Softvér na plánovanie a monitorovanie priebehu projektu

Modul Projekty umožňuje prehľadné zobrazenie základných informácií o projekte, jednotlivých projektových aktivít (hlavných a čiastkových projektov) a kontrolu ich realizácie, ako aj úloh súvisiacich s realizáciou projektu.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul Projekty:


  • Používateľom možno priradiť rôzne prístupové práva - od práva čítať až po možnosť upravovať a odstraňovať projekty; pre každý konkrétny projekt možno definovať špecifické prístupové práva.
  • Projekty môžete triediť na aktívne/neaktívne.
  • Základné údaje o projekte sú prednastavené, ďalšie voliteľné polia zaznamenávajúce informácie o projekte možno definovať v nastaveniach modulu.
  • K jednotlivým častiam projektu je možné priradiť skupinu položiek/konkrétne položky, dátum ich realizácie, zodpovedné osoby atď. - zadané údaje sa potom prehľadne zobrazia v Ganttovom grafe.
  • Príslušné úlohy je možné prepojiť s projektovými aktivitami - buď je možné vytvoriť novú úlohu pre konkrétnu vytvorenú projektovú aktivitu, alebo je možné vybrať úlohu z už vytvorených úloh v module úloh a priradiť ju k projektovej aktivite.
  • Zaznamenávajú sa všetky udalosti a zmeny súvisiace s realizáciou projektu.
  • Prehľad zadaných projektov je možné exportovať do programu Excel alebo vytlačiť informácie o konkrétnom projekte.