIntranet.net aj v slovenskej alebo anglickej verzii

Aplikácia eIntranet.net sa postupne prekladá do angličtiny a slovenčiny. V Nastavenia -> základné nastavenia môže správca povoliť používanie týchto jazykových verzií a potom si každý používateľ vyberie jazyk, v ktorom sa bude aplikácia zobrazovať. V súčasnosti je preložené základné menu aplikácie a niektoré vybrané moduly - napr. dokumenty. O priebehu prekladu vás budeme informovať.

7.11.2018 - Nové funkcie v moduloch listovej pošty a prijatých faktúr

V module Odoslaná pošta si teraz môžete stiahnuť podací hárok pre Českú poštu na odoslanie doporučenej zásielky. V nastaveniach modulu Prijaté faktúry je možné zadať e-mailovú adresu, na ktorú bude zaslaná informácia, ak faktúra nebola prijatá do systému (neoverený/neautorizovaný e-mail). Viac informácií nájdete v popise každého modulu alebo v časti Pomocník.

30.10.2018 - Novinky v module dátových správ

V nastaveniach modulu dátových správ sa nachádza nová sekcia Pravidlá, v ktorej je teraz možné nastaviť pravidlá pre automatické spracovanie dátových správ - pri prijatí správy sa nastavia podmienky a následne sa vykonajú akcie. Pred použitím pravidiel ich odporúčame najprv dôkladne otestovať - pozri časť "Testovanie pravidiel". Pravidlá sa spúšťajú a testujú len na správach v priečinku Doručená pošta.

30.10.2018 - Novinky v module dátových správ

V module dátových správ je teraz možné odoslať dátovú správu vybraným používateľom eIntranetu. V nastaveniach modulu musí byť táto možnosť najprv povolená a potom sa vedľa odoslanej správy zobrazí tlačidlo "Potvrdiť". Používatelia, ktorým je správa odovzdaná, sú informovaní prostredníctvom e-mailu, v ktorom je tlačidlo "Potvrdiť". Ak túto možnosť prijmú, tieto informácie sa uvedú v poznámkach dátovej správy.

30.10.2018 - Novinky v module dátových správ

V nastaveniach modulu dátových správ, resp. v nastaveniach konkrétnej dátovej schránky, bola po novom pridaná možnosť označiť stiahnuté správy z MojdeDatovaSchranka.cz ako prečítané v MojeDatovaSchranka.cz pri ich stiahnutí do eIntranet.net (na MojeDatovaSchranka.cz už nebudú zvýraznené tučným písmom).

30.10.2018 - Novinky v module dátových správ

V module dátových správ je teraz možné prijímať a odosielať poštové dátové správy, ktoré sú elektronickou obdobou doporučenej pošty a slúžia na obchodnú komunikáciu používateľov dátových schránok. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

25.10.2018 - Novinky v module plánovania zmien

V module Plánovanie zmien je teraz možné povoliť, aby sa 1 zdroj prihlásil na viacero zmien v rámci jedného dňa. Podmienkou použitia 1 zdroja na viacero zmien v rámci 1 dňa je, že sa tieto zmeny neprekrývajú. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

22.10.2018 - Nový modul PROJEKTY

Modul Projekty poskytuje efektívny softvérový nástroj na riadenie projektov. Modul uľahčuje plánovanie a monitorovanie priebehu projektu a dodržiavanie časového harmonogramu projektu (zobrazenie Ganttovho diagramu). Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

17.10.2018 - Novinky v module listovej pošty

V odoslanej papierovej pošte je teraz možné zapisovať záznamy do podacieho hárku ČP podľa vyfiltrovaných požiadaviek. Ďalšie informácie nájdete v časti Pomocník modulu Listová pošta.

