Monitorovanie obchodného registra

Modul Monitorovanie obchodného registra umožňuje automatické monitorovanie zmien v zápisoch v obchodnom registri (OR).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete využiť sledovanie obchodného registra


  • Po zadaní identifikačných údajov subjektu, ktorého zmeny sa majú sledovať, systém automaticky informuje príslušných používateľov, ak sa v danom subjekte vykonajú zmeny.
  • Ak sa v sledovanom subjekte vykonajú zmeny, príslušní používatelia sú o tom informovaní e-mailom.
  • Obchodný register je verejný register, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikateľoch - napr. názov spoločnosti, sídlo, predmet podnikania, spoločníci; na vykonanie niektorých právnych úkonov je potrebný úradne overený výpis z obchodného registra.
  • Ak príslušný subjekt včas zapíše zmenu v obchodnom registri, je možné predísť veľkým nepríjemnostiam - na základe zmien v obchodnom registri sa vyskytli pokusy o krádež spoločností, ktoré boli vykonané na základe sfalšovaných písomných dokumentov; podobne včasný zápis pokusu o prevod upadajúcej spoločnosti na nový neznámy subjekt môže zabrániť prípadným veľkým finančným stratám.
  • Subjekty, pre ktoré sa majú sledovať zmeny v OR, možno hromadne importovať z programu Excel - naraz možno importovať maximálne 100 spoločností/osôb.