21.11.2022 - Novinka v pracovných listoch zamestnancov pre IP

V module dochádzka v exportoch dochádzky - v súboroch Pracovný list zamestnanca/zápisky zamestnanca - pre inšpektorát práce - bol pridaný samostatný stĺpec "Prestávka". Táto zmena bola vykonaná na základe nových zistení inšpekcie inšpektorátu práce.

10.11.2022 - Novinky v module dochádzky

V nastaveniach modulu Dochádzka v časti Použité typy môžete podľa potreby definovať typy dochádzky a ich farebné odlíšenie. Správca aplikácie (alebo modulu dochádzky) môže vybrať z ponuky udalostí dochádzky, ktoré sa môžu použiť v správe o dochádzke, a farbu pozadia (značky) a farbu textu v značke.

2.11.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Vzdelávanie zamestnancov boli rozšírené možnosti mazania vytvorených školení - odstrániť školenia bez priradených školení (odstráni vybrané školenie len v sekcii Správa školení), odstrániť školenia vrátane priradených školení NEUkončené (odstráni školenia v sekcii Správa školení a odstráni aj školenia pre používateľov, Odstrániť všetky školenia (odstráni školenie v časti Spravovať školenia a tiež pre všetkých používateľov, u ktorých je školenie zadané - bez ohľadu na to, či ho používateľ dokončil alebo nie).
Výber konkrétnej možnosti odstránenia školenia je dostupný len pre používateľov s najvyššími prístupovými právami k tomuto modulu a zobrazí sa kliknutím na ikonu krížika vedľa školenia:

24.10.2022 - Nové exporty v module Dochádzka

V module dochádzky boli pridané nové exporty zaznamenanej dochádzky. Ide o "Pracovný list zamestnanca v PDF", ktorý si môže používateľ stiahnuť, aby si mohol prezrieť/archivovať svoju schválenú dochádzku za daný mesiac (tlačidlo pre tento export v danom mesiaci je dostupné, ak už bola dochádzka za daný mesiac schválená), a "Prehľad dochádzky vybraného používateľa za tento mesiac vrátane poznámok". (Excel). Tieto dva exporty sú k dispozícii používateľom, ktorí už majú základné prístupové práva k modulu ("Čítať" a "Zápis a čítanie vaše").

17.10.2022 - Novinky v module dochádzky

V nastaveniach modulu Dochádzka je teraz možné určiť aj minimálny počet minút, ktoré má používateľ odpracovať, aby mohol zaznamenať obedňajšiu prestávku, ak je aktivovaná funkcia automatického odpočtu obedňajšej prestávky. Vypĺňa sa v riadku "Len ak je minimálny odpracovaný čas v daný deň xx min" v nastaveniach modulu Dochádzka.

27.9.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Školenia zamestnancov je nová dodaná možnosť preložiť termín pre používateľov priradených ku konkrétnemu školeniu na dokončenie školenia.

19.9.2022 - Novinka v zobrazení zoznamu histórie

V zozname histórie pre návrat späť v našej aplikácii teraz záznamy zostávajú zachované aj po odhlásení používateľa z aplikácie - predtým sa história záznamov po odhlásení používateľa vymazala a nebolo možné ju znovu použiť.

6.9.2022 - Novinky v module Vydané faktúry

V prehľade vydaných faktúr sa teraz ikona obálky zobrazuje zelenou farbou, ak bola faktúra odoslaná zákazníkovi, čo uľahčuje odosielanie/kontrolu odosielania vydaných faktúr. Pri neodoslaných faktúrach zostáva ikona obálky sivá.

30.8.2022 - Novinky v exporte PAMICA

V nastaveniach modulu dochádzky v sekcii Všeobecné nastavenia -> Export PAMICA bolo pridané nové zaškrtávacie políčko "Počas štátnych sviatkov zaznamenávať celý pracovný deň" - počas štátnych sviatkov používatelia štandardne nezaznamenávajú prácu v dochádzke, pre export do PAMICA je možné toto v prípade potreby upraviť. V nastaveniach modulu Dochádzka v časti Použité typy je možné definovať aj vlastné kódy PAMICA pre jednotlivé typy dochádzky podľa potreby.