17.10.2018 - Novinky v module listovej pošty

V rámci odoslanej listovej pošty v module listovej pošty je teraz možné generovať štítky na obálky a tlačiť ich. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

8.10.2018 - Nové funkcie v module dátových správ

V module dátových správ je teraz možné preposlať prijatú dátovú správu na riešenie viacerým používateľom (používatelia, ktorí dostanú správu na riešenie, si musia byť sami vedomí možného súčasného riešenia správy viacerými používateľmi súčasne). Okrem toho sa po kliknutí na tlačidlo "Odpovedať" automaticky načíta sériové číslo a číslo súboru z pôvodnej prichádzajúcej správy do novo vytvorenej dátovej správy.

8.10.2018 - Nové funkcie v module dátových správ

V nastaveniach modulu dátových správ alebo v nastaveniach konkrétnych dátových schránok je teraz možné nastaviť výnimky z automatického sťahovania dátových správ. Môžete nastaviť nasledujúce výnimky zo sťahovania správ - dni pracovného pokoja, deň pred dňom pracovného pokoja (deň pred sviatkom, deň pred víkendom) alebo výber konkrétnych dní v týždni, kedy sa správy nebudú automaticky sťahovať.

8.10.2018 - Nové funkcie v module dátových správ

V module dátových správ je teraz možné pripraviť dátovú správu len na odoslanie (môže ju pripraviť používateľ, ktorý má prístup do modulu, a potom ju odoslať nadriadený zamestnanec s právom odoslať) alebo prideliť používateľom prístupové práva len k určitým dátovým schránkam. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

4.10.2018 - Novinky v module dochádzky

V module Dochádzka sa v prípade nepravidelného pracovného času zamestnanca sviatky alebo dovolenky za daný deň automaticky vypočítajú podľa počtu hodín, ktoré mal zamestnanec v daný deň odpracovať. Postup aktivácie tejto možnosti nájdete v popise modulu Dochádzka v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

4.10.2018 - Novinky v module dochádzky

V module dochádzky sme inovovali spôsob zadávania časových záznamov (od - do) pre jednotlivé udalosti dochádzky. Po kliknutí do poľa času sa zobrazí hodinová ručička a jej posunutím/kliknutím sa nastaví hodina/minúta. Je tiež možné kliknúť na hodinový/minútový čas a zadať nahlásený čas ručne. Výhodou je rýchlejší vstup do počítača aj mobilného zariadenia.

4.10.2018 - Novinky v module dochádzky

V module dochádzky je teraz možné nahlásiť čerpanie otcovskej dovolenky, ktorú môže otec novorodenca čerpať sedem dní (do šiestich týždňov veku dieťaťa). Je krytá nemocenským poistením a zamestnávateľ o ňu musí požiadať Sociálnu poisťovňu na osobitnom tlačive.

1.10.2018 - Novinka v module Dovolenka

V nastaveniach modulu dovoleniek je možné pridať nové nadradené právo "Zobraziť všetky neschválené dovolenky" (štvorcové zaškrtávacie políčko), ktoré umožní používateľovi s týmto právom vidieť neschválené dovolenky všetkých používateľov (na ich zobrazenie je potrebné v nastaveniach zaškrtnúť možnosť "Zobraziť zamietnuté/zrušené dovolenky"). V časti mesačného prehľadu modulu dovoleniek je tiež možné exportovať do Excelu pri výbere možnosti "len moji podriadení" prehľad dovoleniek vašich podriadených.

1.10.2018 - Novinka v module Dovolenka

Teraz je možné nastaviť, či sa majú v prehľade zobrazovať odmietnuté alebo zrušené dovolenky - túto možnosť môžete zapnúť v nastaveniach modulu. V nastaveniach modulu je tiež možné určiť, ktorý typ dovolenky má byť predvolený pri vypĺňaní žiadosti (žiadna/voľno/chorobné/platené voľno) a či sa má zvyšná dovolenka zobrazovať podľa používateľov, ktorých dovolenku môže používateľ schváliť, alebo podľa používateľov, ktorých dovolenku môže používateľ vidieť (nastavuje sa podľa príslušných práv v module).

