Elektronické záznamy o majetku

Modul evidencie majetku umožňuje jednoduchým a prehľadným spôsobom evidovať všetok majetok spoločnosti.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul registra majetku


  • Pre každú položku majetku môžete vidieť celkový počet jednotiek (napr. kusov, kg, súborov, súborov atď.) a počet jednotiek, ktoré sú aktuálne k dispozícii.
  • Majetok možno umiestniť, t. j. prideliť osobe, ktorá zaň bude zodpovedná a ktorá ho môže spotrebovať.
  • V rámci modulu je tiež možné definovať vlastný typ aktíva a zadať e-mailovú adresu, na ktorú budete dostávať oznámenia v prípade zmeny stavu aktíva.
  • Pre každú položku majetku je možné zadať a zaznamenať základné údaje súvisiace so správou tohto majetku, ako je jeho evidenčné číslo, typ majetku, stredisko, umiestnenie, údaje o jeho kúpe, dátum skončenia záruky, fotografia majetku atď.
  • O každej zmene zapísaného majetku sa vedie záznam.
  • K jednotlivým položkám aktív možno priebežne pridávať relevantné prevádzkové informácie (výpožičky aktív, reklamácie atď.).
  • Modul umožňuje nastaviť rôzne práva pre rôzne typy používateľov (od možnosti jednoduchého zobrazenia záznamov až po možnosť upravovať, pridávať, odstraňovať a obnovovať jednotlivé položky majetku).
  • V rámci modulu je možné vygenerovať protokol o odovzdaní každej evidovanej položky majetku konkrétnemu používateľovi/zamestnancovi.