Spoločné firemné kalendáre

Modul kalendára je užitočným nástrojom pre firemné plánovanie, poskytuje prehľad o udalostiach, termínoch, stretnutiach, rokovaniach, udalostiach týkajúcich sa celej spoločnosti, ako aj jednotlivých oddelení alebo pracovných tímov.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete používať kalendáre


  • Aplikácia umožňuje nastaviť neobmedzený počet zdieľaných kalendárov a následne nastaviť oprávnenia na ich používanie pre jednotlivých zamestnancov.
  • Kalendár je možné zdieľať v rámci oddelenia alebo celej spoločnosti, v režime len na čítanie alebo v režime, v ktorom môžu záznamy v kalendári upravovať aj ostatní.
  • Kalendáre možno zobraziť v dennom, týždennom alebo mesačnom prehľade.
  • Novú udalosť môžete do kalendára pridať jednoduchým kliknutím na požadovaný dátum.
  • Pri zadávaní novej udalosti do kalendára môžete vybrať, či majú byť vybraní používatelia kalendára o novej udalosti informovaní e-mailom alebo textovou správou.
  • Udalosti v kalendári možno zadávať ako opakujúce sa s rôznou frekvenciou opakovania - denne, týždenne, mesačne.
  • V kalendári môžete nastaviť pripomenutia, ktoré sa majú odosielať vybraným používateľom prostredníctvom e-mailu alebo SMS.
  • V dennom alebo týždennom zobrazení je možné skrátiť alebo predĺžiť trvanie udalosti jednoduchým roztiahnutím alebo zmenšením oblasti zadanej udalosti.

Pripomienky môžete nastaviť pre jednotlivé záznamy v kalendári (aj pre viacerých zamestnancov) - e-mailová pripomienka príde v nastavenom čase pred udalosťou.