Dochádzkový systém

Modul dochádzky slúži na prehľadné zaznamenávanie a schvaľovanie dochádzky všetkých zamestnancov. Jednoduchým a efektívnym spôsobom umožňuje zaznamenávať rôzne typy udalostí v rámci dochádzky konkrétneho zamestnanca - štandardný pracovný čas, služobná cesta, lekár, choroba, ošetrenie člena rodiny atď.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul dochádzky


  • Uľahčuje nadriadeným kontrolu pracovného času zamestnancov a pomáha pri vytváraní mzdových dokladov vrátane nárokov na cestovné náhrady a stravné. Vďaka evidencii dochádzky máte prehľad aj o nadčasoch/podčasoch jednotlivých zamestnancov - systém umožňuje ich započítanie do mzdy.
  • V rámci modulu je možné zaznamenávať nočné a víkendové zmeny alebo prácu počas štátnych sviatkov.
  • Aplikácia umožňuje automatické predvyplnenie časových výkazov pre zamestnancov a zamestnanci pridávajú zmeny len vtedy, ak nastanú.
  • Čas a dochádzku možno zaznamenávať buď štandardným vyplňovaním, alebo pomocou čipu prideleného každému zamestnancovi, ktorý sa používa na vstupnom bode čítacieho zariadenia - čipy a čítacie zariadenie sú doplnkovou službou a nie sú zahrnuté v nákladoch na prevádzku systému.
  • Modul Dochádzka je prepojený s modulom Dovolenka, takže ak je používateľovi schválená dovolenka v module Dovolenka, dátum dovolenky sa automaticky zapíše do kalendára v module Dochádzka.
  • V nastaveniach modulu je možné zadať hodinovú sadzbu zamestnancov, ktorá sa potom exportuje do výkazu dochádzky v programe Excel. To umožňuje pripraviť komplexnejší podklad pre mzdovú účtovníčku.
  • V rámci modulu je možné predložiť dochádzku za určité obdobie na schválenie zamestnancom s pridelenými právami (napr. nadriadeným).
  • Pracovné hodiny je možné predvyplniť alebo skopírovať z jednotlivých dní. Je tiež možné nastaviť automatické predvypĺňanie rôznych pracovných hodín používateľov pre jednotlivé pracovné dni.

Automatické zaznamenávanie neprítomnosti zamestnanca z dôvodu choroby je možné v dochádzkovom protokole - na nastavenie automatického zaznamenávania je potrebné mať aktívne moduly dátových správ a eSick leave.

Modul umožňuje prevziať pracovné výkazy zamestnancov na kontrolu inšpektorátu práce.

V rámci modulu je možné nastaviť podmienky pre výpočet nároku na stravné poukážky za daný kalendárny rok.