Dochádzkový systém

Modul dochádzky slúži na prehľadné zaznamenávanie a schvaľovanie dochádzky všetkých zamestnancov. Jednoduchým a efektívnym spôsobom umožňuje zaznamenávať rôzne typy udalostí v rámci dochádzky konkrétneho zamestnanca - štandardný pracovný čas, služobná cesta, lekár, choroba, ošetrenie člena rodiny atď.

Dostupné v jazykoch:
CZ EN DE HU PL SK

Na čo môžete použiť modul dochádzky


  • Uľahčuje nadriadeným kontrolu pracovného času zamestnancov a pomáha pri vytváraní mzdových dokladov vrátane nárokov na cestovné náhrady a stravné. Vďaka evidencii dochádzky máte prehľad aj o nadčasoch/podčasoch jednotlivých zamestnancov - systém umožňuje ich započítanie do mzdy.
  • V rámci modulu je možné zaznamenávať nočné a víkendové zmeny alebo prácu počas štátnych sviatkov.
  • Aplikácia umožňuje automatické predvyplnenie časových výkazov pre zamestnancov a zamestnanci pridávajú zmeny len vtedy, ak nastanú.
  • Čas a dochádzku možno zaznamenávať buď štandardným vyplňovaním, alebo pomocou čipu prideleného každému zamestnancovi, ktorý sa používa na vstupnom bode čítacieho zariadenia - čipy a čítacie zariadenie sú doplnkovou službou a nie sú zahrnuté v nákladoch na prevádzku systému.
  • Modul Dochádzka je prepojený s modulom Dovolenka, takže ak je používateľovi schválená dovolenka v module Dovolenka, dátum dovolenky sa automaticky zapíše do kalendára v module Dochádzka.
  • V nastaveniach modulu je možné zadať hodinovú sadzbu zamestnancov, ktorá sa potom exportuje do výkazu dochádzky v programe Excel. To umožňuje pripraviť komplexnejší podklad pre mzdovú účtovníčku.
  • V rámci modulu je možné predložiť dochádzku za určité obdobie na schválenie zamestnancom s pridelenými právami (napr. nadriadeným).
  • Pracovné hodiny je možné predvyplniť alebo skopírovať z jednotlivých dní. Je tiež možné nastaviť automatické predvypĺňanie rôznych pracovných hodín používateľov pre jednotlivé pracovné dni.

Automatické zaznamenávanie neprítomnosti zamestnanca z dôvodu choroby je možné v dochádzkovom protokole - na nastavenie automatického zaznamenávania je potrebné mať aktívne moduly dátových správ a eSick leave.

Modul umožňuje prevziať pracovné výkazy zamestnancov na kontrolu inšpektorátu práce.

V rámci modulu je možné nastaviť podmienky pre výpočet nároku na stravné poukážky za daný kalendárny rok.

V dnešnom konkurenčnom podnikateľskom prostredí je pre prežitie nevyhnutné efektívne využívať zdroje. Jedným z najdôležitejších aspektov využívania zdrojov je sledovanie dochádzky zamestnancov. Na zabezpečenie presného sledovania sa zamestnávatelia čoraz častejšie obracajú na elektronické dochádzkové systémy, ako je napríklad eIntranet.net. Toto inovatívne softvérové riešenie ponúka celý rad výhod, ktoré uľahčujú a zefektívňujú riadenie dochádzky. eIntranet.net ponúka komplexný systém na zaznamenávanie hodín a údajov o dochádzke zamestnancov. Zamestnanci môžu jednoducho prihlasovať a odhlasovať hodiny pomocou online portálu alebo mobilného zariadenia. Tým sa eliminuje potreba ručného vyplňovania časových výkazov a zabezpečuje sa presnosť záznamov o dochádzke. Systém tiež zabezpečuje rýchle a presné výpočty, čím šetrí čas a peniaze zamestnávateľov. Softvér umožňuje zamestnávateľom jednoducho spravovať rozvrhy a dovolenky zamestnancov. Kliknutím na tlačidlo si zamestnanci môžu prezrieť svoj týždenný rozvrh, skontrolovať odpracované hodiny alebo požiadať o dovolenku. Manažéri môžu tiež jednoducho sledovať časové výkazy zamestnancov a kontrolovať údaje, či sa v nich nevyskytujú vzory alebo nezrovnalosti. Vďaka týmto funkciám môžu zamestnávatelia ľahko zabezpečiť, aby zamestnanci boli produktívni a dodržiavali firemné zásady. Automatické upozornenia v rámci eIntranet.net umožňujú zamestnávateľom zostať informovaní o dochádzke zamestnancov. Môžu nastaviť zasielanie e-mailových alebo textových pripomienok, keď zamestnanec nepríde do práce alebo z práce, alebo keď zamestnanec príde do práce neskoro. Tým sa zabezpečí, že poplatky za neprítomnosť alebo meškanie sa uplatnia spravodlivo a včas. Zjednodušením sledovania dochádzky a odstránením papierovania šetrí eIntranet.net zamestnávateľom čas aj peniaze. Vďaka tomu sa môžu sústrediť na iné dôležité aspekty fungovania svojho podniku a zároveň znížiť administratívne náklady. Vďaka aktuálnym údajom o dochádzke a automatickým upozorneniam si zamestnávatelia môžu byť istí, že ich systém sledovania dochádzky funguje efektívne.