Monitorovanie registra platobnej neschopnosti

Modul insolvencia umožňuje automatické sledovanie informácií o tom, či váš obchodný partner nemá zápis v insolvenčnom registri, a automatické sledovanie informácií o tom, či dodávateľ nie je nespoľahlivým platcom DPH, t. j. či si plní svoje povinnosti vo vzťahu k daňovej správe (pre platcov DPH).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul insolvencie


 • Po zadaní identifikačných údajov subjektov (IČO alebo RČ), ktoré majú byť sledované z dôvodu platobnej neschopnosti alebo nespoľahlivosti platiteľa DPH, modul automaticky sleduje prípadné zmeny; ak dôjde k zmene v zadaných subjektoch alebo ak sa objavia v registri platobnej neschopnosti, aplikácia zašle príslušným osobám informačný e-mail.
 • Do insolvenčného registra sa zapisuje subjekt, voči ktorému bolo začaté insolvenčné konanie; ak sa takýto subjekt (dodávateľ) zapíše do insolvenčného registra, stáva sa rizikovým subjektom pre vstup do ďalších obchodných vzťahov.
 • Modul tiež overuje spoľahlivosť platiteľov DPH - ak spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, nakúpi tovar alebo službu od nespoľahlivého platiteľa DPH, ručí za nezaplatenú DPH z tohto zdaniteľného plnenia za svojho dodávateľa, ak bol v čase dodania tovaru alebo služby na zozname nespoľahlivých platiteľov DPH.
 • V module je možné sledovať informácie (a zmeny a nové informácie) o konkurzoch:
  • prebiehajúcich
  • všetkých (t. j. už ukončených)
  • fyzických osôb podľa IČO alebo podnikateľov/spoločností podľa IČO
 • Subjekty, u ktorých sa má sledovať platobná neschopnosť alebo nespoľahlivosť platiteľa DPH, je možné hromadne importovať z programu Excel - naraz je možné importovať maximálne 100 spoločností/osôb.
 • Limit pre monitorovanie je 100 subjektov/jedného prihláseného používateľa.