Efektívne plánovanie zmien

Modul Plánovanie zmien umožňuje jednoducho a prehľadne plánovať obsadenie jednotlivých pracovných zmien ľudskými aj inými potrebnými (napr. technickými - autá, počítače, projektory atď.) zdrojmi.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete využiť plánovanie zmien


  • Modul umožňuje efektívne prideliť potrebné zdroje (ľudí, vozidlá, vybavenie, učebne atď.) pre každú zmenu.
  • Zamestnanci zadávajú svoje časové možnosti na každý deň.
  • Zodpovední zamestnanci (napr. správca vozového parku, IT oddelenie) potom definujú dostupnosť vlastných zdrojov (autá, učebne, iné vybavenie); zdroje, ktoré má spoločnosť využívať, určuje správca aplikácie v nastaveniach modulu.
  • Manažéri potom zadajú, aké ľudské a iné zdroje potrebujú na pokrytie konkrétnej zmeny - potom sa im zobrazí, aké zdroje sú v daný deň k dispozícii, a z ponuky si môžu vybrať, ktoré konkrétne zdroje sa majú na danú zmenu použiť.
  • O pridelení zmeny je používateľ automaticky informovaný e-mailom; celkový prehľad pridelených zmien za zvolené obdobie nájdete v časti Moje zmeny.
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne typy používateľských práv (od možnosti zadávať len svoje časové možnosti až po možnosť vytvárať a odstraňovať zmeny).
  • Ak sa zmeny neprekrývajú, je možné, aby sa 1 zdroj prihlásil na viacero zmien v rámci jedného dňa.
  • Pomocou funkcie rýchleho vyhľadávania potom môžete ľahko vyhľadávať zmeny podľa dátumu, názvu udalosti atď.

Dnes sa podniky obracajú na elektronické plánovanie zmien, aby zefektívnili riadenie svojej pracovnej sily. Používanie softvéru, ako je eIntranet.net, ponúka množstvo výhod, ktoré uľahčujú a zefektívňujú správu rozvrhov zmien. Jednou z hlavných výhod elektronického plánovania zmien je zvýšená presnosť. Spoločnosti sa môžu vyhnúť nákladným chybám presným zadaním údajov o zamestnancoch do systému, ktoré potom môžu byť použité na rýchle generovanie plánov zmien, ktoré zodpovedajú požiadavkám každého jednotlivého podniku. Tým sa eliminujú časovo náročné manuálne procesy spojené s časomierou a plánovaním na papieri. Ďalšou výhodou elektronického plánovania zmien je zlepšená komunikácia. Manažéri môžu rýchlo a jednoducho upravovať harmonogram v reálnom čase, čo im umožňuje efektívne riadiť personálne zdroje. Vďaka elektronickému plánovaniu zmien môžu zamestnanci tiež kedykoľvek pristupovať k svojim rozvrhom a dostávať upozornenia na vykonanie zmien, čo im umožňuje zostať organizovaní a produktívni. Úspora nákladov je ďalšou veľkou výhodou používania eIntranet.net na plánovanie zmien. Automatizáciou procesov podniky šetria peniaze na nákladné administratívne úlohy, ako je tlač, evidencia a zadávanie údajov. Okrem toho môžu spoločnosti používať softvér na sledovanie pracovného času zamestnancov a lepšie riadenie nákladov na pracovnú silu. A nakoniec, eIntranet.net pomáha podnikom dosiahnuť väčšie dodržiavanie pracovných zákonov a predpisov. Softvér obsahuje nástroje, ktoré umožňujú zamestnávateľom ľahko sledovať voľno, nadčasy, sviatky a ďalšie zákonné požiadavky. Tým sa znižuje riziko nesúladu a nákladných súdnych sporov. Celkovo elektronické plánovanie zmien s eIntranet.net ponúka podnikom mnoho výhod. Poskytuje jednoduchý a efektívny spôsob, ako generovať presné plány, komunikovať so zamestnancami v reálnom čase a sledovať hodiny zamestnancov. Navyše pomáha podnikom dodržiavať pracovné zákony a šetriť peniaze na administratívne úlohy. Spoločnosti všetkých veľkostí by preto mali zvážiť prechod na eIntranet.net pre svoje potreby plánovania zmien.