22.8.2022 - Nové funkcie v module pokladnice

V nastaveniach modulu pokladnice alebo pri jednotlivých vytvorených pokladniciach je možné nastaviť možnosť nastaviť predvolenú menu pokladnice - napr. CZK, EUR, USD atď. V príjmových a výdavkových dokladoch je teraz možné nastaviť aj účel platby.

8.8.2022 - Novinky v module školenia zamestnancov

V module Školenie zamestnancov je teraz možné vkladať "Dokumenty na čítanie" - súbory vo formáte pdf, ktoré sa pri vkladaní školení vo forme textu na čítanie pre zamestnancov automaticky konvertujú na text. Vložené dokumenty sa školenému zamestnancovi zobrazia ako text, na konci ktorého je potrebné pri každom dokumente kliknúť na "Prečítal som celý". Naraz možno nahrať až 10 súborov s maximálnou celkovou veľkosťou 60 MB.

20.7.2022 - Novinky v module úloh

Pri prispôsobovaní úloh v module Úlohy je teraz možné do filtra zadať viacero stavov úlohy naraz (predtým bolo možné vybrať len jeden stav).

29.6.2022 - Modul dochádzky - zadávanie poistného

V module Dochádzka je možné zadať bonusy pre zamestnancov. Túto možnosť je potrebné najprv povoliť v nastavení modulu dochádzky - časť Všeobecné nastavenia (zaškrtnutím políčka Bonusy). Potom môžu používatelia, ktorí majú aspoň právo schvaľovať dochádzku vybraných používateľov, evidovať poistné pre zamestnancov, pre ktorých môžu vidieť/schvaľovať dochádzku. Používatelia s najvyšším typom oprávnenia si potom môžu stiahnuť prémiový prehľad pre všetkých zamestnancov.

15.6.2022 - Novinky v module Zmluvy

V nastaveniach modulu zmlúv je teraz možné zaškrtnúť políčko, aby sa pri zadaní alebo zmene mena správcu zmluvy táto informácia odoslala e-mailom vybranému správcovi zmluvy.

27.5.2022 - Nová možnosť odomknutia uzavretej dochádzky

V module dochádzky bola pridaná možnosť odomknúť uzavretú dochádzku. V prípade potreby môže používateľ s právami správcu odstrániť uzamknutie dochádzky a odomknúť dochádzku pre ďalšie úpravy (dochádzku je potrebné schváliť alebo znovu uzamknúť). Doteraz mohol blokovanie dochádzky vymazať len používateľ, ktorý dochádzku schválil, a to len v deň, keď ju schválil.

19.5.2022 - Videonávod na dvojfázové overenie prihlásenia do eIntranetu

16.5.2022 - Generovanie žiadosti o platbu pre používateľov nad limit zakúpených licencií

V nastaveniach aplikácie na karte Predplatné je teraz možné vygenerovať žiadosť o platbu na zaplatenie predplatného pre používateľov nad limit zakúpených licencií (takže nás už nie je potrebné kontaktovať kvôli predplatnému). Koniec preplateného obdobia a tarify zodpovedá doteraz zaplatenému štandardnému predplatnému v rámci vášho eIntranetu. V časti eIntranet.net Subscriptions - Users (Predplatné eIntranet.net - Používatelia) musíte v časti Type (Typ) vybrať možnosť "Extension" (Rozšírenie):

2.5.2022 - Nové funkcie v module Dovolenka a dochádzka

V module dovoleniek bolo do formulára žiadosti o dovolenku dodané pole "Náhradník" (túto možnosť je potrebné najprv povoliť v nastaveniach modulu). V module Dochádzka bola pridaná možnosť tlačiť mesačný prehľad schválenej a neschválenej dochádzky (pozri časť Zobrazenie všetkých schválených/neschválených dochádzok).

22.4.2022 - Novinka v položke Poloha GPS/denníky jázd

V module GPS Locations/Knihy vodičov boli do časti Knihy vodičov pridané stĺpce Maximálna rýchlosť a Hospodárnosť jazdy. Tieto nové stĺpce sa zobrazia kliknutím na ikonu šípky v pravom hornom rohu:

13.4.2022 - Nové čítacie zariadenie pre dochádzkový systém

Náš dochádzkový systém zahŕňa nový dochádzkový terminál, ktorý môže používať čipy a detekciu tváre. Tento dochádzkový terminál sa dodáva s administrátorskou kartou, ktorá umožňuje nastaviť čipy pre zamestnancov alebo načítať tváre na rozpoznávanie tváre (na 1 zariadení možno zadať až 100 tvárí zamestnancov a neobmedzený počet čipov). Ukážka videa:

8.4.2022 - Novinky v dovolenkovom module

V module Sviatky v časti Zostávajúce sviatky bola pridaná nová možnosť filtrovania zobrazenia sviatkov, a to výber možnosti zobrazenia "Všetky, ktoré vidím" (podľa práv v nastaveniach modulu Sviatky).

