Elektronické podnikové testy

Modul poskytuje kompletný proces testovania (vytvorenie, realizácia a vyhodnotenie testu) online a získavanie informácií o znalostiach nielen používateľov intranetu spoločnosti, ale aj iných externých subjektov.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK ES

Na čo môžete použiť modul testov


  • Rýchle, jednoduché a efektívne získavanie informácií o vedomostiach testovaných osôb.
  • Jednoduchá administrácia a správa testov, automatické generovanie výsledkov testov a ich zobrazenie v prehľadných tabuľkách.
  • Výsledky testov možno zobraziť podľa jednotlivých používateľov a jednotlivých otázok a exportovať do formátu .pdf.
  • Modul testov možno využiť najmä v rámci podnikového vzdelávania (overenie základných znalostí zamestnancov potrebných na výkon konkrétnej profesie alebo sledovanie ich pokroku v ďalšom podnikovom vzdelávaní) alebo na zisťovanie znalostí iných spolupracujúcich subjektov (zákazníkov, klientov, pacientov atď.).
  • Pri vytváraní nového testu správca testu nastaví dátum, kedy bude test dostupný (od-do) a pre koho (všetci alebo vybraní používatelia eIntranetu v spoločnosti, ktokoľvek), prípadne časový limit na vyplnenie testu alebo na vyplnenie jednotlivých testových otázok.
  • V rámci modulu môžete vytvárať otázky s rôznymi možnosťami odpovedí (textová odpoveď, číselná odpoveď, 1 správna možnosť, viac správnych možností a ďalšie).
  • Po zodpovedaní otázky je možné nechať testovaného vidieť správnu odpoveď. Na konci testu môžete dať účastníkovi testu vedieť, či v teste uspel alebo nie.
  • Administrátor testu môže nastaviť náhodné poradie otázok v teste, vybrať len určitý počet pripravených otázok do testu alebo minimálny počet bodov potrebných na úspešné absolvovanie testu.

V modernom technologickom veku sa čoraz viac spoločností obracia na elektronické testy, aby posúdili efektívnosť svojich zamestnancov. Elektronické testy, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom eIntranet.net, sú vynikajúcim spôsobom, ako poskytnúť spätnú väzbu zamestnávateľom aj zamestnancom. Tu je len niekoľko výhod použitia elektronického testu v softvérových eIntranet.net: 1. Presnosť a spoľahlivosť: Elektronické testy je možné vykonať rýchlo s minimálnym úsilím a výsledky sú presné a spoľahlivé. Tieto typy testov je možné hodnotiť automaticky bez potreby ľudského vstupu, čím sa zabezpečí, že výsledky budú nestranné a platné. Výsledky je možné porovnať aj s inými testami alebo referenčnými hodnotami a analyzovať, aby sa zistil pokrok alebo slabé stránky zamestnancov v priebehu času. 2. Úspora času: Čas potrebný na hodnotenie, analýzu a zostavenie výsledkov testov sa pri použití elektronických testov výrazne skráti. Okrem toho môžu byť elektronické testy navrhnuté tak, aby sa z vopred určeného testovacieho fondu náhodne generovali rôzne otázky, čím sa eliminuje potreba viacerých verzií testov. 3. Nákladová efektívnosť: Zatiaľ čo počiatočné náklady na zavedenie elektronických testov môžu byť vysoké, dlhodobé náklady sa znižujú v dôsledku zvýšenej presnosti a rýchlejších výsledkov. To môže mať za následok zníženie mzdových a administratívnych nákladov spojených s manuálnymi testovacími metódami. 4. Flexibilita: Elektronické testy je možné ľahko prispôsobiť tak, aby vyhovovali špecifickým požiadavkám každého podniku. Môžu sa použiť rôzne formáty a štýly otázok, aby sa lepšie vyhodnotili rôzne typy vedomostí, zručností a schopností. Okrem toho je možné testy absolvovať na diaľku, čo umožňuje zamestnancom pracovať podľa vlastného pohodlia. Celkovo elektronické testy v softvéri eIntranet.net poskytujú podnikom množstvo výhod. Sú presné, spoľahlivé, nákladovo efektívne a flexibilné, čo z nich robí neoceniteľný zdroj na hodnotenie efektívnosti zamestnancov.