1.10.2018 - Novinka v module Dovolenka

V module Dovolenka je teraz možné nastaviť možnosť požiadať o nové typy dovolenky - platené alebo neplatené voľno a dni pracovného pokoja. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

27.9.2018 - Cestovné príkazy pre zahraničné misie

V module Cestovné príkazy môžete vyplniť aj príkazy na zahraničné pracovné cesty. Modul umožňuje aj automatický výpočet nároku na stravné lístky (je potrebné nastaviť príslušné sadzby v nastaveniach modulu) s použitím aktuálnych výmenných kurzov podľa ČNB. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

21.9.2018 - Nový modul ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV

Modul školenia zamestnancov podporuje vytvorenie efektívneho systému školenia vo firmách. Modul umožňuje vytvárať zoznam jednotlivých školení, priraďovať zamestnancov k príslušným školeniam a zaznamenávať, ktoré školenia má zamestnanec absolvovať alebo ktoré už absolvoval. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

18.9.2018 - Novinky v module wiki

Pri vytváraní/úprave jednotlivých článkov je teraz možné v module wiki vybrať písmo, veľkosť písma, farbu písma a farbu pozadia. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

12.9.2018 - Organizačná štruktúra v module Zamestnanci

V module Zamestnanci teraz môžete zobraziť organizačnú štruktúru používateľov aplikácie. Podmienkou pre zobrazenie organizačnej schémy je, aby na karte Nastavenia, Používatelia mali jednotliví používatelia zadaného najbližšieho nadriadeného. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

6.9.2018 - Štatistiky vo výkazoch v práci

Do modulu pracovných výkazov sme pridali sekciu "Štatistiky", v ktorej je možné zobraziť vykázanú prácu v požadovaných obdobiach, podľa jednotlivých zamestnancov a zmlúv. Na zobrazenie štatistík musí mať používateľ vyšší typ prístupového práva - minimálne "písať a čítať moju prácu a vybrané osoby". Ďalšie informácie nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

4.9.2018 - Nový modul REZERVÁCIA VOZIDLA

Modul Rezervácia vozidiel umožňuje vytvárať, schvaľovať a evidovať rezervácie firemných vozidiel. Vozidlá, ktoré sa majú rezervovať, sa načítajú z modulu evidencie vozidiel - je možné označiť vozidlá, ktoré sú k dispozícii na rezerváciu - a používateľ je automaticky informovaný o výsledku rezervácie prostredníctvom e-mailu. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

29.8.2018 - Nová funkcia na uľahčenie práce s aplikáciou

Pridali sme možnosť rýchleho návratu do modulu, v ktorom používatelia pracovali po prihlásení - po kliknutí na ikonu ruky sa rozbalí ponuka naposledy použitých modulov (posledných 15 záznamov) - a potom stačí kliknúť na požadovaný modul:

27.8.2018 - Nový modul VYDANÉ FAKTÚRY

V našej aplikácii je teraz k dispozícii modul vydaných faktúr. Je to jednoduchý a spoľahlivý program, ktorý umožňuje platiteľom DPH vystavovať a evidovať faktúry on-line. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

20.8.2018 - Nový modul ZMLUVY

Spustili sme nový modul zmlúv, ktorý umožňuje efektívne riadenie realizácie zmlúv. Modul je prepojený s modulom úloh (možnosť zadávať úlohy súvisiace s plnením zmluvy) a s modulom výkazov práce (možnosť vykazovať vykonanú prácu). Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

17.8.2018 - Novinky v module dokumentov

V module dokumentov sme pridali možnosť stiahnuť viacero súborov naraz - najprv pomocou zaškrtávacích políčok vyberte dokumenty, ktoré chcete stiahnuť, a potom rozbaľte tlačidlo "Dokumenty" a vyberte možnosť "Stiahnuť označené". Ak sa zobrazí okno o blokovaní vyskakovacích okien, musíte ich povoliť.

