Elektronické spracovanie prijatých faktúr

Modul Prijaté faktúry slúži na prehľadnú evidenciu faktúr a na uľahčenie procesu ich schvaľovania a úplného spracovania. Faktúry sa prijímajú priamo od odosielateľa faktúry zaslaním na e-mailovú adresu určenú na prijímanie faktúr alebo sa faktúra môže naskenovať do modulu. Odosielateľ faktúry je automaticky informovaný o prijatí faktúry do systému.

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete použiť modul Prijaté faktúry


 • Modul umožňuje nastaviť prijímanie faktúr od všetkých/len od overených obchodných partnerov. V prípade, že sa faktúry prijímajú len z overených e-mailov, je možné určiť e-mail používateľa, na ktorý bude zaslaná informácia v prípade odmietnutia faktúry. Faktúru je možné do modulu vložiť aj ručne; pri ručnom vkladaní faktúry je možné povoliť presun faktúry priamo do stavu "Čaká na vybavenie".
 • Celý proces schvaľovania faktúr prebieha elektronicky, čo šetrí čas a peniaze. Systém automaticky načítava údaje (vyťahuje údaje z faktúr) zo zaslaných faktúr (PDF, ISDOC) a uľahčuje tak prácu operátorovi.
 • V rámci modulu sa došlým faktúram prideľuje interné identifikačné číslo, pričom sa automaticky sleduje kontinuita číselného radu. V každej fáze spracovania faktúry sa zaznamenáva, kto a aké kroky na faktúre vykonal. Ak je faktúra vo formáte pdf, je možné k nej písať poznámky - napr. do ktorého strediska položka patrí.
 • V rámci modulu je možné automaticky sledovať informácie o obchodných partneroch (s aktualizáciou každých 24 hodín) týkajúce sa:
  • Zápisu do registra neplatičov
  • Čísiel bankových účtov vedených na FÚ pre platiteľov DPH
  • Nespoľahlivých platiteľov DPH
 • V rámci prijatých faktúr z overených e-mailov je možné automaticky načítať variabilný symbol faktúry a výšku sumy bez DPH do detailu záznamu faktúry (faktúra musí byť vo formáte pdf vygenerovaná ako text, nie naskenovaná). Takisto je možné faktúru schváliť alebo zamietnuť priamo z e-mailu, čo značne šetrí čas a uľahčuje schvaľovací proces, napr. ak je schvaľovateľ na služobnej ceste.
 • Modul umožňuje nastaviť prijímanie faktúr pre viacero firiem naraz a rozlišovať jednotlivé firmy v rámci evidencie faktúr. V nastaveniach modulu je možné zvoliť, či bude prijatá faktúra prílohou notifikačných e-mailov. Ak je táto možnosť zapnutá, faktúru je možné skontrolovať v rámci prijatého notifikačného e-mailu (napr. v rámci e-mailu informujúceho o zaslaní novej faktúry na schválenie) a nie je potrebné sa prihlasovať do eIntranetu.
 • V prípade potreby je možné nastaviť schvaľovanie faktúry viacerými schvaľovateľmi (podľa firemných zvyklostí) - maximálny počet schvaľovateľov je 8, pričom posledný schvaľovateľ je označený ako konečný schvaľovateľ (po jeho schválení sa faktúra presunie do zložky "Schválené, na úhradu").
 • V jednotlivých podzložkách modulu Prijaté faktúry môžete jednoducho vyhľadávať podľa rôznych parametrov, ako je napríklad meno alebo e-mailová adresa odosielateľa faktúry, stav faktúry (prijatá, čakajúca, spracovaná), číslo faktúry dodávateľa alebo interné číslo faktúry. Vyhľadávať je možné aj priamo v dokumentoch, a to vo viac ako šesťdesiatich typoch súborov (napríklad .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .pdf, .txt, .csv) vrátane súborov pdf a ocr nad naskenovanými dokumentmi.

Elektronická fakturácia spôsobila revolúciu v spôsobe fungovania podnikov. Pomocou eIntranet.net môžu spoločnosti zefektívniť svoje procesy správy faktúr a ušetriť čas, peniaze a zdroje. Tu je len niekoľko výhod používania elektronických faktúr prostredníctvom eIntranet.net: 1. Rýchlejšie spracovanie: eIntranet.net uľahčuje a zrýchľuje odosielanie, prijímanie a spracovanie faktúr. To umožňuje podniku rýchlo plniť objednávky a minimalizovať oneskorenia platieb. 2. Zvýšená presnosť: Vďaka zjednodušenému systému eIntranet.net je pri spracovaní faktúr menej priestoru pre ľudské chyby. To umožňuje podnikom vyhnúť sa bežným nezrovnalostiam, ktoré by inak mohli viesť k nákladným chybám alebo sporom. 3. Úspora nákladov: eIntranet.net znižuje potrebu papiera, nákladov na tlač a človekohodín spojených s tradičnou fakturáciou. Automatizáciou mnohých procesov môžu podniky ušetriť zdroje a znížiť režijné náklady. 4. Lepšia viditeľnosť: eIntranet.net uľahčuje kupujúcim aj predávajúcim zobrazenie stavu faktúr. To umožňuje podnikom efektívnejšie sledovať a spravovať svoje financie, aby mohli robiť informovanejšie rozhodnutia o svojom peňažnom toku. Celkovo možno povedať, že používanie eIntranet.net na elektronickú fakturáciu poskytuje podnikom množstvo výhod. Vďaka rýchlemu, efektívnemu a presnému systému môžu podniky zefektívniť svoj proces fakturácie a zároveň znížiť náklady a zlepšiť svoj peňažný tok.