Monitorovanie obchodného registra

Modul Monitorovanie obchodného registra umožňuje automatické monitorovanie zmien v zápisoch v obchodnom registri (OR).

Dostupné v jazykoch:
CZ

Na čo môžete využiť sledovanie obchodného registra


  • Po zadaní identifikačných údajov subjektu, ktorého zmeny sa majú sledovať, systém automaticky informuje príslušných používateľov, ak sa v danom subjekte vykonajú zmeny.
  • Ak sa v sledovanom subjekte vykonajú zmeny, príslušní používatelia sú o tom informovaní e-mailom.
  • Obchodný register je verejný register, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje o podnikateľoch - napr. názov spoločnosti, sídlo, predmet podnikania, spoločníci; na vykonanie niektorých právnych úkonov je potrebný úradne overený výpis z obchodného registra.
  • Ak príslušný subjekt včas zapíše zmenu v obchodnom registri, je možné predísť veľkým nepríjemnostiam - na základe zmien v obchodnom registri sa vyskytli pokusy o krádež spoločností, ktoré boli vykonané na základe sfalšovaných písomných dokumentov; podobne včasný zápis pokusu o prevod upadajúcej spoločnosti na nový neznámy subjekt môže zabrániť prípadným veľkým finančným stratám.
  • Subjekty, pre ktoré sa majú sledovať zmeny v OR, možno hromadne importovať z programu Excel - naraz možno importovať maximálne 100 spoločností/osôb.

Použitie elektronického monitorovania a softvérového eIntranet.net poskytuje mnoho výhod pre firmy, organizácie a jednotlivých používateľov. Elektronické monitorovanie: 1. Zvýšená presnosť – Elektronické monitorovacie zariadenia dokážu merať a monitorovať konkrétne činnosti alebo údaje s väčšou presnosťou ako manuálne metódy. To zvyšuje presnosť zhromaždených údajov, čo môže byť prospešné pre podniky alebo organizácie, ktoré potrebujú robiť správne rozhodnutia na základe presných údajov. 2. Úspora nákladov – Automatizáciou procesu zberu údajov môžu podniky a organizácie ušetriť čas a peniaze tým, že eliminujú potrebu najímať zamestnancov na manuálny zber, zadávanie a analýzu údajov. 3. Zvýšená účinnosť – Elektronické monitorovacie zariadenia je možné naprogramovať tak, aby automaticky merali a monitorovali určité činnosti, čím sa skracuje čas potrebný na zadávanie údajov a dosahovanie výsledkov. To zvyšuje prevádzkovú efektívnosť a umožňuje podnikom alebo organizáciám poskytovať rýchlejšiu spätnú väzbu o výkone svojich operácií. 4. Zvýšená bezpečnosť – V určitých situáciách môžu byť na zaistenie bezpečnosti a ochrany použité elektronické monitorovacie zariadenia. Napríklad elektronické zámky dverí môžu byť naprogramované tak, aby umožňovali vstup alebo výstup z budovy alebo miestnosti iba konkrétnym jednotlivcom. To zaisťuje, že neoprávnený personál nemá prístup do zabezpečených priestorov. eIntranet.net: 1. Zlepšená spolupráca – eIntranet.net uľahčuje spoluprácu medzi zamestnancami. Prostredníctvom platformy môžu zamestnanci ľahko zdieľať dokumenty a ďalšie informácie, ako aj zapojiť sa do otvoreného dialógu o projektoch alebo nápadoch. To pomáha zefektívniť procesy a podporuje kreativitu medzi zamestnancami. 2. Zvýšená dostupnosť – eIntranet.net umožňuje zamestnancom prístup k dokumentom a iným materiálom odkiaľkoľvek. To pomáha zvyšovať produktivitu, pretože jednotlivci sú schopní pracovať vo svojom vlastnom čase a zároveň zostať pripojení k intranetu spoločnosti. 3. Väčšia bezpečnosť – eIntranet.net poskytuje organizáciám vylepšené zabezpečenie. Vďaka svojmu systému obmedzeného prístupu majú prístup do určitých oblastí iba schválení členovia, čo pomáha chrániť citlivé firemné údaje. 4. Zjednodušené ukladanie a vyhľadávanie - eIntranet.net ukladá informácie organizovaným spôsobom, čo uľahčuje rýchle vyhľadávanie, triedenie a načítanie súborov. To zjednodušuje proces správy zložitých dokumentov a záznamov.