17.8.2018 - Novinky v module dokumentov

Teraz si môžete v nastaveniach modulu dokumentov vybrať, kedy sa budú zapisovať nové verzie vložených dokumentov - či sa nová verzia dokumentov vytvorí vždy (t. j. pri zmene názvu, popisu alebo príloh) alebo len pri zmene súborov (príloh).

20.7.2018 - Novinky v module dokumentov

Do nastavení modulu boli pridané nové možnosti - vyžadovať zadanie názvu dokumentu (bez zadania názvu dokumentu nie je možné dokument uložiť) a vyžadovať zadanie prílohy dokumentu (bez zadania prílohy opäť nie je možné dokument uložiť). Je tiež možné vymazať staršie verzie dokumentu (len pre používateľa s právami správcu) - musíte to povoliť v nastaveniach - a vykonávať hromadné presuny označených dokumentov (musíte zaškrtnúť políčko v časti "Akcie" dokumentu a potom kliknúť na tlačidlo "Presunúť označené").

20.7.2018 - Novinky v module dokumentov

V module dokumentov je teraz možné vyhľadávať vo všetkých priečinkoch (nielen v podpriečinkoch ako predtým) a priradiť vloženým dokumentom kľúčové slová (značky), ktoré sa potom môžu použiť na vyhľadávanie dokumentov. Ďalšie informácie nájdete v module dokumentov v dokumente Pomocník (časť Pomocník).

20.7.2018 - Novinky v module dokumentov

V module dokumentov je teraz možné zobraziť náhľad celého dokumentu alebo vytvoriť verejný odkaz na dokument uložený v module dokumentov pre osoby, ktoré nie sú používateľmi eIntranetu. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu dokumentov alebo v časti Pomocník.

2.7.2018 - Novinky v module galéria

V module galérie je teraz možné vytvoriť verejný odkaz na miestnosť uloženú v module galérie pre osoby, ktoré nie sú používateľmi eIntranetu. Ďalšie informácie nájdete v popise modulu dokumentov alebo v časti Pomocník.

26.6.2018 - Nové funkcie v moduloch wiki, sviatky a prijaté faktúry

V module wiki je teraz možné vygenerovať priamy odkaz na publikovaný dokument/článok a poslať ho ostatným používateľom. V module dovolenky je možné napísať aj odôvodnenie pre žiadateľa v prípade zamietnutia dovolenky - táto informácia sa potom zašle žiadateľovi e-mailom. V module Prijatá faktúra je možné pripojiť prílohu v ktorejkoľvek fáze schvaľovania faktúry. Viac informácií nájdete v popise každého modulu alebo v časti Pomocník.

22.6.2018 - Nový modul BUDOVY

Stavebný modul umožňuje plánovať obsadenie jednotlivých budov potrebnými ľudskými a technickými zdrojmi (stavebné náradie, stroje, vozidlá). Rozmiestnenie jednotlivých zdrojov na stavenisku možno zobraziť v prehľadných mesačných alebo ročných plánoch. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

19.6.2018 - Úprava dokumentov priamo v module dokumentov

Teraz je možné upravovať dokumenty uložené v module dokumentov priamo v eIntranet.net. Pokyny k postupu nájdete tu: https://www.eintranet.net/data/Editace_souboru_a_ulozeni_primo_v_eIntranetu.pdf

12.6.2018 - Možnosť stanoviť podmienky na získanie stravovacích poukážok

V module Dochádzka môžete teraz nastaviť podmienky pre výpočet nároku na stravné poukážky. Viac informácií nájdete v popise modulu Dochádzka alebo v časti Pomocník.

7.6.2018 - Možnosť hromadného importu používateľov do aplikácie

V rámci aplikácie je teraz možné hromadne registrovať nových používateľov - príslušné údaje používateľov na registráciu v aplikácii môžete pripraviť v predpísanej štruktúre v súbore Excel a potom tento súbor importovať. Viac informácií nájdete v časti Pomocník.

