Elektronické podnikové testy

Modul poskytuje kompletný proces testovania (vytvorenie, realizácia a vyhodnotenie testu) online a získavanie informácií o znalostiach nielen používateľov intranetu spoločnosti, ale aj iných externých subjektov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul testov


  • Rýchle, jednoduché a efektívne získavanie informácií o vedomostiach testovaných osôb.
  • Jednoduchá administrácia a správa testov, automatické generovanie výsledkov testov a ich zobrazenie v prehľadných tabuľkách.
  • Výsledky testov možno zobraziť podľa jednotlivých používateľov a jednotlivých otázok a exportovať do formátu .pdf.
  • Modul testov možno využiť najmä v rámci podnikového vzdelávania (overenie základných znalostí zamestnancov potrebných na výkon konkrétnej profesie alebo sledovanie ich pokroku v ďalšom podnikovom vzdelávaní) alebo na zisťovanie znalostí iných spolupracujúcich subjektov (zákazníkov, klientov, pacientov atď.).
  • Pri vytváraní nového testu správca testu nastaví dátum, kedy bude test dostupný (od-do) a pre koho (všetci alebo vybraní používatelia eIntranetu v spoločnosti, ktokoľvek), prípadne časový limit na vyplnenie testu alebo na vyplnenie jednotlivých testových otázok.
  • V rámci modulu môžete vytvárať otázky s rôznymi možnosťami odpovedí (textová odpoveď, číselná odpoveď, 1 správna možnosť, viac správnych možností a ďalšie).
  • Po zodpovedaní otázky je možné nechať testovaného vidieť správnu odpoveď.
  • Administrátor testu môže nastaviť náhodné poradie otázok v teste, vybrať len určitý počet pripravených otázok do testu alebo minimálny počet bodov potrebných na úspešné absolvovanie testu.

Na konci testu je možné dať účastníkovi testu vedieť, či v teste uspel alebo nie.