28.3.2022 - Nový modul Mzdy

V Nastaveniach, záložka Povolené moduly, môžete povoliť nový modul Mzdové pásky, ktorý slúži ako jednotné úložisko pre mzdové pásky zamestnancov.V tomto module môžete nahrať mzdové pásky zamestnancom (možno ich pridávať hromadne) a zároveň poslať zamestnancovi informáciu o vložení mzdovej pásky. V nastaveniach modulu je potom možné prideliť rôzne typy prístupových práv (od zobrazovania len vlastných až po zobrazovanie všetkých).

23.3.2022 - Novinky v module CRM

Vylepšili sme prepojenie modulu CRM s údajmi v systéme ARES - teraz sa pri zadávaní novej spoločnosti automaticky ponúkajú všetky spoločnosti podľa názvu (nielen podľa IČO).

15.3.2022 - Novinka - možnosť definovať ďalšie dni voľna

V časti Nastavenia bola pridaná nová podponuka "Extra dni voľna". V prípade, že chcete všetkým zamestnancom vo vašej spoločnosti poskytnúť platené voľno na určitý deň, môžete ho tu zadať a tento deň sa automaticky označí ako sviatok v dochádzke zamestnancov.

7.3.2022 - Nové funkcie v moduloch rezervácie a cestovných príkazov

V nastaveniach modulu rezervácie bola pridaná možnosť vygenerovať alebo pridať kalendár do kalendára križovatky a pridať názov kalendára križovatky. V samotnom module sa potom zobrazí pod zvoleným názvom kalendára a viditeľné sú všetky záznamy z kalendárov, v ktorých bola táto možnosť začiarknutá. V module cestovných príkazov bolo pridané triedenie zadaných cestovných príkazov podľa roku.

28.2.2022 - Ukončenie poskytovania služieb ruským spoločnostiam

Chceme vyjadriť hlboký nesúhlas s inváziou vojsk Ruskej federácie na nezávislú a suverénnu Ukrajinu a pripojiť sa k sankciám a opatreniam proti Rusku ako agresorovi, ktorého obchodné aktivity nechceme podporovať.
Preto sme sa rozhodli ukončiť prevádzku našej aplikácie pre spoločnosti z Ruskej federácie a spoločnosti s ich kapitálom, tieto spoločnosti majú 24 hodín na stiahnutie svojich údajov od okamihu, keď sme ich kontaktovali.
Tento krok je tiež reakciou na výzvu APEC a považujeme ho za dôležitú súčasť tlaku na ukončenie neospravedlniteľného útoku, ktorý nemá v modernej Európe obdobu.
Ďakujeme vám za spoluprácu a želáme vám veľa síl a pozitívnej energie. Veríme a dúfame v skorý návrat do normálneho života.
Váš tím eIntranet.net

24.2.2022 - Možnosť importovať záznamy o dochádzke do systému PAMICA

V module dochádzky bola pridaná nová rámcová možnosť importovať schválenú dochádzku do účtovného a mzdového systému PAMICA. Funkcia je nastavená všeobecne a vždy je potrebné ju individuálne upraviť podľa potrieb firmy, prípadne nastavených pravidiel pre vykazovanie dochádzky (upravujú ju programátori v rámci platenej editácie). Ak máte záujem o nastavenie tejto funkcie, kontaktujte nás na adrese info@eintranet.net.

15.2.2022 - Export vydaných faktúr do formátu ISDOC

V module Vydané faktúry je teraz možné exportovať faktúry vo formáte ISDOC (predtým len vo formáte xml pre Cool). Ide o bežný formát elektronickej fakturácie, ktorý používa štátna správa a väčšina účtovných programov v Českej republike. Pri faktúrach vystavených vo formáte PDF je možné tento formát ISDOC automaticky odoslať aj ako prílohu e-mailu - nastavuje sa v nastaveniach modulu Vydané faktúry.