28.5.2018 - Spustili sme diskusný modul

Diskusný modul umožňuje vytvárať diskusie v rámci aplikácie eIntranet.net a zdieľať názory, nápady a poznatky na rôzne témy, nielen podnikové, medzi používateľmi aplikácie. V rámci modulu je možné vytvárať jednoduché (s jedným používateľom) alebo hromadné (s viacerými používateľmi) diskusie. Viac informácií nájdete v popise modulu alebo v časti Pomocník.

24.5.2018 - Nové funkcie v moduloch testy, register majetku a register vozidiel

Do modulu testov sme pridali možnosť zobrazovať výsledky testov aj podľa jednotlivých otázok a možnosť exportovať tieto výsledky do formátu .pdf. V module evidencie majetku je možné pridávať prílohy k evidovanému majetku a vytvárať inventárne zoznamy pomocou QR kódov. V module evidencie vozidiel je možné pridať prílohy k evidovanému vozidlu a v prípade následného poistenia automaticky aktivovať toto poistenie v prípade skončenia platnosti súčasného poistenia.

22.5.2018 - Zrýchlenie práce pomocou eIntranetu

Dokumenty/prílohy stiahnuté z eIntranetu je teraz možné otvoriť priamo (nie je potrebné ich stiahnuť a následne otvoriť). Pokyny k postupu nájdete tu: https://www.eintranet.net/data/Zrychleni_prace_otevirani_priloh.pdf

24.4.2018 - Pridali sme možnosť pridávať voliteľné polia do úloh

Do modulu úloh sme pridali možnosť pridať voliteľné polia pri zadávaní úloh podľa potrieb používateľa. Viac informácií nájdete v popise modulu v časti Pomocník.

21.3.2018 - Novinky v module registrácie vozidiel

V rámci modulu evidencie vozidiel je možné evidovať údaje o elektronických diaľničných známkach (údaje o zakúpených diaľničných známkach je možné hromadne importovať zo súboru xls) a kontrolovať ich platnosť (aplikácia vopred upozorní na skončenie platnosti diaľničnej známky). V prípade potreby je možné v registri vytlačiť štítok s údajmi o zakúpenej známke (s dátumom platnosti známky a evidenčným číslom vozidla), ktorý môže byť pre informáciu uložený vo vozidle.

20.12.2017 - Novinky v module pracovných výkazov

V nastaveniach modulu pracovných výkazov je možné zaškrtnúť možnosť, aby sa pri vypĺňaní výkazu zadávali firmy z modulu CRM (vrátane pobočiek). V nastaveniach modulu je tiež možné nadefinovať vlastné voliteľné polia, ktoré umožnia pridávať údaje do pracovných výkazov podľa potrieb spoločnosti. Potom bola do filtra v module v poli "Zmluva" pridaná možnosť "Bez zmluvy", aby bolo možné vybrať všetky hlásenia o práci.

4.9.2016 - Spustenie eIntranetu vo verzii 3.0

Pre našich zákazníkov sme spustili úplne novú verziu intranetu s mnohými novými modulmi a úplne prepracovaným rozložením. Existujúci zákazníci sú na túto novú verziu migrovaní podľa dohody. Súčasná verzia 2 bude ukončená po migrácii všetkých zákazníkov - neskôr do 31.12.2016. Ďakujeme vám všetkým za používanie a tešíme sa na novú verziu 3, ktorá prináša mnohé vylepšenia a zefektívnenie vašich procesov.

1.5.2012 - Spustenie eIntranetu vo verzii 2.0

V roku 20012 sme spustili druhú verziu eIntranetu a presunuli používateľov z prvej verzie.

1.7.2008 - Spustenie eIntranetu vo verzii 1.0

V roku 2008 sme spustili prvú verziu eIntranetu pod starým názvom nasintranet.cz.